Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

Spelling Quiz logo sm 2020 

Regionalny Konkurs Angielskiej Ortografii
„SPELLING QUIZ 2021”
pod honorowym patronatem Pani Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej,

Dyrektor Delegatury Częstochowskiej Śląskiego Kuratorium Oświaty Pani Alicji Janowskiej,

Alumni Association U.S. State Department Exchange Programs.

 

 

§ 1. Organizator Konkursu

1. Organizatorem konkursu jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

2. V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

1) Adres: ul Krakowska 29, 42-200 Częstochowa.

2) Telefon: 34 324 23 14

3) E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Autorem konkursu jest Marzanna Elżbieta Gromotowicz, nauczyciel języka angielskiego.

§ 2. Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Częstochowy, powiatu częstochowskiego oraz z ościennych powiatów, województw.

2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

§ 3. Cele Konkursu

1. Idea konkursu wpisuje się kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

1) Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
2) Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno–pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
3) Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
4) Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

2. Głównym celem Konkursu jest popularyzacja języka angielskiego wśród młodzieży i mobilizowanie jej chęci twórczych i motywacji do nauki języka angielskiego oraz nabycie umiejętności pozytywnej rywalizacji.

3. Realizacja celu odbywa się poprzez sprawdzenie znajomości angielskiej ortografii.

§ 4. Termin, miejsce i czas trwania Konkursu

1. Konkurs obejmuje dwa etapy.

1) Etap pierwszy – eliminacje szkolne, które odbywają się na terenie szkoły zainteresowanej udziałem w Finale Konkursu.

a. Szkoła wybiera maksymalnie dwóch najlepszych swoich reprezentantów, którzy wraz z dokumentacją wskazaną przez Organizatora w §5. niniejszego Regulaminu, nadsyłają do Organizatora w terminie do 05 lutego 2021 roku – pracę pisemną zatytułowaną: SPELLING (maszynopis/ wydruk w formacie A4) według następującego klucza: NOUN = SPELLING

NOUN
ADJECTIVE & ADJECTIVE
DOING …(something)
LIKE …
IF ONLY …

b. Przykład pracy o tytule 2021: NOUN = 2021

(NOUN) 2021
(ADJECTIVE) New & (ADJECTIVE) cheerful
(DOING) Giving …(something) plenty of challenges
(LIKE …) Like a life
(IF ONLY …) If only it would be good for me

Przykład:
2021
New & cheerful
Giving plenty of challenges
Like a life
If only it would be good for me

Autor i Organizatorzy konkursu mają nadzieję, że pisemna praca konkursowa, zaczerpnięta przez naszych nauczycieli przed laty z bogatej oferty metodycznej, okaże się inspirującym narzędziem stosowanym przez uczniów i nauczycieli do wzbogacania słownictwa.

c. Schemat pracy pisemnej nadesłanej do Organizatora (wydruk A4)

Regionalny Konkurs Angielskiej Ortografii
„SPELLING QUIZ 2021”

ETAP I

UCZESTNIK: ………………………………
SZKOŁA: ………………………...…………

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu Angielskiej Ortografii ‘Spelling Quiz 2021’, jestem autorem nadesłanej pracy pisemnej na Konkurs i posiadam do niej pełnię praw autorskich.
..............................                             ..............................                                                  .............................
Podpis uczestnika                      Podpis opiekuna uczestnika niepełnoletniego                       Podpis nauczyciela

d. Do pracy pisemnej uczestnik załącza oświadczenie:

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu Angielskiej Ortografii ‘Spelling Quiz 2021’, jestem autorem nadesłanej pracy na Konkurs i posiadam do niej pełnię praw autorskich.

.........................
Podpis uczestnika

e. Do udziału w Finale zostaną zaproszeni autorzy wyróżnionych przez Organizatora prac pisemnych.

a. Kryteria wyboru:
- treść merytoryczna,
- samodzielność,
- kreatywność,
- estetyka.

2) Etap drugi zwany Finałem odbędzie się w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.
a. Przewidywany termin FINAŁU KONKURSU: 2 marca 2021 r.
b. Do udziału w Finale Konkursu Organizator zaprasza maksymalnie 22 uczestników: 10 (szkoły podstawowe) i 10 (szkoły ponadpodstawowe).
c. Zgłoszenia należy przesłać do 05 lutego 2021 r.
d. Organizator zaprasza do udziału w Finale Konkursu dwóch reprezentantów V Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie.
e. O zakwalifikowaniu się do II etapu zwanego Finałem Konkursu - laureaci zostaną powiadomieni najpóźniej do 19 lutego 2021 r.
f. Uczestnicy Finału Konkursu przyjeżdżają na koszt własny.

§ 5. Zgłoszenie do Konkursu

1. Rodzice/Opiekunowie niepełnoletniego ucznia podpisują zgodę na uczestnictwo w konkursie oraz podanie danych osobowych ucznia na stronie internetowej V Liceum Ogólnokształcącego oraz w mediach promujących ideę konkursu. Uczeń pełnoletni osobiście podpisuje powyższą zgodę.

2. Szkoła zgłasza chęć uczestnictwa w konkursie do dnia 05 lutego 2021 r.

3. Szkoła przesyła dane maksymalnie dwóch uczniów (imię, nazwisko, klasę, nazwisko nauczyciela uczącego) na Karcie Zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do poniższego regulaminu oraz zgody na uczestnictwo oraz publikację ich danych na stronie internetowej V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz mediów promujących ideę konkursu, stanowiące załączniki nr 2a, 2b i 3 poniższego regulaminu.

4. Załączniki:
1) Załącznik nr 1: KARTA ZGŁOSZENIA do Finału.
2) Załącznik nr 2a: zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla niepełnoletniego uczestnika.
3) Załącznik nr 2b: zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla pełnoletniego uczestnika.
4) Załącznik nr 3: zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla nauczyciela-opiekuna uczestnika.

5. Zgłoszenia prosimy kierować na:

1) Adres pocztowy: V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, ul. Krakowska 29, 42-200 Częstochowa.

2) E-mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać:

1) telefonicznie lub faksem (V LO): 34 324 23 14/34 324 23 14.

2) Marzanna Gromotowicz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 6. Przebieg Finału Konkursu:

1. Kolejność odpowiedzi w Finale ustalona jest w drodze losowania.

2. Zadaniem uczestnika w Finale jest poprawne przeliterowanie za pomocą alfabetu angielskiego - ośmiu wyrazów począwszy od trzyliterowych do dziesięcioliterowych:

1) wyrazy 3/4/5 literowe;

2) wyrazy 6/7/8 literowe;

3) wyrazy 9/ 10 literowe;

3. Uczestnik Finału Konkursu za prawidłowe przeliterowanie wyrazu otrzymuje tyle punktów z ilu liter składał się dany wyraz. W Finale można otrzymać maksymalnie 52 punkty.

4. W przypadku braku rozstrzygnięcia w Finale - obowiązuje dogrywka: uczestnicy wybierają do przeliterowania wyrazy 11/12/13/14/15 literowe i otrzymują odpowiednio tyleż punktów z ilu liter składał się dobrze przeliterowany wyraz.

5. Wypowiedzi uczestników ocenia Jury/ Komisja powołana przez Organizatora.

§ 7. Nagrody

1. Uczestnicy Finału Konkursu rywalizują o miano Mistrza Angielskiej Ortografii 2021 w kategorii JUNIOR (szkoły podstawowe) i SENIOR (szkoły średnie) oraz nagrody ufundowane przez Organizatora, Patronów i Darczyńców Konkursu.

2. Statuetki: MISTRZ ANGIELSKIEJ ORTOGRAFII 2021 - JUNIOR i MISTRZ ANGIELSKIEJ ORTGRAFII 2021 - SENIOR dla zwycięzców funduje Autor Konkursu Marzanna Gromotowicz.

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Przystępując do Konkursu, uczestnicy akceptują zasady zawarte w regulaminie.

2. Autor Konkursu – Marzanna Gromotowicz zastrzega sobie prawa autorskie z nim związane.

3. Autor Konkursu i Organizator zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu Konkursu oraz do jego zmiany w nadzwyczajnej sytuacji.

4. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

5. Wszelkie zapytania związane z przebiegiem i organizacją Konkursu prosimy kierować do Autora Konkursu – Marzanny Gromotowicz (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

6. Doświadczenia zdobyte po minionych edycjach Konkursu wskazują, że ta forma zdrowej rywalizacji, traktowana przez uczestników jako zabawa, pozwala mieć nadzieję, że i tym razem uczestnicy będą zadowoleni, a Autor i Organizator tegorocznego Konkursu mieć będą satysfakcję z osiągnięcia celu. Zapraszamy do udziału w Konkursie Angielskiej Ortografii - SPELLING QUIZ 2021.

§ 9. Ochrona danych osobowych – RODO – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 poz. 1000 informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor V LO im. A. Mickiewicza z siedzibą w Częstochowie.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr tel. 343625105 wew. 107.
3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie np. art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198, 2203, 2361) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
4) Dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż określają to: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U, Nr 167, poz. 1375) oraz regulacje prawne.
5) Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych, wnoszenia sprzeciwu.
6. Rodzicom/uczniom/słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

 

Załączniki:

1. Karta zgłoszenia finał SPELLING QUIZ 2021-1

2. Zgoda na przetwarzanie danych

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela-opiekuna

   

Gościmy  

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.

   
   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


AMickiewiczProcent

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


ico covid19


vulcan 1


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie