Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

 

 

Przypominamy, że dnia 15.05.2020r. upływa termin przysyłania prac na konkurs o Janie Pawle II.

Zachęcamy do wzięcia udziału!!!

REGULAMIN KONKURSU MULTIMEDIALNEGO I FOTOGRAFICZNEGO

JAN PAWEŁ II – ŚWIĘTY NASZYCH CZASÓW

 

 

1. Organizator:

Organizatorem konkursu jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

2. Uczestnicy

Konkurs jest adresowany do uczniów V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz uczniów Gimnazjum Jana Pawła II w Wilnie.

3. Cele konkursu

- Propagowanie oraz pogłębienie wiedzy o wielkim Polaku świętym Janie Pawle II
- Upamiętnienie postaci Papieża Polaka z okazji 100. rocznicy jego urodzin
- Odkrywanie i popularyzacja miejsc związanych z Janem Pawłem II
- Zachęcanie do tworzenia prezentacji z wykorzystaniem różnych źródeł informacji jako formy zdobywania wiedzy i sposobu wyrabiania umiejętności selekcji wiadomości.
- Rozwijanie kreatywności uczniów.

4. Jury konkursu

Przewodnicząca jury mgr Małgorzata Witek – Dyrektor V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Członkowie jury:
• Ks. mgr Tadeusz Król – nauczyciel religii w V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
• mgr Iwona Karlak – nauczyciel religii w V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
• mgr Dorota Magacz – nauczyciel matematyki w V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
• mgr Beata Wołowiec – nauczyciel języka polskiego w V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
• mgr Grzegorz Purgal – nauczyciel informatyki w V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

5. Zasady konkursu:

Realizacja zadań konkursowych może mieć formę:
- multimedialną (prezentacja)

Uczestnik tworzy prezentację multimedialną ukazującą postać Jana Pawła II, jego życie, naukę, dziedzictwo. Prezentacja powinna zawierać od 15 do 20 slajdów, a w przypadku automatycznego odtwarzania czas projekcji nie może przekroczyć 5 minut.

Pracę konkursową należy przygotować w wybranym programie do tworzenia prezentacji, a następnie zapisać ją w dwóch plikach:
1. pliku źródłowym (*.ppt, *.pptx lub *.odp)
2. pliku PDF.

Pracę zapisaną w pliku PDF należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezentacja multimedialna oznacza potrzebę wykorzystania innych elementów niż tylko tekst (tj. zdjęcia, filmów, grafik, dźwięków, animacje itp.). Użyte w prezentacji materiały nie mogą naruszać praw autorskich. W prezentacji muszą być zapisane informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych.

Każda osoba może przesłać do konkursu jedną pracę wykonaną przez ucznia samodzielnie i która nie brała udziału w żadnym innym konkursie.

Każda praca powinna zawierać metrykę umieszczoną na ostatnim slajdzie w prezentacji: imię i nazwisko autora pracy, nazwę szkoły.

- fotograficzną

Uczestnik wykonuje autorską fotografię przedstawiającą miejsce związane z Janem Pawłem II (jego pobytem, pielgrzymką, nauką, upamiętnieniem).

Uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie 3 fotografie, które nie brały udziału w innych konkursach. Nadesłane zdjęcia należy opisać podając: tytuł pracy, miejsce, gdzie zdjęcie zostało wykonane.
Zdjęcia zapisane w formacie .jpg należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Termin i sposób dostarczenia prac

Termin dostarczenia prac: 15.05.2020r

Prezentacje multimedialne i fotografie należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W tytule wiadomości należy zapisać Konkurs Multimedialny i Fotograficzny „Jan Paweł II – Święty naszych czasów”.

Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

Rozstrzygnięcie konkursu: 29 maja 2020 r.

7. Kryteria oceniania:
- Zgodność z tematem
- Wartość merytoryczna
- Przejrzysty układ prezentacji
- Sposób zaprezentowania
- Kreatywność

8. Nagrody:

Laureaci I - III miejsca otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie oraz drobne upominki.

9. Uwagi końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w treści regulaminu.

Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na prezentację nagrodzonych i wyróżnionych prac na uroczystym podsumowaniu konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu podsumowania konkursu w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o nowym terminie podsumowania konkursu. W sprawach nieujętych regulaminem decyduje organizator.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie przez uczestnika KARTY ZGŁOSZENIOWEJ UCZESTNIKA oraz podpisanie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (w przypadku uczestnika pełnoletniego) lub podpisanie zgody rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych dziecka (w przypadku uczestnika niepełnoletniego). Prawidłowo wypełnioną kartę i podpisaną zgodę należy zeskanować lub sfotografować i dołączyć do przesyłki z prezentacją multimedialną lub fotografiami.

Załączniki do Konkursu:


/pieczątka szkoły/

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
Konkursu multimedialnego/fotograficznego

„JAN PAWEŁ II – ŚWIĘTY NASZYCH CZASÓW”

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………

Uczeń klasy ……………………………………..……………………………………………..

Telefon kontaktowy do Uczestnika …………………………………………………….

Adres mailowy Uczestnika ………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w w/w konkursie
…………………………………….
Podpis rodzica

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu Multimedialnego/Fotograficznego „JAN PAWEŁ II – ŚWIĘTY NASZYCH CZASÓW” i jestem autorem nadesłanej pracy na Konkurs i posiadam do niego pełnie praw autorskich.

…………………………………….
Podpis uczestnika

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………….........… /(imię i nazwisko uczestnika) moich* w celu udziału w Konkursie Multimedialnym/Fotograficznym „JAN PAWEŁ II – ŚWIĘTY NASZYCH CZASÓW” organizowanym przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej


……………………………….. ……………………..............................
(Data) (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
*Niewłaściwe skreślić

Klauzula informacyjna


Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, tel. (34)324-23-14 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu (34)362-51-05. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizacji i udziału w Konkursie Multimedialnym/Fotograficznym „JAN PAWEŁ II – ŚWIĘTY NASZYCH CZASÓW” zgodnie z Regulaminem Konkursu.
3. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. Udostępniane będą w szczególności:
Na szkolnym profilu Facebook: V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie;
Na stronie internetowej szkoły: www.vmickiewicz.pl;
W mediach częstochowskich i prasie pedagogicznej w celu udostępnienia informacji o przebiegu i wynikach finału konkursu.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pomocą formularza dostępnego w sekretariacie Szkoły.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

mgr Iwona Karlak

mgr Dorota Magacz

   

Gościmy  

Odwiedza nas 177 gości oraz 0 użytkowników.

   
   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


AMickiewiczProcent

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


ico covid19


vulcan 1


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie