Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

Organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Angielskiej Ortografii

„SPELLING QUIZ 2022”

informują o zmianie terminu Finału Konkursu

z powodu pandemii koronawirusa

na dzień: 25 marca 2022 r. (zamiast 4 marca 2022 r.).

 

 

 

 

Spelling Quiz logo sm 2020 

Ogólnopolski Konkurs Angielskiej Ortografii
„SPELLING QUIZ 2022”
pod honorowym patronatem


Pani Jadwigi Wiśniewskiej Europoseł,

Pani Urszuli Bauer Śląskiego Kuratora Oświaty,

Pana Krzysztofa Matyjaszczyka Prezydenta Miasta Częstochowy,

Pani Edyty Demby-Siwek Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej,

Alumni Association U.S. State Department Exchange Programs.

 

 

Regulamin

Ogólnopolskiego Konkursu Angielskiej Ortografii „SPELLING QUIZ 2022”  dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie Ogólnopolski Konkurs Angielskiej Ortografii „SPELLING QUIZ 2022”, zwanym dalej „Konkursem” oraz tryb przeprowadzania Konkursu.

2. Organizatorem Konkursu jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, zw. dalej „Organizatorem Konkursu”.

3. V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

1) Adres: ul Krakowska 29, 42-200 Częstochowa.

2) Telefon: 34 324 23 14

3) E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Autorem Konkursu jest Marzanna Elżbieta Gromotowicz, nauczyciel języka angielskiego.

5. Przebieg Konkursu: maksymalnie po 2 uczestników z jednej szkoły, którzy w szkolnych eliminacjach spelowania uzyskają najwięcej punktów przesyłają do Organizatora Finału – każdy uczestnik własny wiersz o tematyce wskazanej w Regulaminie Konkursu. Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni do udziału w Finale.

6. Przebieg Konkursu: maksymalnie po 2 uczestników z jednej szkoły, którzy w szkolnych eliminacjach ‘spelowania’ uzyskają najwięcej punktów przesyłają do Organizatora Finału – jeden wiersz o tematyce wskazanej w Regulaminie Konkursu. Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni do udziału w Finale, który odbędzie się w siedzibie V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Rozdział 2. Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs jest adresowany do uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 

Rozdział 3. Cele Konkursu

1. Upowszechnianie kultury uczenia się przez całe życie, nastawionej na zdobywanie i doskonalenie umiejętności ważnych dla funkcjonowania człowieka w sferze prywatnej, w życiu społecznym i zawodowym zgodnie z Zintegrowaną Strategią Umiejętności 2030.

2. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia.

3. Traktowanie uporządkowanej, systematycznej wiedzy jako podstawy kształtowania umiejętności.

4. Popularyzacja odmiany amerykańskiej języka angielskiego.

5. Mobilizowanie chęci twórczych i motywacji uczniów do nauki języka angielskiego, z położeniem akcentu na rozpoznawanie amerykańskiej odmiany języka angielskiego umożliwiającej lepsze poznanie kultury amerykańskiej.

6. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

7. Rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.

8. Działanie na rzecz edukacji patriotycznej, poprzez zainteresowanie wkładu Polaków w tworzenie kultury amerykańskiej.

9. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

10. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych.

11. Nabycie umiejętności kreatywnej współpracy i pozytywnej rywalizacji.

Rozdział 4. Termin, miejsce i czas trwania Konkursu

1. Konkurs obejmuje dwa etapy.

1) Etap pierwszy – eliminacje szkolne, które odbywają się na terenie szkoły zainteresowanej udziałem w Finale Konkursu.

a. Szkoła wybiera maksymalnie dwóch najlepszych swoich reprezentantów, (proponujemy przeprowadzić w szkole eliminacje klasowe i szkolne wg zasad rywalizacji w Finale Konkursu, o których mowa w Rozdziale 7 niniejszego Regulaminu), którzy wraz z dokumentacją wskazaną przez Organizatora w Rozdziale 5. niniejszego Regulaminu, nadsyłają do Organizatora w terminie do 5 lutego 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego) pracę konkursową – wiersz – Rozdział 4.1.10.b.

b. Tytuł pracy konkursowej (maszynopis/ wydruk w formacie A4) nadesłanej na I etap brzmi, do wyboru:
albo tytuł/ NOUN = SPELLING. Pozostała część konkursowej kompozycji językowej (tytuł + 4 wersy) - winna, kreatywnością autora, czyli uczestnika Konkursu, odnosić się do wskazanego tytułu, wg wzoru:

NOUN
ADJECTIVE & ADJECTIVE
DOING …(something)
LIKE …
IF ONLY …

albo … tytuł/ NOUN odnoszący się do wkładu Polaków w tworzenie kultury amerykańskiej. Pozostała część konkursowej kompozycji językowej (tytuł + 4 wersy) - winna, kreatywnością autora, czyli uczestnika Konkursu, odnosić się do wskazanego tytułu, wg wzoru:

NOUN
ADJECTIVE & ADJECTIVE
DOING …(something)
LIKE …
IF ONLY …

 

c. Przykład pracy o tytule 2022: NOUN = 2022

(NOUN) 2022
(ADJECTIVE) New & (ADJECTIVE) cheerful
(DOING) Giving …(something) plenty of challenges
(LIKE …) Like a life
(IF ONLY …) If only it would be good for me

2022
New & cheerful
Giving plenty of challenges
Like a life
If only it would be good for me

d. Autor i Organizatorzy konkursu mają nadzieję, że pisemna praca konkursowa, zaczerpnięta przez przed laty z bogatej oferty metodycznej, okaże się inspirującym narzędziem, stosowanym przez uczniów i nauczycieli do wzbogacania słownictwa, umożliwiającym większą satysfakcję z rzetelnej komunikacji w przyszłości.

e. Schemat pracy pisemnej nadesłanej do Organizatora (wydruk A4) dla niepełnoletniego uczestnika/ uczestniczki:

Ogólnopolski Konkurs Angielskiej Ortografii
„SPELLING QUIZ 2022”

ETAP I

UCZESTNIK: ………………………………

SZKOŁA: ………………………...…………

SPELLING
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

 

Oświadczam, że zapoznałam/ em się Regulaminem Konkursu Angielskiej Ortografii ‘Spelling Quiz 2022’, jestem autorem/autorką nadesłanej pracy pisemnej na Konkurs i posiadam do niej pełnię praw autorskich.
..............................                                      ........................................................                                                                          ...........................................
Podpis uczestnika/ uczestniczki           Podpis opiekuna niepełnoletniego uczestnika/ uczestniczki                          Podpis nauczyciela

 

f. Schemat pracy pisemnej nadesłanej do Organizatora (wydruk A4) dla pełnoletniego uczestnika/ uczestniczki:

Ogólnopolski Konkurs Angielskiej Ortografii
„SPELLING QUIZ 2022”

ETAP I

UCZESTNIK: ………………………………
SZKOŁA: ………………………...…………

SPELLING
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
Oświadczam, że zapoznałam/ em się Regulaminem Konkursu Angielskiej Ortografii ‘Spelling Quiz 2022’, jestem autorem/autorką nadesłanej pracy pisemnej na Konkurs i posiadam do niej pełnię praw autorskich.

.............................                                                     ..............................
Podpis uczestnika/ uczestniczki                       Podpis nauczyciela

g. Kryteria oceny wiersza: powołana przez Organizatora Komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:

• zgodność z tematem (tytuł: Spelling) – warunek konieczny, (0-1)
(Po uzyskaniu 0p. wiersz nie przechodzi do dalszej oceny.)
• poprawność ortograficzna i interpunkcyjna, (0-2);
• bogactwo językowe, (0-2)
• zachowanie budowy wiersza zgodnie z wzorem (patrz Regulamin: Rozdział 4.1.1)b), (0-1);
• oryginalność ujęcia tematu, (0-3)
• spójność i logika kompozycji; (0-2)
• ogólne wrażenie artystyczne; (0-2)
• przesłanie i wartości wychowawcze (0-2).

h. Do udziału w Finale zostanie zaproszonych 17 autorek/ ów najwyżej ocenionych przez Organizatora wierszy.

i. Odpowiedzialność za naruszenie w pracy konkursowej praw osób trzecich w całości obciąża uczestnika Konkursu.

 

2) Etap drugi zwany Finałem odbędzie się w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

a. Przewidywany termin FINAŁU KONKURSU: 4 marca 2022 r.

b. Do udziału w Finale Konkursu Organizator zaprasza maksymalnie 17 uczestników wskazanych przez Komisję Konkursową: 8 (szkoły podstawowe),8 (szkoły ponadpodstawowe) + 1 uczestnik z V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. 

c. O zakwalifikowaniu się do II etapu zwanego Finałem Konkursu – uczestnicy zostaną powiadomieni najpóźniej do 19 lutego 2022 r. 

d. Uczestnicy Finału Konkursu przyjeżdżają na koszt własny.

 

Rozdział 5. Zgłoszenie do Konkursu

1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Rodzice/Opiekunowie niepełnoletniego ucznia podpisują zgodę na uczestnictwo w konkursie oraz podanie danych osobowych ucznia na stronie internetowej V Liceum Ogólnokształcącego oraz w mediach promujących ideę konkursu. Uczeń pełnoletni osobiście podpisuje powyższą zgodę. 

3. Szkoła zgłasza chęć uczestnictwa w konkursie do dnia 05 lutego 2022 r.

4. Szkoła przesyła dane maksymalnie dwóch uczniów (imię, nazwisko, klasę, nazwisko nauczyciela uczącego) na Karcie Zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do poniższego regulaminu oraz zgody na uczestnictwo oraz zgodę na opublikowanie ich danych na stronie internetowej V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz mediów promujących ideę konkursu, stanowiące załączniki nr 2a, 2b i 3 Regulaminu.

5. Załączniki:

1) Załącznik nr 1: KARTA ZGŁOSZENIA do Finału.

2) Załącznik nr 2a: zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla niepełnoletniego uczestnika/ uczestniczki oraz opublikowanie danych uczestnika/ uczestniczki na stronie internetowej V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz mediów promujących ideę konkursu.

3) Załącznik nr 2b: zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla pełnoletniego uczestnika oraz opublikowanie danych uczestnika/ uczestniczki na stronie internetowej V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz mediów promujących ideę konkursu.

4) Załącznik nr 3: zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla nauczyciela/ opiekuna uczestnika oraz opublikowanie danych nauczyciela/ opiekuna uczestnika/ uczestniczki na stronie internetowej V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz mediów promujących ideę konkursu.

6. Zgłoszenia prosimy kierować na:

1) Adres pocztowy: V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, ul. Krakowska 29, 42-200 Częstochowa z dopiskiem na kopercie OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO „SPELLING QUIZ .”

2) E-mail szkoły:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać:

1) telefonicznie lub faksem (V LO): 34 324 23 14/34 324 23 14

2) pisząc na adres e-mail Marzanny Gromotowicz autorki konkursu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozdział 6. Polecana literatura:

1. Longman Dictionary of Contemporary English, Pearson Education Ltd. 2021.
2. Longman Dictionary of American English 5 Paper & Online.
3. LONGMAN Słownik współczesny, Pearson Longman,
4. Cambridge Dictionary of American English, Second edition, Cambridge University Press 2008.
5. Merriam-Webster's Advanced Learner's English Dictionary, Springfield, Massachusetts, U.S.A, 2008.
6. Gramatyka przejrzyście; Podstawowe różnice brytyjskiego i amerykańskiego języka angielskiego, Wydawnictwo INFOA.
7. ZOOM in on America online magazine - elektroniczny miesięcznik przygotowywany przez Konsulat Generalny USA w Krakowie. Publikacja jest adresowana do uczących się języka angielskiego, nauczycieli, a także wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej o Stanach Zjednoczonych. W miesięczniku znajdą Państwo wiele tematów z dziedziny kultury, tradycji, przyrody, historii i wiele innych zagadnień, https://www.usinfo.pl/zoom/

Rozdział 7. Przebieg Finału Konkursu: 

1. Kolejność odpowiedzi w Finale ustalona jest w drodze losowania. 

2. Zadaniem uczestnika w Finale jest poprawne przeliterowanie za pomocą alfabetu angielskiego - ośmiu wyrazów (wyrazy odczytane przez osobę prowadzącą rywalizację finałową) począwszy od trzyliterowych do dziesięcioliterowych: 

1) wyrazy 3/4/5 literowe;
2) wyrazy 6/7/8 literowe;
3) wyrazy 9/ 10 literowe;

3. Uczestnik Finału Konkursu za prawidłowe przeliterowanie wyrazu otrzymuje tyle punktów z ilu liter składał się dany wyraz. W Finale można otrzymać maksymalnie 52 punkty. 

4. W przypadku braku rozstrzygnięcia w Finale - obowiązuje dogrywka: uczestnicy wybierają do przeliterowania wyrazy 11/12/13/14/15 literowe i otrzymują odpowiednio tyleż punktów z ilu liter składał się dobrze przeliterowany wyraz.

5. Wypowiedzi uczestników ocenia Komisja powołana przez Organizatora.

6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

7. W przypadkach spornych decyduje głos autora Konkursu.

Rozdział 8. Nagrody

1. Uczestnicy Finału Konkursu rywalizują o miano Mistrza Angielskiej Ortografii 2022 w kategorii JUNIOR (szkoły podstawowe) i SENIOR (szkoły średnie) oraz nagrody ufundowane przez Organizatora, Patronów i Darczyńców Konkursu. 

2. Statuetki: MISTRZ ANGIELSKIEJ ORTOGRAFII 2022 - JUNIOR i MISTRZ ANGIELSKIEJ ORTGRAFII 2022 - SENIOR dla zwycięzców funduje autor Konkursu Marzanna Gromotowicz.

 

Rozdział 9. Postanowienia końcowe.

1. Autor Konkursu – Marzanna Gromotowicz zastrzega sobie prawa autorskie z nim związane. 

2. Autor Konkursu i Organizator zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu Konkursu oraz do jego zmiany w nadzwyczajnej sytuacji nie naruszając ogólnych zasad Konkursu.

3. Wszelkie zapytania związane z przebiegiem i organizacją Konkursu prosimy kierować do Gromotowicz Marzanny - autorki Konkursu – (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). 

4. Doświadczenia zdobyte po minionych edycjach Konkursu wskazują, że ta forma zdrowej rywalizacji, traktowana przez uczestników jako zabawa, pozwala mieć nadzieję, że i tym razem uczestnicy będą zadowoleni, a autor i Organizator tegorocznego Konkursu mieć będą satysfakcję z osiągnięcia celu. 

5. Zachęcamy i zapraszamy do udziału w Konkursie Angielskiej Ortografii - SPELLING QUIZ 2022.

6. Autor Konkursu do Uczestników: "Niech Królestwo pisane językiem Emily Dickinson i Benjamina Franklina otwiera się w Waszych sercach i rządzi mądrością za każdym dobrze przeliterowanym wyrazem i inspiruje Was do pozytywnej aktywności i twórczej przygody Waszego życia." 

7. W związku z ciągle obecną pandemią Covid-19 wymagane będzie przestrzeganie wszystkich zaleceń związanych z obostrzeniami pandemicznymi.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie też możliwość zmian w programie przebiegu Konkursu – wyłonienie Mistrza Ortografii Junior i Senior na podstawie nadesłanych wierszy, a nawet jego odwołanie, w przypadku zaostrzenia stanu epidemicznego oraz decyzji władz administracyjnych z tym związanych.

Rozdział 10. Ochrona danych osobowych – RODO – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 poz. 1000 informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor V LO im. A. Mickiewicza z siedzibą w Częstochowie.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr tel. 343625105 wew. 107.
3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie np. art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198, 2203, 2361) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
4) Dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż określają to: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U, Nr 167, poz. 1375) oraz regulacje prawne.
5) Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych, wnoszenia sprzeciwu.
6) Rodzicom/uczniom/słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA do Finału

Ogólnopolskiego Konkursu Angielskiej Ortografii
„SPELLING QUIZ 2022”

1. Imię i nazwisko ucznia:

………………..………………………………………………………………………………
2. Pełna nazwa szkoły, adres, numer telefonu oraz e-mail:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna:

………………..………………………………………………………………………………
4. Kontakt do nauczyciela-opiekuna (e-mail i numer telefonu):

…………………………………………………………………………………………………

 

………………………………                   …………………………………………………………………

 (miejscowość / data)                            (podpis i pieczątka dyrektora szkoły/placówki)

 

 

Załącznik nr 2a

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych niepełnoletniego uczestnika.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ……………………………… /
                                                                                                                              (imię i nazwisko uczestnika)
oraz jego/ jej wizerunku przez Organizatorów Ogólnopolskiego Konkursu Angielskiej Ortografii „Spelling Quiz 2022’: V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz publikowania informacji związanych z przebiegiem konkursu w serwisach internetowych prowadzonych przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie i w przestrzeni publicznej.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej poniżej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania.

…………………                     …………….. ……………………..............................
(Data)                                     (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

Klauzula informacyjna
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, tel. (34)324-23-14 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu (34)362-51-05.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizacji i udziału w Ogólnopolskim Konkursie Angielskiej Ortografii „SPELLING QUIZ 2022” zgodnie z Regulaminem Konkursu.
4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. Udostępniane będą w szczególności:
• Na szkolnym profilu Facebook: V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie;
• Na stronie internetowej szkoły: www.vmickiewicz.pl;
• W mediach częstochowskich i prasie pedagogicznej w celu udostępnienia informacji o przebiegu i wynikach finału konkursu.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pomocą formularza dostępnego w sekretariacie Szkoły.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

 

Załącznik nr 2b

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pełnoletniego uczestnika/ uczestniczki.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

………………………………
(imię i nazwisko uczestnika)
oraz wizerunku przez Organizatorów Ogólnopolskiego Konkursu Angielskiej Ortografii „Spelling Quiz 2022’: V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz publikowania informacji związanych z przebiegiem konkursu w serwisach internetowych prowadzonych przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie i w przestrzeni publicznej.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej poniżej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania.

………………………………..                  ……………………..............................
(Data)                                                        (Czytelny podpis pełnoletniego uczestnika)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, tel. (34)324-23-14 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu (34)362-51-05.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizacji i udziału w Ogólnopolskim Konkursie Angielskiej Ortografii „SPELLING QUIZ 2022” zgodnie z Regulaminem Konkursu.
4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. Udostępniane będą w szczególności:
• Na szkolnym profilu Facebook: V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie;
• Na stronie internetowej szkoły: www.vmickiewicz.pl;
• W mediach częstochowskich i prasie pedagogicznej w celu udostępnienia informacji o przebiegu i wynikach finału konkursu.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pomocą formularza dostępnego w sekretariacie Szkoły.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

 

Załącznik nr 3

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela - opiekuna

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:

……………………………………….…                                     …………………………………………………….……..
(imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna)                               (telefon kontaktowy oraz adres e-mail)

oraz wizerunku przez Organizatorów Finału Ogólnopolskiego Konkursu Angielskiej Ortografii „Spelling Quiz 2022’: V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz publikowania informacji w serwisach internetowych prowadzonych przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie i w przestrzeni publicznej.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej poniżej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania.

………………....                                                ………………………                                      ………………………………………………………..
(Miejscowość)                                                 (Data)                                                                (Czytelny podpis nauczyciela/opiekuna)

Informacje dotyczące zasad przetawarzania danych osobowych:

Klauzula informacyjna
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, tel. (34)324-23-14 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu (34)362-51-05.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizacji i udziału w Ogólnopolskim Konkursie Angielskiej Ortografii „SPELLING QUIZ 2022” zgodnie z Regulaminem Konkursu.
4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. Udostępniane będą w szczególności:
• Na szkolnym profilu Facebook: V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie;
• Na stronie internetowej szkoły: www.vmickiewicz.pl;
• W mediach częstochowskich i prasie pedagogicznej w celu udostępnienia informacji o przebiegu i wynikach konkursu.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pomocą formularza dostępnego w sekretariacie Szkoły.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

   
   

Gościmy  

Odwiedza nas 80 gości oraz 0 użytkowników.

   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


AMickiewiczProcent

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie