Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

Transparent, Flaga, Buty, Sycylia

Zapraszamy uczniów V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie uczęszczających do klasy drugiej w roku szkolnym 2023/2024 do wzięcia udziału w Zielonej Szkole:

ITALIA - Zielona Szkoła termin: 02 - 09.06.2024
Wenecja - Riwiera Adriatycka - Rimini - Mirabilandia - San Marino - Garda - Werona.

Zobacz regulamin!!!

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW


ITALIA - Zielona Szkoła termin: 02 - 09.06.2024
Wenecja - Riwiera Adriatycka - Rimini - Mirabilandia - San Marino - Garda - Werona

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji uczestników Zielonej Szkoły do Włoch.
2. Zielona Szkoła jest realizowana w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.
3. Termin: 2-9 czerwca 2024 r.
4. Szczegółowy program Zielonej Szkoły zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły www.vmickiewicz.pl (załącznik nr 1).
5. Celem wyjazdu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie z klas drugich w roku szkolnym 2023/2024.

§ 2 WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

1. Uczestnikiem Zielonej Szkoły może być wyłącznie uczeń/uczennica V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie uczęszczający/a do klasy drugiej w roku szkolnym 2023/2024.
2. Udział ucznia w Zielonej Szkole zgłasza rodzic lub opiekun prawny wypełniając KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY(załącznik nr 2). Jeżeli uczeń jest pełnoletni może sam zgłosić swój udział w projekcie.
3. Wymagane dokumenty w toku postępowania rekrutacyjnego dostępne będą na stronie internetowej www.vmickiewicz.pl

§ 3 ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1. Rekrutacja będzie prowadzona w terminie od 20 września do 9 października 2023 r.
2. Rekrutacja będzie prowadzona w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.
3. Zrekrutowanych zostanie łącznie 45 uczniów z klas drugich.
4. Organizację procesu rekrutacji przeprowadzą koordynatorzy Zielonej Szkoły: dr Iwona Wołyniec i mgr Kinga Michalik.
5. Proces rekrutacji charakteryzować się będzie sprawiedliwością, transparentnością i równością szans dla wszystkich zainteresowanych. Regulamin i zasady naboru zostaną ogłoszone i opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz przesłane przez dziennik elektroniczny.
6. Warunkiem udziału w Zielonej Szkole będzie kompletne wypełnienie: KWESTIONARIUSZA REKRUTACYJNYEGO (załącznik nr 2) i złożenie do koordynatorów do dnia 9 października 2023 r.
7. Lista uczniów zakwalifikowanych wraz z listą rezerwową zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły w dniu 18 października br.

§ 4 KRYTERIA MARYTORYCZNE DLA UCZESTNIKÓW ZIELONEJ SZKOŁY

1. Ocena z zachowania.
2. Wysoka frekwencja na zajęciach w szkole.
3. Oceny z następujących przedmiotów: 

    - język angielski;
    - język polski;
    - historia, geografia lub biologia – do wyboru.

4. Szczególne osiągnięcia i zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły (konkursy, działalność artystyczna, charytatywna, sportowa, udział w akademiach, praca w Samorządzie Uczniowskim, działalność w kołach zainteresowań)
5. Motywacja ucznia do udziału w Zielonej Szkole.

§ 5 KRYTERIA OCENY I PUNKTACJI DLA KANDYDATÓW DO UDZIAŁU W ZIELONEJ SZKOLE

1. Ocena z zachowania (ocena ze świadectwa ukończenia klasy pierwszej)
    zachowanie wzorowe – 4 punkty
    zachowanie bardzo dobre – 3 punkty
    zachowanie dobre – 2 punkty
    zachowanie poprawne – 1 punkt
    zachowanie nieodpowiednie / naganne – 0 punktów

2. Frekwencja (z całego roku szkolnego 2022/23)
    frekwencja powyżej 90% i brak godzin/spóźnień nieusprawiedliwionych – 4 punkty
    frekwencja w przedziale 90% do 80% i brak godzin/spóźnień nieusprawiedliwionych – 3 punkty
    frekwencja w przedziale 80% do 70% i do 5 godzin/spóźnień nieusprawiedliwionych – 2 punkty
    frekwencja w przedziale 80% do 70% i powyżej 5 godzin/spóźnień nieusprawiedliwionych – 1 punkt
    frekwencja poniżej 70% oraz powyżej 5 godzin/spóźnień nieusprawiedliwionych – 0 punktów

3. Oceny z następujących przedmiotów:
   - język angielski (ocena ze świadectwa ukończenia klasy pierwszej)
   - język polski (ocena ze świadectwa ukończenia klasy pierwszej) historia / geografia / biologia (uczeń wybiera jeden przedmiot; ocena ze świadectwa  ukończenia klasy pierwszej)

  ocena celująca – 4 punkty
  ocena bardzo dobra – 3 punkty
  ocena dobra – 2 punkty
  ocena dostateczna – 1 punkt
  ocena dopuszczająca / niedostateczna – 0 punktów

4. Szczególne osiągnięcia i zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły w klasie pierwszej (konkursy, działalność artystyczna, charytatywna, udział w akademiach, praca w Samorządzie Uczniowskim, działalność w kołach zainteresowań) od 0 do 5 punktów 

5. Motywacja ucznia do udziału w Zielonej Szkole. 

   od 0 do 2 punktów 

6. Punkty będą przydzielane na podstawie wypełnionego KWESTIONARIUSZA REKRUTACYJNYEGO (załącznik nr 2). Uczeń może uzyskać łącznie max 27 punktów

Do udziału w Zielonej Szkole zakwalifikowanych zostanie 45 uczniów z najwyższą punktacją. 

W przypadku gdy uczniowie uzyskają taką samą liczbę punktów, o zakwalifikowaniu kandydata decyduje Dyrektor. Zostanie także sporządzona lista uczniów rezerwowych.

Uczniowie z listy rezerwowej zostają wpisani na listę główną w razie choroby lub wypadku losowego któregoś z uczniów z listy głównej lub braku wpłaty zaliczki w kwocie 500 zł w określonym terminie, tj. do 31 października br. Komisja rekrutacyjna wskazuje pierwszą w kolejności osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy. W razie nie wyrażenia zgody na udział w Zielonej Szkole osoby wskazanej z listy rezerwowej, proponuje się następną w kolejności, aż do skutku.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.09.2023 r. i obowiązuje do czasu zakończenia Zielonej Szkoły, tj. do dnia 9 czerwca 2024 r.
2. Regulamin jest dostępny w sekretariacie V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz na stronie internetowej szkoły www.vmickiewicz.pl
3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

 

Załącznik nr 1. Program Zielonej Szkoły.docx

Załącznik nr 2. Kwestionariusz osobowy

 

   

Partnerzy  

brazowa tarcza

Brązowa szkoła


logo small


 

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


 

PODATEKmicek

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


POLITYKA

PRYWATNOŚCI


 DP


 

ujd small

 


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


Logo konkursMickiewicz


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie