Drukuj
Odsłony: 2867
Image

Regulamin rekrutacji uczniów V LO im. A. Mickiewicza
do udziału w partnerskim projekcie Comenius

"TAKE RESPONSIBILITY TODAY FOR A BETTER TOMORROW":

I. Informowanie o prowadzonej rekrutacji

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie wszystkim zainteresowanym uczniom podjęte zostaną następujące działania: 
a) zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji na stronie internetowej, 
b) zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji na tablicy ogłoszeń, 
c) przekazanie uczniom informacji o prowadzonej rekrutacji bezpośrednio w każdej klasie oraz regulaminu rekrutacji przez wychowawców klas V LO.

II. Założona liczba uczestników
Zgodnie z zapisami projektu, do udziału w działaniach lokalnych zostanie zakwalifikowane min. 130 osób (uczniów, pracowników szkoły), z czego 24 osoby wezmą udział w mobilnościach.

III. Sposób rekrutacji uczestników

Rekrutacja uczniów do Szkolnego Zespołu Comenius (SZC) odbędzie się we wrześniu 2012r. W skład Szkolnego Zespołu Comeniusa wchodzą:
 • dyrektor V LO – mgr A. Rydz
 • koordynatorki projektu odpowiedzialne za organizację projektu na terenie szkoły – mgr M. Gromotowicz (odpowiedzialna również za kontakty zagraniczne i mgr K. Wojtal (odpowiedzialna również za współpracę z Agencją Narodową);
 • uczniowie klas I i II wyrażający chęć współpracy,
 • uczniowie, którzy wyrażą niniejszą zgodę:


Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu (w przypadku osób niepełnoletnich podpis rodzica):


Data:

Podpis:
IV.Sposób zakwalifikowania uczniów na wyjazd zagraniczny w ramach zaplanowanych trzech wizyt studyjnych.


Szansą na wyjazd ma każdy uczeń V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, który:

 • zaangażuje się w realizację projektu biorąc udział w działaniach na poziomie szkoły (wypracowywanie materiałów, warsztaty, prezentacje, film, dokumentacja realizacji projektu itp.)
 • weźmie udział w konkursie na LOGO projektu, w którym nagrodą główną jest wyjazd,
 • będzie rozpowszechniał rezultaty projektu w środowisku szkolnym, lokalnym i międzynarodowym,
 • prezentuje właściwą postawę uczniowską promując godnie szkołę na arenie krajowej i międzynarodowej,
 • będzie miał nienaganną frekwencję na zajęciach lekcyjnych i związanych z realizowanym projektem na każdym jego etapie,
 • godnie wypełnia obowiązki ucznia/reprezentanta szkoły na forum szkolnym, lokalnym i międzynarodowym,
 • ma wzorowe zachowanie, jest komunikatywny, umie radzi? sobie w różnych sytuacjach oraz posiada umiejętność współpracy w grupie.
 • uczniowie starający się o wyjazd proszeni są o przygotowanie prezentacji na temat:
 • „W jaki sposób zorganizowałbyś pobyt kolegów z innych krajów w Polsce, aby okazał się niezapomnianym przeżyciem, którego tematem przewodnim jest : „Troska o wspólną przyszłość.”? I zaprezentowanie jej przed Komisją kwalifikacyjną.  Mile widziana kreatywność i oryginalność.
 • uczniowie starający się o wyjazd, proszeni są o pisemne zgłoszenie tego faktu do koordynatorek projektu w terminie, który podany zostanie do publicznej wiadomości i wypełnienie niniejszej ankiety:


ANKIETA


KANDYDATA NA UCZESTNIKA WYJAZDU ZAGRANICZNEGO DO SZKOŁY PARTNERSKIEJ

projektu LIFELONG LEARNING PROGRAMME

Temat projektu: "TAKE RESPONSIBILITY TODAY FOR A BETTER TOMORROW"

2012-2014


Dotyczy wyjazdu do .................................  w dniach: ....................................................

1. Imię i nazwisko: .....................................................................
2. Data urodzenia: .....................................................................
3. Klasa: .....................................................................................
4. Ocena z języka angielskiego -
klasa I .........................................................................................
klasa II (bieżące oceny) ..................................
..............................
5. Uczestnictwo w przedsięwzięciach/zajęciach pozalekcyjnych, działalność na rzecz szkoły:
6. Umiejętności dodatkowe (informatyczne, artystyczne, językowe, inne):
7. Opisz krótko swoje doświadczenia związane z wcześniejszymi podróżami za granicę (jeśli takie posiadasz): np. wyjaśnij, jak te podróże wpłynęły na ciebie, czego się z nich nauczyłeś/aś oraz dlaczego Ci się podobały.
8. Opisz krótko swoje oczekiwania związane z niniejszym wyjazdem.
9. Opinia wychowawcy.
10. Zgoda rodziców/ prawnych opiekunów na wyjazd wraz z informacją, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych.

V. Informacja o wynikach rekrutacji na wyjazd zagraniczny uczniów.
Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej zostanie każdorazowo sporządzony protokół zawierający datę posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak również listę uczniów zakwalifikowanych na wyjazd. Lista zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń i opublikowana na portalu szkolnym. W przypadku zbyt małej liczby uczestników, rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.

VI. Rezygnacja uczestnika z udziału w wyjeździe.
W przypadku rezygnacji z wyjazdu po zakupieniu biletów, uczestnik pokrywa koszty związane ze zmianą rezerwacji biletu.
VII. W przypadku rezygnacji któregoś z uczniów zakwalifikowanych przez Komisję na wyjazd zagraniczny prawo wyjazdu nabywa uczeń z listy rezerwowej, wg kolejności.
VIII. W ramach uzyskanych środków finansowych z Funduszu Unii Europejskiej na realizację projektu szkoła zapewnia uczniom biorącym udział w zagranicznym wyjeździe do szkoły partnerskiej: przejazd, zakwaterowanie w hotelu oraz ubezpieczenie.
IX. Na wyjeździe uczniowie prezentują wyniki dotychczasowej pracy, a także pracują nad projektem wspólnie z uczniami z krajów partnerskich.
X. W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą: Dyrektor szkoły mgr Andrzej Rydz, koordynatorki projektu: mgr Marzanna Gromotowicz i mgr Karolina Wojtal, przedstawiciel Rady Pedagogicznej, przedstawiciel rady Rodziców, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego (nie zgłaszający się osobiście do wyjazdu).
X. Ostateczną decyzję kwalifikowania ucznia do wyjazdu do szkoły partnerskiej w ramach realizowanego projektu podejmuje Dyrekcja V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez rodziców obecnych na zebraniu 27 września 2012 roku.