Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie do wzięcia udziału w castingu do projektu PO WER Ponadnarodowa Mobilność Uczniów "Lokalnie czy globalnie pomagać przyrodzie zawsze jest fajnie". Casting odbędzie się w dwóch terminach:

- 24.06.2022 r. (godz. 11.00 – test z języka angielskiego, godz. 12.00 - casting)

- 11.07.2022 r. (godz. 10.00 – test z języka angielskiego, godz. 11.00 - casting)

Szczegółowe informacje dotyczące castingu znajdziecie w Regulaminie Rekrutacji dostępnym na stronie internetowej www.vmickiewicz.pl

Zobacz regulamin!!!

 

Warunkiem zgłoszenia się do udziału w castingu jest wypełnienie Karty Zgłoszenia Ucznia, ankiety oraz oświadczenia oraz dostarczenie ich do sekretariatu szkoły do 23.06.2022 r. Wszystkie załączniki można pobrać ze strony szkoły i wydrukować (załącznik nr 1 musi być wydrukowany w kolorze) lub też osobiście pobrać w sekretariacie.

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 18 osób z najwyższą punktacją. Listy rankingowe zostaną ogłoszone na stronie szkoły 15.07.2022 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE 1 GRUPY PROJEKTOWEJ:

Pierwsza grupa projektowa – planowany wyjazd do Włoch region Bari (miejscowość Gioia del Colle) w terminie 23-29.10.2022 r. (data może ulec zmianie ze względu na dostępność biletów lotniczych).

Zajęcia przygotowawcze (przed wyjazdem):

 • warsztaty taneczne

 • warsztaty aktorskie

 • lekcje języka włoskiego

 • wycieczka do Ojcowa

 • wizyta w Muzeum Przyrodniczym w Częstochowie

W programie wyjazdu:

 • zajęcia integracyjne

 • zajęcia lekcyjne

 • warsztaty taneczne i muzyczne

 • wycieczki turystyczne

 • występ uczniów (widowisko taneczne) dla społeczności lokalnej i szkolnej

Fundusz projektu pokrywa następujące koszty:

 • podróż (1199 zł/ na ucznia)

 • pobyt (318 zł/dzień)

 • przygotowanie do projektu (763 zł/ na ucznia)

 

Wszelkich informacji dotyczących projektu udzielają koordynatorzy: mgr Kinga Michalik, mgr Dominika Tomecka lub mgr Merieme Ouali-Suchecka.

Pytania proszę kierować za pomocą dziennika elektronicznego.

mgr Kinga Michalik, mgr Dominika Tomecka i mgr Merieme Ouali-Suchecka

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PO WER (grupa 1)

PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW

"Lokalnie czy globalnie pomagać przyrodzie zawsze jest fajnie"

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji uczestników, ich obowiązki, a także etapy wsparcia przewidzianego w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), działanie 4.2 Ponadnarodowa Mobilność Uczniów współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego .

2. Beneficjentem projektu jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

3. Projekt realizowany jest w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

4. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie z kl. I-III w roku szkolnym 2021/2022.

5. Czas realizacji projektu jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie projektu: od 2022-06-23 do 2022-12-22.

6. Wartość projektu ogółem wynosi: 195 058,00 zł.

7. Udział we wszystkich formach wsparcia zaplanowanych do realizacji w ramach projektu jest bezpłatny.

§ 2 DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt "Lokalnie czy globalnie pomagać przyrodzie zawsze jest fajnie" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 4.2 Ponadnarodowa Mobilność Uczniów współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Uczestniku – należy przez to rozumieć: uczennicę/ucznia V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie z klas I-III w roku szkolnym 2021/2022.

3. Opiekunie - należy przez to rozumieć dyrektora/wicedyrektora szkoły, koordynatora projektu mgr Kingę Michalik, współkoordynatorów projektu: mgr Dominikę Tomecką i mgr Merieme Ouali- Suchecką lub w razie braku możliwości uczestniczenia w projekcie w/w osób innego nauczyciela V LO wybranego w procesie rekrutacji.

4. Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć powołany przez Dyrektora szkoły trzyosobowy zespół, składający się z nauczycieli V Liceum Ogólnokształcącego.

 

§3 ZAKRES FORM WSPARCIA W PROJEKCIE

1. Projekt "Lokalnie czy globalnie pomagać przyrodzie zawsze jest fajnie" zapewnia wsparcie finansowe uczniom i nauczycielom opiekunom V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

2. Zakres wsparcia uczniów obejmuje: organizację i sfinansowanie zajęć kształtujących i rozwijających kompetencje kluczowe uczniów w zakresie: zajęć z języka włoskiego, warsztatów tanecznych/wokalnych, aktorskich, wycieczkę do Ojcowa i Muzeum Przyrodniczego w Częstochowie.

3. Nauczyciele opiekunowie objęci są wsparciem finansowym pokrywającym wydatki związane z opieką nad młodzieżą, realizacją zadań projektowych oraz transportem. Nauczyciele nie biorą udziału w zajęciach dydaktycznych.

4. Działania przewidziane dla uczestników projektu prowadzone będą poza zajęciami szkolnymi zgodnie z programem i harmonogramem zajęć szkoły.

§4 WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

1. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie uczeń/uczennica V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie uczęszczający/a do klasy I-III w roku szkolnym 2021/2022, nauczyciel/ka posiadający/a kwalifikacje z przedmiotów związanych z realizacją założeń projektu, zatrudniony/a w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

2. Udział ucznia w projekcie zgłasza rodzic lub opiekun prawny wypełniając Kartę Zgłoszenia Ucznia (załącznik 1), ankietę (załącznik nr 2) oraz oświadczenie (załącznik nr 3). Jeżeli uczeń jest pełnoletni może sam zgłosić swój udział w projekcie.

3. Wymagane dokumenty w toku postępowania rekrutacyjnego dostępne będą na stronie internetowej www.vmickiewicz.pl

§ 5 ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1. Rekrutacja dla 1 grupy będzie prowadzona w terminach:

    24.06.2022r. i 11.07.2022r.

2. Rekrutacja będzie prowadzona w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Do projektu zrekrutowanych zostanie łącznie 18 uczestników.

3. Za rekrutację będzie odpowiedzialny Dyrektor szkoły objętej wsparciem projektu. Organizację procesu rekrutacji przeprowadzą koordynator projektu mgr Kinga Michalik wraz z współkoordynatorami projektu: mgr Dominiką Tomecką, mgr Merieme Ouali-Suchecką, zaś samą rekrutację trzyosobowa komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły, w skład której wejdą nauczyciele z V LO lub powołani eksperci. W trakcie rekrutacji zostanie zapewniony równy dostęp w projekcie dziewcząt i chłopców, a sam proces charakteryzować się będzie sprawiedliwością, transparentnością i równością szans dla wszystkich zainteresowanych. Regulamin i zasady naboru zostaną ogłoszone i opublikowane na stronie internetowej szkoły, mediach społecznościowych oraz przesłane przez dziennik elektroniczny. Na terenie szkoły zostaną rozwieszone plakaty informacyjne.

4. Warunkiem udziału uczestników projektu będzie wypełnienie: Karty Zgłoszenia Ucznia (załącznik nr 1), ankiety (załącznik nr 2) oraz oświadczenia (załącznik nr 3) i złożenie ich w sekretariacie szkoły do dnia 23.06.2022 r.

5. Kryteria formalne dostępu dla uczestników projektu (uczniów):

Uczeń/ uczennica uczęszczający/a do klasy I-III V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

6. Kryteria merytoryczne dla uczestników projektu:

- umiejętności językowe na poziomie co najmniej B1;

- wysoka frekwencja na zajęciach w szkole;

- zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły (np. udział w wolontariacie, Samorządzie Uczniowskim, akcjach charytatywnych np. na rzecz schroniska dla zwierząt, itp.);

- zaangażowanie w pracę kół i zespołów działających na terenie V LO;

- zdolności artystyczne: taniec, śpiew, aktorstwo, zdolności plastyczne/graficzne, cyfrowe;

- zaangażowanie w sprawy dotyczące ekologii, w szczególności zagrożonych gatunków zwierząt i roślin (publikacja artykułów, udział w akcjach i organizacjach ekologicznych na terenie szkoły i miasta);

- wysoka kultura osobista;

- spełnienie aktualnie obowiązujących warunków zdrowotnych do wyjazdu za granicę;

- posiadanie wszelkich dokumentów do wyjazdu za granicę (np. paszport/dowód, zgody, oświadczenia, itp.)

7. Kryteria oceny i punktacji kandydatów do projektu:

O wyborze uczestników zadecyduje casting przeprowadzony przez wybrane jury, które przyzna punkty w następujących kategoriach:

- umiejętności językowe na poziomie co najmniej B1 (test diagnozujący 0-15 pkt; oceny z języka angielskiego na koniec II semestru: 0 pkt – ocena poniżej dobrej, 5 pkt – ocena dobra, 10 pkt – ocena bardzo dobra, 15 pkt – ocena celująca);

- wysoka frekwencja na zajęciach w szkole ( 0 pkt – frekwencja poniżej 80% , 5 pkt - frekwencja co najmniej 80 %); ˙

- kultura osobista (0 pkt – zachowanie poniżej dobrego, 5 pkt – zachowanie dobre, 10 pkt – zachowanie bardzo dobre, 15 pkt – zachowanie wzorowe);

- zdolności artystyczne: taniec, śpiew, aktorstwo, zdolności plastyczne/graficzne/cyfrowe i muzyczne (0-25 pkt uczeń może otrzymać max. 5 pkt za każdą w/w umiejętności zaprezentowaną w czasie castingu);

- zaangażowanie w życie społeczne, działalność charytatywna, koła i zespoły działające na terenie V Liceum Ogólnokształcącego – wywiad z kandydatem (ankieta), wychowawcą, dyrekcją, pedagogiem szkolnym, opiekunami Samorządu Uczniowskiego (0-15 pkt);

- zaangażowanie w sprawy dotyczące ekologii, w szczególności zagrożonych gatunków zwierząt i roślin (publikacja artykułów, udział w akcjach i organizacjach ekologicznych na terenie szkoły i miasta) (0-15 pkt);

- szczególna sytuacja kandydata: przeszkody natury geograficznej, społecznej, kulturowej, zdrowotnej i ekonomicznej (0-10 pkt).

Punkty będą przydzielane na podstawie wywiadu z uczniem (ankiety), wychowawcą, pedagogiem i dyrekcją. Łącznie kandydat może uzyskać 100 punktów. Do realizacji projektu zakwalifikowanych zostanie 18 osób z najwyższą punktacją. W przypadku gdy uczniowie uzyskają taką samą liczbę punktów o zakwalifikowaniu kandydata decyduje trudniejsza szczególna sytuacja ucznia tzn. wybierana jest osoba pochodząca z rodziny cechującej się większą ilością przeszkód natury: geograficznej, społecznej, kulturowej, zdrowotnej czy ekonomicznej (na podstawie wywiadu z wychowawcą, pedagogiem i dyrektorem).

Przeprowadzona rekrutacja zostanie zakończona sporządzeniem protokołu rekrutacji. Komisja sporządzi listy rankingowe, zawierające informacje o uczestnikach zakwalifikowanych do udziału oraz ewentualne listy rezerwowe. Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie szkoły 15.07.2022 r. Uczestnik z listy rezerwowej będzie mógł przystąpić do poszczególnej formy wsparcia w projekcie zgodnie z decyzją dyrektora. Uczestnicy z listy rezerwowej zostają wpisani na listę główną w razie choroby lub wypadku losowego któregoś z kandydatów z listy głównej oraz w razie niewywiązywania się przez nich z obowiązków (np. nieobecności na zajęciach projektowych, warsztatach, próbach, niedostarczenia wymaganej dokumentacji lub niespełnienia warunków zdrowotnych dotyczących wyjazdu za granicę.) Komisja rekrutacyjna, wskazuje pierwszą w kolejności osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy. W razie nie wyrażenia zgody na udział w projekcie osoby wskazanej z listy rezerwowej, proponuje się następną w kolejności, aż do skutku.

8. Procedura odwoławcza:

Każdy kandydat ma prawo odwołać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej (do 7 dni od podania wyników rekrutacji). Komisja Rekrutacyjna ma obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania.

§ 6 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1. Każdy uczestnik i uczestniczka projektu zobowiązuje się do:

a) systematycznego uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem;

b) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział w projekcie;

c) zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu;

d) dotrzymywania postanowień zawartych w niniejszym regulaminie oraz w deklaracji uczestnictwa w projekcie;

e) wypełnienia dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji projektu;

2. Frekwencja uczestnika sprawdzana będzie na bieżąco przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, uczestnik projektu ma obowiązek przedstawić pisemne oświadczenie o powodach rezygnacji.

4. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji i są zobowiązani do udzielania informacji na temat realizacji projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzenia kontroli projektu.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.06.2022 r. i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji projektu, tj. do dnia 22.12.2022 r.

2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu.

3. Regulamin jest dostępny w sekretariacie V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

 

Załączniki do pobrania

 

Załącznik nr 1. Karta zgłoszenia ucznia

Załącznik nr 2. Ankieta 

Załącznik nr 3. Oświadczenie

 

   
   

Gościmy  

Odwiedza nas 134 gości oraz 0 użytkowników.

   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


AMickiewiczProcent

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie