l2

   ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

V Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza
w Częstochowie

w roku szkolnym 2018/2019


 

Nabór elektroniczny 

Zasady rekrutacji w roku 2018/2019

https://slaskie.edu.com.pl/

WZÓR TECZKI SKŁADANEJ DO SZKOŁY 

teczka

 

Kandydaci do V LO składają:

 • wydruk ze strony elektronicznej rekrutacji,
 • 3 zdjęcia legitymacyjne (czytelnie podpisane z tyłu: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania) 

Podstawa prawna:

1. Art. 149, art. 155, art. 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów bedących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U.poz.586 z 2017 r.).
3
. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniajacego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.

 

I. W roku szkolnym 2018/2019 planuje się utworzenie klas z przedmiotami

realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

 • KLASA IA - język polski, język angielski, historia, nauczane języki obce: j. angielski (4), j. niemiecki (2) oraz przedmioty uzupełniające: przyroda i edukacja dziennikarska
 • KLASA IB - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, nauczane języki obce: j. angielski (4), język niemiecki (2) lub język hiszpański (1) oraz przedmioty uzupełniające: przyroda, edukacja dziennikarska, edycja i korekta tekstów
 • KLASA IC - język angielski, biologia, chemia, nauczane języki obce: j. angielski (4), j. niemiecki (2) oraz przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, fizyka w medycynie
 • KLASA ID - język polski, język angielski, geografia, nauczane języki obce: j. angielski (4), j. niemiecki (2) oraz przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, zajęcia artystyczne
 • KLASA IE - język polski, wiedza o społeczeństwie, geografia, nauczane języki obce: j. angielski (4), j. niemiecki (2) lub j. hiszpański (1) oraz przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, zajęcia artystyczne
 • KLASA IF - I grupa Fi - 15 miejsc, matematyka, fizyka, informatyka, przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, projektowanie stron www z elementami grafiki komputerowej. II grupa Fb - 15 miejsc, matematyka, biologia, chemia, przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, fizyka w medycynie. Nauczane języki obce w obu grupach: j. angielski (4), język niemiecki (2)

(1) warunkiem utworzenia grupy języka hiszpańskiego jest min. 12 uczniów chętnych do nauki w całej grupie. Jeśli nie będzie minimalnej liczby chętnych - wszyscy będą uczyć się j. obcego wybranego przez większość klasy.

(2) zaplanowano utworzenie grupy dla kontynuujących naukę oraz dla grupy uczniów początkujących. Warunkiem powstania grupy dla początkujących jest min. 12 uczniów, którzy w gimnazjum nie uczyli się j. niemieckiego. W przypadku braku wymaganej liczby uczniów, nauka j. niemieckiego będzie odbywała się tylko w grupach dla kontynuujących.

(3) drugi język obcy do wyboru pomiędzy: j. niemieckim lub j. hiszpańskim (tylko od podstaw).

(4) nauka j. angielskiego tylko jako kontynuacja.

 

II. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas

pierwszych liceum

 

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
 1. Składanie wniosków o przyjęcie do liceum
od 18 maja 2018 do 18 czerwca 2018 r. od 13 lipca 2018 do 17 lipca 2018 r.
 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do liceum o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach z egzaminu gimnazjalnego

od 22 czerwca 2018

do 26 czerwca 2018  

 -----------------------
 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  do 5 lipca 2018  do 9 sierpnia 2018
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 6 lipca 2018

10 sierpnia 2018 r.

Art.20 ust 6-9 ustawy

6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo – wychowawczej, na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

7. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

8. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

9. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do liceum - przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 7 lipca 2018

do 12 lipca 2018

do 13 sierpnia 2018
6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 13 lipca 2018 do 14 sierpnia 2018
7. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej Terminy ustalone w ustawie o systemie oświaty

 

III. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum

i szczególne osiągnięcia uczniów:

 

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
  dopuszczający – 2 punkty  
  dostateczny – 8 punktów  
Język polski dobry – 14 punktów 18 punktów
  bardzo dobry – 17 punktów  
  celujący – 18 punktów  
Matematyka jak w przypadku języka polskiego 18 punktów
Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego 18 punktów
Drugie wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego 18 punktów
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów
W przypadku przeliczania na punkty kryterium o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a i art. 20j ust.2  pkt 5 lit. a obowiązuje § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U. poz 586 z dnia 14 marca 2017).

maksymalnie 18 punktów

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza

wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

3 punkty
  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym stosuje się przelicznik zgodnie z §8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. (Dz.U.poz.586).
 
Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
 
 
 
Egzamin gimnazjalny 100 punktów
W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art.20f ust.2 pkt.1, art. 20h ust.6 pkt.2 i art. 20j ust. 2 pkt ustawy, wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2  
  maksymalnie 18 punktów
 

   
 

 

   
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów


IV. W przypadku laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, stosuje się § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz 586).


V. Liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku rekrutacji wynosi maksymalnie 200 punktów. Ustala się minimalną liczbę punktów - 80.

VI. Kandydat do liceum uzyskuje punkty za oceny z czterech zajęć edukacyjnych:

·wszyscy kandydaci uzyskują punkty za ocenę z języka polskiego i matematyki,

·pozostałe dwa zajęcia edukacyjne, za które kandydat uzyskuje punkty, uzależnione są od wybranej klasy:


Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym

Klasy z przedmiotami realizowanymi   w zakresie rozszerzonym Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji
 • KLASA IA - język polski, język angielski, historia, przedmioty uzupełniające: przyroda i edukacja dziennikarska. Nauczane języki obce: język angielski,  język niemiecki

 

 

 • język polski, matematyka, język angielski, historia
 • KLASA IB - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, przedmioty uzupełniające: przyroda, edukacja dziennikarska, edycja i korekta tekstów. Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki lub język hiszpańskii (do wyboru)
 • język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie
 • KLASA IC - język angielski, biologia, chemia, przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, fizyka w medycynie. Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki.
 • język polski, matematyka, język angielski, biologia lub chemia
 • KLASA ID - język polski, język angielski, geografia, przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, zajęcia artystyczne.  Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki.
 • język polski, język angielski, matematyka, geografia
 • KLASA IE - język polski, wiedza o społeczeństwie, geografia, przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, zajęcia artystyczne. Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki lub język hiszpański.
 • język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia
 • KLASA IF - I grupa Fi - 15 miejsc, matematyka, fizyka, informatyka, przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, projektowanie stron www z elementami grafiki komputerowej. II grupa Fb - 15 miejsc, matematyka, biologia, chemia, przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, fizyka w medycynie. Nauczane języki obce w obu grupach: język angielski, język niemiecki.
 • język polski, matematyka, fizyka, informatyka (I grupa) 

 

 • język polski, matematyka, biologia, chemia (II grupa)

 

 

VII. Planowana liczba uczniów w poszczególnych oddziałach wynosi - 30.
 
VIII. O przyjęciu do wybranej klasy decyduje największa liczba punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym w ramach ustalonego limitu miejsc.

IX. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 
X. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata
b) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
c) niepelnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowanie kandydata w rodzinie
d) objęcie kandydata pieczą zastępczą
 
XI. Istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w liceum w przypadku niezakwalifikowania się do wcześniej wybranej.
 
XII. Kandydaci do liceum, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do liceum na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

XIII.
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do 20 sierpnia 2018 r.  
 
   

Gościmy  

Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.

   

Szukaj  

   

Partnerzy  

godlo polski


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


reformaedukacji 


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap

 


 

logo cke

Matura


logo comenius


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo

 


 Obrońcy Własności Intelektualnej (OWI)

fundacjafresnela


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni


 Projekt z klasą

projektzklasa

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie