Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

                              

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie 

Zaprojektuj LOGO projektu ERASMUS+

"Języki obce oknem na zieloną Europę"

i wygraj nagrody 

Zobacz regulamin!!!

 

REGULAMIN KONKURSU

§ 1. Zasady Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

2. Każdy uczestnik Konkursu może złożyć maksymalnie jeden projekt logo.

3. Prace należy złożyć do 20 marca 2023 r.

4. Uczestnicy przesyłają swoje prace w formacie PDF do koordynatorek projektu Erasmus+ na adresy e-mail:

              Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Prace muszą nawiązywać do tematyki projektu, jaką jest ekologia, nauka języków obcych oraz stosowanie narzędzi cyfrowych.

6. Z chwilą przystąpienia do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się przenieść prawa autorskie na rzecz Organizatora Konkursu.

7. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, iż jest autorem nadesłanej przez siebie Pracy Konkursowej oraz, że nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa.

8. Oświadczenie należy złożyć w sekretariacie szkoły w tym samym terminie co przesłanie pracy konkursowej.

9. Prace Konkursowe naruszające prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

§ 2.  Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Do Komisji Oceniającej oceniającej prace wejdą:  dyrektor szkoły, koordynatorki projektu, nauczyciel informatyki oraz dwoje przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

2. Wyniki  Konkursu są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

3. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszego projektu zgłoszonego na Konkurs do dnia 21 marca 2023 r.

§ 3.  Kryteria oceny

1. Prace konkursowe będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:

 • zgodność z tematyką realizowanego projektu
 • estetyka wykonanej pracy
 • kreatywność i oryginalność pomysłu
 • łatwość zapamiętywania
 • wartości użytkowe

§ 4. Nagroda

1. Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dodatkowe punkty w procesie rekrutacyjnym do grupowej mobilności uczniów do szkoły Julius-Leber-Schule w Hamburgu, Niemcy w ramach projektu Erasmus+ pt. "Języki obce oknem na zieloną Europę" w dniach 17-21 kwietnia 2023 r. 

I miejsce - 15 pkt

II miejsce - 10 pkt

III miejsce - 5 pkt

Udział w Konkursie - 1 pkt

§ 5. Postanowienia Końcowe

1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych.

3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac Uczestników Konkursu w prasie, TV, Internecie i innych materiałach w celach promocyjnych i informacyjnych realizowanego projektu Erasmus+

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Częstochowie.

Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:

a. adres do korespondencji: Krakowska 29, 42-200 Częstochowa,

b. numer telefonu: 34-324-23-14

c. adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

d. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/lo5

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:

a. Dane osobowe podane przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym lub później w trakcie trwania Konkursu przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu oraz ogłoszenie jego wyników /publikacja informacji o laureatach Konkursu na stronie internetowej Administratora, mediach społecznościowych: Facebook, mediach częstochowskich i prasie pedagogicznej, gablotach informacyjnych szkoły, gazetce szkolnej Info-Micek, kronice szkolnej na podstawie 6 ust. 1 lit. e RODO. W tym przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do spełnienia powyższego celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.

b. Wizerunek i dane osobowe tj. imię, nazwisko, nazwa szkoły i osiągnięcie zostaną upublicznione w celu promocji Konkursu oraz promowania osiągnięć uczestnika Konkursu na podstawie:

 • wyrażonej zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej brak jest równoznaczny z niepublikowaniem danych osobowych w przestrzeni publicznej i nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji
 • 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych w szczególności podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi doręczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (Epuap itp.) podmioty zapewniająca wsparcie techniczne dla użytkowanych systemów informatycznych oraz firma zapewniająca hosting strony internetowej.

Ponadto dane osobowe będą udostępnianie, w szczególności w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram. W powyższym przypadku szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w politykach prywatności tych portali.

5.  Dane osobowe uczestników Konkursu zawarte w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3, a po tym czasie w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny w sekretariacie szkoły.

W przypadku danych określonych w pkt. 3 lit. b dane będą przetwarzane do momentu ustania określonego tam celu przetwarzania lub do momentu cofnięcia zgody.

6. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:

a. dostępu do swoich danych;

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d. usunięcia danych osobowych;

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ;

g. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).

7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

*„Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku (…) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza”. ( Dz. 2019 poz. 1231)

 

 

Karta zgłoszenia konkursowego

 

Dane uczestnika konkursu

Imię i nazwisko autora: ....................................................................................................

Klasa: .....................................................

 

Oświadczam, że jestem autorem przesłanego projektu. Projekt mój nie brał udziału w żadnym innym konkursie oraz posiadam do niego wyłączne prawa autorskie.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu i przyjmuję bez zastrzeżeń wszystkie jego postanowienia.

 

 

 

Data i zgoda uczestnika (pełnoletniego)
Data i zgoda rodzica/ opiekuna prawnego (uczeń niepełnoletni)

   
   

Partnerzy  

brazowa tarcza

Brązowa szkoła


 

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


 

PODATEKmicek

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


POLITYKA

PRYWATNOŚCI


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Gościmy  

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie