Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

  unia Europejska


W dniu 29.03.2021 r. na posiedzeniu Rady Pedagogicznej ogłoszono regulamin rekrutacji do Projektu Programu POWER SE numer umowy: 2020-1-PL01-KA101-080766 pt. ”Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został przygotowany w celu umożliwienia kadrze dydaktycznej V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie podniesienia kompetencji zawodowych oraz językowych poprzez szkolenia oraz doświadczenia zdobyte w wymiarze międzynarodowym.

Projekt umożliwia jego uczestnikom wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w rozwoju zawodowym i osobistym oraz przyczynia się do zwiększenia motywacji do pracy z uczniami oraz doskonalenia zawodowego. Udział w projekcie ma na celu:
- zdobycie nowej wiedzy, zwłaszcza dotyczącej nowoczesnych technologii oraz metody nauczania CLIL,
- rozwinięcie kompetencji nauczycieli w pracy zespołowej, w lepszym komunikowaniu się ze sobą,
- podniesienie kompetencji społecznych i interkulturowych poprzez wizyty w innych krajach europejskich i kontakt z przedstawicielami innych kultur,
- rozwinięcie kompetencji językowych i przełamanie bariery językowej,
- podniesienie satysfakcji z wykonywanej pracy.

Rezultatami projektu będą rozwój zawodowy i osobisty uczestników projektu, podniesienie kompetencji z zakresu stosowania nowoczesnych technologii oraz stosowania metody CLIL, poszerzenie kompetencji językowych oraz wymiana doświadczeń.

Uczestnikami projektu mogą być osoby zatrudnione w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie wybrane spośród pracowników pedagogicznych, do których w wyżej wspomnianej szkole zaliczają się nauczyciele, dyrektorzy, nauczyciele bibliotekarze oraz pedagog szkolny. Uczestnicy powinni:
- posiadać motywację do podnoszenia kompetencji zawodowych oraz językowych,
- angażować się w pracę na rzecz szkoły oraz organizować dodatkowe przedsięwzięcia na rzecz uczniów,
- wdrażać w proces nauczania nabyte w czasie mobilności umiejętności,
- wykazywać się chęcią upowszechniania efektów szkolenia.

W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy wypełnić i własnoręcznie podpisać formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz ankietę rekrutacyjną. Termin składania zgłoszeń upływa 16 kwietnia 2021 r.

Organizację procesu rekrutacji przeprowadzą koordynatorki projektu: Karolina Wojtal i Anna Kurzacz, zaś samą rekrutację trzyosobowa komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w terminie od 30 marca 2021r. do 16 kwietnia 2021 r.
W trakcie rekrutacji zostanie zapewniony równy dostęp w projekcie kobiet i mężczyzn, pracowników V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, którzy kwalifikują się do wzięcia udziału w projekcie, a sam proces charakteryzować się będzie sprawiedliwością, transparentnością i równością szans dla wszystkich zainteresowanych. Projekt obejmuje 14 mobilności, z czego 4 dotyczą wyjazdów na kursy szkoleniowe. 

Rada Pedagogiczna została poinformowana o fakcie, iż szkoła opracowuje wniosek do projektu na lata 2020-2022 i w przypadku jego akceptacji jest możliwość wzięcia udziału w zagranicznych kursach szkoleniowych. Nauczyciele, którzy wyrazili wolę wzięcia udziału w kursach na etapie opracowywania wniosku do projektu to: Margarita Janik, Anna Kurzacz, Justyna Rakus i Karolina Wojtal.
Niniejsza rekrutacja dotyczy 8 mobilności na mobilności typu job shadowing – obserwacja pracy na danym stanowisku pracy w szkole AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS w Portugalii.

Etapy przeprowadzania rekrutacji.
1. Podczas Rady Pedagogicznej w 29 marca 2021 r. dyrektor szkoły poinformował grono pedagogiczne o możliwości wzięcia udziału w projekcie.
2. Wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie otrzymali drogą mailową regulamin rekrutacji oraz komplet dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji.
3. Zgłoszenia są przyjmowane w sekretariacie szkoły, w godzinach pracy sekretariatu wyłącznie na właściwych formularzach, w zaklejonej kopercie z dopiskiem Projekt POWER SE „Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia”.
4. Złożone dokumenty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym.
5. O wyborze uczestników decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
6. O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zadecyduje liczba uzyskanych przez kandydata punktów.
7. W przypadku takiej samej ilości punktów decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń.
8. Z procesu rekrutacji zostanie sporządzona lista rezerwowa uczestników.
9. Z procesu rekrutacji zostanie sporządzony protokół potwierdzający wybór uczestników
10. Z procesu rekrutacji zostanie sporządzona lista rankingowa uczestników zawierającą listę główną i rezerwową
11. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone dnia 23 kwietnia 2021r., a osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o tym fakcie drogą mailową. Lista osób zakwalifikowanych ukaże się dnia 26 kwietnia 2021r. na stronie internetowej szkoły.

Każdy kandydat ma prawo odwołać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do 27 kwietnia 2021r. Komisja Rekrutacyjna ma obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania w ciągu trzech dni tj. do 30 kwietnia 2021r. i w przypadku decyzji pozytywnej zmiany wyników rekrutacji. Przed wyjazdem szkoła jako instytucja wysyłająca podpisze Umowę z Uczestnikiem. Odmowa jej podpisania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie jest możliwa bez konsekwencji, przed podpisaniem umowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. W przypadku rezygnacji uczestników z udziału w projekcie dopuszcza się możliwość rekrutacji z listy rezerwowej poza ustalonymi wyżej terminami rekrutacji, z zachowaniem terminów realizacji pozostałych działań. Każda zakwalifikowana osoba powinna w ramach zaplanowanych działań projektowych do wziąć udział w przygotowaniu językowo-kulturowym.

Postanowienia końcowe:
Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym regulaminie z zaistniałych przyczyn niezależnych od niego.
Szczegółowe informacje o programie Power frse.org.pl/edukacja-szkolna
Załączniki do regulaminu rekrutacji, które zostały przesłane nauczycielom drogą mailową:
nr 1: Formularz Zgłoszeniowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
nr 2: Ankieta Aplikacyjna.

mgr Anna Kurzacz i mgr Karolina Wojtal - koordynatorki projektu

   
   

Gościmy  

Odwiedza nas 298 gości oraz 0 użytkowników.

   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


AMickiewiczProcent

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie