Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

 

 dziennikarstwo2

 

Zapraszamy uczniów klas ósmych do wzięcia udziału w IV Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego "Check your English".

Szczegóły w regulaminie.

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ „CHECK YOUR ENGLISH”

 • Organizatorem Konkursu jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.
 • Celem Konkursu jest motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego oraz stworzenie im możliwości sprawdzenia swoich umiejętności językowych we współzawodnictwie z uczniami z innych szkół.
 • Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy w maju 2022 r. zdawać będą egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego.
 • Nauczyciel zgłasza uczniów chcących wziąć udział w konkursie drogą mailową do 04.02.2022 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub doTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wraz ze zgłoszeniem proszę przesłać wypełnione dokumenty (Zał. 1; Zał. 2 i Zał. 3 - przesłane do szkół).
 • Każda szkoła może zgłosić tylu uczniów, ile klas ósmych znajduje się w danej szkole podstawowej. Jeśli w szkole jest tylko jedna klasa ósma, można zgłosić dwóch uczniów.
 • Konkurs odbędzie się dnia 9 lutego 2022 roku o godz. 10.00 w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, ul Krakowska 29. Rejestracja uczestników od godz. 9.30.
 • Konkurs jest jednoetapowy i składa się wyłącznie z części pisemnej.
 • Konkurs będzie obejmował zakres materiału językowego na poziomie A2+ /B1 zgodnie z opisem Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • Zadania konkursowe będą zadaniami typu egzaminacyjnego i będą sprawdzać sprawności językowe testowane na egzaminie ósmoklasisty.
 • Konkurs potrwa 60 minut.
 • Uczestnicy są zobowiązani do przeniesienia swoich odpowiedzi na osobny arkusz odpowiedzi, na którym wpisują swoje imię i nazwisko. Sprawdzeniu podlegają wyłącznie arkusze odpowiedzi.
 • Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 02.03.2022 r. na stronie internetowej V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza.
 • Laureatami Konkursu zostaną osoby, które zdobędą I, II, III miejsce. O kolejności miejsc decyduje ilość punktów zdobytych z całego testu.
 • Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe lub inne nagrody, które będzie można odebrać w sekretariacie V Liceum począwszy od 7.03.2022 r.
 • Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, że akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu.
 • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu, w tym do odwołania Konkursu, jeśli liczba uczestników będzie mniejsza niż 10.
 • W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos ma Komisja Konkursowa.
 • Konkurs odbędzie się w całkowitym reżimie sanitarnym. Uczestnicy są zobowiązani do noszenia maseczek zakrywających usta i nos przez cały czas trwania konkursu, w sali egzaminacyjnej i na terenie szkoły.

 

mgr Anna Kurzacz, mgr Dorota Pożarlik

 

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA DO POWIATOWEGO KONKURSU DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ „CHECK YOUR ENGLISH”

 

1. Imię i nazwisko ucznia:

   .......................................................................................

2. Pełna nazwa szkoły, adres, numer telefonu oraz e-mail:

  .........................................................................................

  .........................................................................................

  .........................................................................................

3. Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna:

  ..........................................................................................

4. Kontakt do nauczyciela - opiekuna (e-mail i numer telefonu):

............................................................................................

...........................................................................................

(miejscowość / data)                                           (podpis i pieczątka dyrektora szkoły/placówki)

 

 

Załącznik nr 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

........................................................................................................

                                                                    (imię i nazwisko uczestnika)

w celu udziału w Powiatowym Konkursie dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych „Check your English” organizowanym przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.

.......................................................                      .......................................................          

(Data)                                                               (Czytelny podpis rodzica/opiekuna)

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, tel. (34)324-23-14, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu (34)362-51-05.
 • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizacji i udziału w Powiatowym Konkursie dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych „Check your English” zgodnie z Regulaminem Konkursu.
 • Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. Udostępniane będą w szczególności: na szkolnym profilu Facebook: V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie; na stronie internetowej szkoły: www.vmickiewicz.pl;  w mediach częstochowskich i prasie pedagogicznej w celu udostępnienia informacji o przebiegu i wynikach finału Konkursu.
 • Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
 • Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
 • Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pomocą formularza dostępnego w sekretariacie Szkoły.
 • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

 

 

Załącznik nr 3

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela - opiekuna

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

(imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna) (telefon kontaktowy oraz adres e-mail)

oraz wizerunku przez Organizatorów Powiatowego Konkursu dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych „Check your English” 2020’: V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz publikowania informacji w serwisach internetowych prowadzonych przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie i w przestrzeni publicznej.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej poniżej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania.

 

...............................................................          ..............................................................              .................................................................
(Miejscowość)                                                       (Data)                                                                         (Czytelny podpis nauczyciela/opiekuna)

 

Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych:

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, tel. (34)324-23-14 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu(34)362-51-05.
 • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizacji i udziału w Powiatowym Konkursie dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych „Check your English” zgodnie z Regulaminem Konkursu.
 • Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. Udostępniane będą w szczególności: na szkolnym profilu Facebook: V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie; na stronie internetowej szkoły: www.vmickiewicz.pl; w mediach częstochowskich i prasie pedagogicznej w celu udostępnienia informacji o przebiegu i wynikach Konkursu.
 • Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
 • Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
 • Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pomocą formularza dostępnego w sekretariacie Szkoły.
 • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.
   
   

Gościmy  

Odwiedza nas 320 gości oraz 0 użytkowników.

   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


AMickiewiczProcent

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


POLITYKA

PRYWATNOŚCI


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie