Drukuj
Odsłony: 2969
Image Przystępujemy do profesjonalnej realizacji projektu i ogłaszamy OTWARTY KONKURS dla uczniów V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. ADAMA MICKIEWICZA w CZĘSTOCHOWIE na LOGO/ ZNAK GRAFICZNY PROJEKTU: "Take responsibility today for a better tomorrow!"

REGULAMIN KONKURSU


Zasady Konkursu

 1. Organizatorem niniejszego Konkursu jest Szkolny Zespół Comeniusa (SZC).
 2. Każdy Uczestnik Konkursu może złożył maksymalnie jeden projekt logo.
 3. W kopercie z napisem „Konkurs na projekt logo Comeniusa” należy umieścić zamkniętą kopertę oznaczoną napisem „Karta zgłoszeniowa” (załącznik nr 1 do Regulaminu), a następnie doręczył osobiście do sekretariatu szkoły do 5 października 2012 roku.
 4. Prace muszą nawiązywać do tematyki projektu i wszystkich szkół/ krajów partnerskich uczestniczących w projekcie.
 5. Projekt logo musi być zaprezentowany w antyramie formatu A 4. Do projektów należy załączyć wersję elektroniczną na płycie CD/DVD lub pendrive w formacie JPG, PDF.
 6. Projekt powinien był przystosowany do różnorodnego wykorzystania, np.  materiałach promocyjnych i reklamowych, na papierze firmowym, w materiałach elektronicznych, prezentacjach, grafice internetowej, banerach promocyjnych i przy wszelkich wydarzeniach informacyjnych i promocyjnych, w różnych formatach i rozmiarach.
 7. Z dniem przystąpienia do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się przenieść prawa autorskie na rzecz Organizatora. 
 8. Uczestnik Konkursu zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, iż jest autorem nadesłanej przez siebie Pracy Konkursowej, oraz że jego Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa. Prace Konkursowe naruszające prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa nie będą brane pod uwagę w Konkursie.


Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Do kapituły oceniającej prace wejdą:  dyrektor szkoły mgr Andrzej Rydz, koordynatorki projektu: mgr Marzanna Gromotowicz i mgr Karolina Wojtal oraz po trzech przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Zespołu Comeniusa (uczniowie)
 2. Wyniki działań Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
 3. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszego projektu zgłoszonego na Konkurs do dnia 11 października 2012 roku. 
 4. Komisja Konkursowa może zrezygnować z przyznania nagrody jeśli złożone prace konkursowe nie spełniają warunków, o których mowa w Regulaminie.


Kryteria oceny

 1. Prace konkursowe będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
 2. Zgodność z tematyką realizowanego projektu:
 3. Wartości marketingowe, w tym między innymi łatwość rozpoznania i zapamiętywania.
 4. Wartości użytkowe.


Nagroda

 1. Autor najlepszego projektu na logo zostanie nagrodzony wyjazdem na spotkanie szkół partnerskich do Niemiec.
 2. W przypadku rezygnacji z wyjazdu, autor kolejnego najwyżej punktowanego Logo zajmie miejsce.


Ochrona danych osobowych

 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) na potrzeby  przeprowadzenia Konkursu.
 2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz do ich poprawiania.


Postanowienia Końcowe

 1. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem projektu logo ponosi Uczestnik Konkursu. 
 2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Organizator odrzuci prace niekompletne lub uszkodzone, w szczególności w przypadkach: braku wersji elektronicznych projektów logo;  uszkodzonych nośników danych skutkujących niemożliwością otwarcia wersji elektronicznych projektów logo.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych. 
 5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w prasie, TV, Internecie i innych materiałach w celach promocji realizowanego projektu.


Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu na projekt logo projektu:"Take responsibility today for a better tomorrow!Karta zgłoszenia konkursowego


Dane uczestnika konkursu

Imię i nazwisko autora: ....................................................................................................
Klasa: ......................................................
Data urodzenia: ........................................

Oświadczam, że przesłany projekt jest mojego autorstwa i nie brał udziału w żadnym innym konkursie, oraz że posiadam do niego wyłączne prawa autorskie.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu i przyjmuję bez zastrzeżeń wszystkie zawarte w nim postanowienia.Data i zgoda uczestnika (pełnoletniego)


Data i zgoda rodzica/ opiekuna prawnego (uczeń niepełnoletni)