SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

V LO im. A. MICKIEWICZA

W CZĘSTOCHOWIE

Opracowanie: dr Melania Orzechowska, mgr Joanna Piwowarczyk, mgr Dorota Pożarlik

Data zatwierdzenia 28. 08. 2014 r.

SPIS TREŚCI:

 1. Cele wychowania w szkole.
 2. Wymiary oczekiwań uczniów wobec nauczycieli
 3. Zasady ogólne, jakimi powinien kierować się w swoich oddziaływaniach każdy wychowawca
 4. Szczegółowe zadania szkolnego programu wychowawczego
 5. Ewaluacja

1. PODSTAWA PRAWNA:

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Konwencja o Prawach Dziecka.
 3. Ustawa o systemie oświaty.
 4. Rozporządzenie w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Ustawa - Karta Nauczyciela.
 6. Statut szkoły.

2. CELE WYCHOWANIA W SZKOLE:

1. zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia liceum;

2. umożliwienie zdania egzaminu maturalnego;

3. kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości;

4. sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły;

5. wspomaganie uczniów w ich wszechstronnym rozwoju;

6. zapewnienie opieki wychowawczej i warunków bezpieczeństwa oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

7. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

8. wspomaganie wychowawczej roli rodziny;

9. upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwej postawy wobec zagrożeń i sytuacji  nadzwyczajnych.

REALIZACJI CELÓW WYCHOWAWCZYCH SŁUŻĄ:

 1. organizacja i struktura szkoły;
 2. zajęcia dydaktyczne;
 3. zajęcia profilaktyczne;
 4. zajęcia integracyjne;
 5. zajęcia pozalekcyjne;
 6. uroczystości szkolne;
 7. wycieczki szkolne;
 8. konkursy, olimpiady, zawody itp.;
 9. spotkania z przedstawicielami różnych nauk,
 10. sposoby prowadzenia lekcji;
 11. spotkania w ramach godzin wychowawczych;
 12. wskazania wynikające ze statutu szkoły;
 13. regularne zebrania z rodzicami;
 14. osobiste, telefoniczne, korespondencyjne informowanie rodziców o postępach dziecka, szczególnie w sytuacjach zagrażających jego rozwojowi;
 15. kontakty z dyrektorem, nauczycielami i pedagogiem w czasie konsultacji dla rodziców.

3. WYMIARY OCZEKIWAŃ UCZNIÓW WOBEC NAUCZYCIELI:

1. Utrzymuje porządek - nie umie - utrzymać porządku. Obowiązkiem nauczyciela jest utrzymanie porządku.

2. Naucza - nie naucza. Od nauczyciela oczekuje się, że będzie nauczał, a nie opowiadał historyjki luźno związane z tematem. Nauczając nauczyciel musi stawiać wymagania.

3. Tłumaczy rzeczy trudne - nie tłumaczy. Uczniowie uważają, że obowiązkiem nauczyciela jest wytłumaczyć to, co trudne.

4. Prowadzi zajęcia interesująco - prowadzi zajęcia nudno. Oczekuje się, że nauczyciel będzie w ciekawy sposób przekazywał wiedzę.

5. Jest sprawiedliwy (uczciwy) - niesprawiedliwy (nieuczciwy). Uczeń zaakceptuje karę, gdy zostaną spełnione pewne warunki, na przykład, gdy przedtem był ostrzeżony i z szansy poprawy nie skorzystał. Nie zaakceptuje, gdy czuje, że niesłusznie ponosi odpowiedzialność za innych.

6. Jest przyjazny - nieprzyjazny. Jeśli nauczyciel jest do tego wszystkiego, co wymieniono wcześniej dodatkowo przyjazny, to bardzo dobrze.[1]

4. ZASADY OGÓLNE, JAKIMI POWINIEN KIEROWAĆ SIĘ W SWOICH ODDZIAŁYWANIACH KAŻDY WYCHOWAWCA:

l. Zasada prawdy, czyli dochowania zgodności słów wychowawcy z jego własną postawą życiową.

2. Zasada dobra dziecka, wymagająca od nauczyciela kierowania się we wszystkich etapach i formach procesu wychowania korzyścią, interesem, bezpieczeństwem i wszechstronnym rozwojem każdego wychowanka.

3. Zasada przykładu, czyli prezentowania przez wychowawcę wartości, ideałów, postaw, przekonań i umiejętności, jakich oczekuje w szkole od samych podopiecznych.

4. Zasada projekcji pedagogicznej, czyli umiejętności spojrzenia przez wychowawcę na sprawy dziecka, jego wartości czy emocji z jego punktu widzenia, niejako z jego miejsca czy perspektywy.

5. Zasada więzi emocjonalnej z wychowankiem, polegająca na nawiązaniu i utrzymaniu z nim bezpośredniego, osobistego, ciepłego i serdecznego kontaktu.

6. Zasada poszanowania osobowości wychowanka, która sprowadza się do dostrzegania i doceniania niepowtarzalności jego osobowości.

7. Zasada profesjonalizmu w wychowaniu, która wymaga od nauczyciela określonych kompetencji zawodowych oraz profesjonalnej dojrzałości działań.[2]


5. SZCZEGÓŁOWE ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO:

Lp. Zadania do realizacji Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Uwagi
1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 1. Rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia.
 2. Rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.
 3. Zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnej z jego możliwościami psychofizycznymi, rozpoznanymi przez nauczyciela lub specjalistę, prowadzącego z nim zajęcia (rozpoznanie indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia może dotyczyć zarówno trudności w uczeniu się, jak i szczególnych uzdolnień).
 4. Identyfikowanie potrzeb uczniów przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów podczas prowadzenia zajęć.
 5.  Obserwacja ucznia pod kątem innych indywidualnych potrzeb, które mogą pojawić się u niego w związku ze specyfiką konkretnego środowiska.
 6. Utworzenie Zespołu nauczycieli udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów ze SPE (specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).
 7. Planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Zespół.
 8. Planowanie przez Zespół indywidualnej ścieżki edukacyjnej bądź edukacyjno  - terapeutycznej danego ucznia, uwzględniając potrzeby wynikające z orzeczenia lub opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Dyrekcja, wszyscy nauczyciele, pedagog szkolny W ciągu roku szkolnego
2. Organizacja doradztwa edukacyjno - zawodowego
 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc
  w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych
  i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
 3. Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.
 4. Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę.
 5. Współpraca z innymi nauczycielami i instytucjami pozaszkolnymi
  w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno zawodowego.
 6. Udzielanie pomocy w formie spotkań indywidualnych i zajęć grupowych.
 7. Wspomaganie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych
  i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pacy.
 8. Udzielanie porad zawodowych na podstawie nowoczesnych narzędzi do pomiaru zdolności i zainteresowań zawodowych.
 9. Pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych.
Wychowawcy klas, pedagog szkolny, nauczyciel przedsiębiorczości W ciągu roku szkolnego
3. Integracja społeczności szkolnej
 1. Zorganizowanie zajęć integracyjnych dla uczniów klas I.
 2. Przeprowadzenie zajęć wychowawczych ułatwiających młodzieży adaptację w szkole.
 3. Organizacja Rajdu „Otrzęsinowego” dla uczniów klas I.
 4. Objęcie opieką pedagogiczną uczniów klas I.
 5. Pomoc indywidualna związana z aklimatyzacją w szkole.
 6. Organizacja uroczystości na terenie szkoły.
 7. Organizacja wycieczek klasowych.
 8. Rozwijanie samorządności uczniów - wybory Samorządu Uczniowskiego.
 9. Zaangażowanie w akcje charytatywne, koło CARITAS.
Dyrekcja, wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog, Samorząd Uczniowski, rodzice, nauczyciele religii W ciągu roku szkolnego
4. Rozwijanie zainteresowań uczniów
 1. Budzenie ciekawości poznawczej i rozwijanie umiejętności twórczego myślenia.
 2. Pomaganie w samopoznaniu, samoocenie oraz w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji i talentów.
 3. Rozwijanie kompetencji kulturowych młodzieży, przygotowanie do aktywnegouczestnictwa w życiu kulturalnym i publicznym.
 4. Rozwijanie uzdolnień i umiejętności sportowych przygotowujących do prozdrowotnej aktywności sportowej oraz rozwoju talentów sportowych.
 5. Prowadzenie działań promujących twórczość młodzieżową oraz jednostki wybitnie uzdolnione.
 6. Tworzenie możliwości dla wyrażania artystycznych pomysłów, ćwiczenia i rozwijania uzdolnień aktorskich, muzycznych, plastycznych (akademie, przedstawienia, koncerty).
 7. Organizowanie dodatkowych zajęć z poszczególnych przedmiotów.
 8. Organizowanie wyjść do kina, teatru oraz innych placówek kulturalno – oświatowych.
 9. Udział w wykładach organizowanych przez placówki kulturalne.
 10. Kształtowanie umiejętności dziennikarskich - redagowanie przez młodzież portalu internetowego szkoły.
 11. Zaangażowanie młodzieży w akcje o charakterze społecznym.
 12. Opieka nad podopiecznymi świetlicy socjoterapeutycznej
  w ramach wolontariatu.
 13. Organizowanie pomocy dla podopiecznych w domach dziecka
  i innych placówkach pozaszkolnych.
Dyrekcja, wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog W ciągu roku szkolnego
5.

Organizacja imprez szkolnych
o charakterze wychowawczym
i kulturalnym

 1. Organizowanie przez uczniów imprez okolicznościowych, akademii, happeningów, zawodów sportowych dla całej społeczności uczniowskiej.
 2. Organizowanie Dni Otwartych.
 3. Udział w uroczystościach szkolnych:
 • historycznych (Święto Odzyskania Niepodległości, Konstytucja
  3 Maja, Święto Patrona Szkoły
  ),
 • kalendarzowych (Dzień Edukacji Narodowej, Europejski Dzień Języków Obcych, Światowy Dzień AIDS, Walentynki, Dzień Kobiet, Pierwszy Dzień Wiosny),
 • religijnych (Boże Narodzenie, Wielkanoc),
 • innych (Dzień Sportu, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy).
Dyrekcja, wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog W ciągu roku szkolnego
6.

Rozwijanie postaw prozdrowotnych

 1. Profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych.
 2. Uświadomienie zagrożeń związanych z zażywaniem dopalaczy.
 3. Realizacja programu „Różowa wstążeczka”.
 4. Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych.
 5. Spotkania z pielęgniarką szkolną.
 6. Zajęcia sportowe - organizacja Dnia sportu szkolnego.
Wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog, pielęgniarka W ciągu roku szkolnego
7. Kształtowanie prawidłowych motywów zachowania
 1. Dbałość o schludny i estetyczny wygląd uczniów zgodny ze statutem szkoły.
 2. Dbałość o wygląd pomieszczeń szkoły.
 3. Analiza i wyciąganie wniosków z zachowania uczniów.
 4. Kształtowanie umiejętności skutecznej komunikacji interpersonalnej.
 5. Podnoszenie umiejętności komunikowania się z innymi,
  w tym za pomocą narzędzi technologii informacyjno – komunikacyjnych tak, aby szanować prawa rówieśników, nauczycieli i innych użytkowników nowoczesnych mediów.
 6. Uświadomienie podstawowych reguł i zasad obowiązujących
  w relacjach międzyludzkich.
 7. Wskazanie prawidłowego zachowania podczas obchodów świąt narodowych i uroczystości szkolnych.
Dyrekcja, wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog. W ciągu roku szkolnego
8. Propagowanie czytelnictwa
 1. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez kontakt z książką.
 2. Konkursy, wystawy, wycieczki do bibliotek.
Nauczyciele języka polskiego, nauczyciele - bibliotekarze W ciągu roku szkolnego
9. Realizowanie zajęć „Wychowania do życia w rodzinie”
 1. Przekazywanie treści dotyczących:
 • wiedzy o życiu seksualnym człowieka,
 • zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa,
 • wartości rodziny,
 • życia w fazie prenatalnej
 • metod i środków świadomej prokreacji.
Nauczyciele wychowania do życia
w rodzinie
W ciągu roku szkolnego


6. EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

Sposób i środki ewaluacji (ankieta, obserwacja, wywiad, analiza dokumentów):

• obserwacja postępów w nauce i zachowaniu

• frekwencja uczniów na zajęciach lekcyjnych

• frekwencja na zajęciach organizowanych przez szkołę

• liczba uczniów przystępujących do konkursów, liczba laureatów

• ilość wycieczek organizowanych przez szkołę

• ilość konkursów organizowanych przez szkołę

• ocena samopoczucia uczniów w szkole

• postępy w nauce i zachowaniu

• przestrzeganie regulaminów szkolnych

• współpraca ze środowiskiem lokalnym

• liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych, wychowawczych, edukacyjnych – procent ogółu uczniów

• liczba rodziców zaangażowanych w pracę szkoły.


Aneks do programu wychowawczego

Data: 1.09.2016 rok

Lp. Zadanie do realizacji Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Uwagi
1.
 1. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 1. Analiza własnych wartości.
 2. Odkrywanie i rozwój uniwersalnych wartości.
 3. Wymiana doświadczeń. Kształtowanie postaw.
Wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog.

- W ciągu roku

Tematy godzin wychowawczych:

Klasa I

 1. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 2. Adaptacja w nowym środowisku szkolnym. Integracja zespołu klasowego.
 3. Tworzenie norm klasowych, rozwijanie samorządności w zespole rówieśniczym.
 4. Budowanie właściwego obrazu siebie, odkrywanie własnych możliwości i talentów.
 5. Kształtowanie właściwego stosunku uczniów do nauki, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z niepowodzeniami szkolnymi.
 6. Asertywne sposoby rozwiązywania konfliktów. Mediacje rówieśnicze.
 7. Kształtowanie postaw prozdrowotnych. Zdrowe i racjonalne odżywianie się.
 8. Profilaktyka uzależnień (dopalacze, nikotyna, alkohol, narkotyki).
 9. Doradztwo edukacyjno-zawodowe: Dokąd zmierzamy, Poszukiwanie własnego JA. Co udało mi się osiągnąć.

Klasa II

 1. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 2. Zdrowy styl życia.
 3. Rozwijanie umiejętności społecznych (komunikacja, asertywność).
 4. Budowanie właściwych relacji międzyludzkich.
 5. Rozwijanie umiejętności kontrolowania własnych emocji, przeciwdziałania agresji i przemocy.
 6. Profilaktyka uzależnień (dopalacze, nikotyna, alkohol, narkotyki).
 7. Doradztwo edukacyjno-zawodowe: Określenie zainteresowań, predyspozycji i zdolności, Pasja a sukces zawodowy.

Klasa III

 1. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 2. Sztuka autoprezentacji - kształtowanie optymizmu życiowego, przygotowanie do umiejętnej oceny własnych zdolności oraz podejmowania wyzwań życiowych, wytyczania i osiągania celów.
 3. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
 4. Tożsamość kulturowa i społeczna.
 5. Ochrona własności intelektualnej.
 6. Profilaktyka uzależnień (dopalacze, nikotyna, alkohol, narkotyki).
 7. Doradztwo edukacyjno-zawodowe: Rola wykształcenia w dzisiejszym świecie.


LITERATURA dotycząca tworzenia programu wychowawczego:

1. Garstka T., Model czterech aspektów wychowania w praktyce, ORE, Warszawa 2015

2. Gurycka A., Struktura i dynamika procesu wychowawczego, Warszawa 1989

3. Szołtysek A. E.,, Filozofia pedagogiki. Podstawy edukacji: teoria, metodyka, praktyka, Katowice 2003

4. Śliwerski B, Program wychowawczy szkoły, Warszawa 2001

LITERATURA praktyczna związana z realizacją godzin wychowawczych:

 1. Carr A., Depresja i próby samobójcze młodzieży. Sposoby przeciwdziałania i reagowania, Gdańsk 2004
 2. Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktów, Wałbrzych 1999
 3. Condrill J., Bough B., 101 najlepszych sposobów komunikowania się, Warszawa 2006
 4. Dimoff T., Carper S., Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki, Warszawa 1993
 5. Gajewska G., Doliński A., Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga. Scenariusz zajęć wychowawczych, Zielona Góra 2007
 6. Goddard Blythe S., Jak osiągać sukcesy w nauce? Uwaga, równowaga i koordynacja, Warszawa 2011
 7. Góralczyk E., Umowa z klasą, Warszawa 2006
 8. Jamrożek B., Sobczak J., Komunikacja interpersonalna, Poznań 2000
 9. Janowski A., Pedagogika praktyczna, Warszawa 2007
 10. Janowski A., Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa 1995
 11. Łukaszewicz M., Mistrzostwo. Jak pobijać własne rekordy w szybkim i skutecznym uczeniu się, Poznań 2000
 12. Łukaszewicz M., Sukces w szkole. Jak uczyć się 2-3 razy szybciej i umiejętnie sprzedawać swoją wiedzę, Poznań 1999
 13. Mattis S. G., Ollendick T. H., Lęk i fobie nastolatków. Jak pomóc dzieciom przezwyciężyć napady paniki, Gdańsk 2004
 14. Pakiet „Kariera na Maksa”, Warszawa 2012
 15. Paszkowska-Rogacz A., Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej, Warszawa 2002
 16. Ridley D., Walther B., Jak nauczyć dzieci odpowiedzialności, Gdańsk 2005
 17. Robertson J., Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie, Warszawa 1998
 18. Schaeffer K., Jak przeżyć szkołę, Gdańsk 2005
 19. Tillman D., Colomina P, Q., Wychowanie w duchu wartości. Przewodnik, Warszawa 2004
 20. Tusznio S., Wojtkowiak M., Mediacje i negocjacje jako formy rozwiązywania konfliktu, Kielce 2004
 21. Williams L., Doskonałe myślenie pozytywne, Poznań 2006
 22. Zaremba L., Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży. Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania, Warszawa 2014

 


[1] A. Janowski, Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa 1995, s. 82-83.

[2] J. Homplewicz, Etyka pedagogiczna. Podręcznik dla wychowawców, Warszawa 1996, s. 77-78.

   

Gościmy  

Odwiedza nas 210 gości oraz 0 użytkowników.

   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


vulcan 1


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo UPRP small


bartrog logo


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie