Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Spelling Quiz logo sm 2020

Regulamin konkursu z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Konkurs Angielskiej Ortografii „SPELLING QUIZ 2020” FINAŁ pod honorowym patronatem Pani Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej, Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, Dyrektor Delegatury Częstochowskiej Śląskiego KuratoriumOświaty Alicji Janowskiej.

 1. Autorem konkursu jest Marzanna Gromotowicz, nauczyciel języka angielskiego.

Organizatorem konkursu jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie przy merytorycznej pomocy Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

 1. Adresaci:

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa śląskiego i ościennych województw.

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Idea konkursu wpisuje się kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:
 • Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 1. Głównym celem Konkursu jest popularyzacja języka angielskiego wśród młodzieży i mobilizowanie jej chęci twórczych i motywacji do nauki języka angielskiego oraz nabycie umiejętności pozytywnej rywalizacji.
 2. Realizacja celu odbywa się poprzez sprawdzenie umiejętności dokładnej wymowy i znajomości angielskiej ortografii.
 3. Konkurs obejmuje dwa etapy.
 4. Etap pierwszy – eliminacje szkolne. Za przebieg eliminacji odpowiada szkoła zainteresowana wytypowaniem najlepszego swojego reprezentanta do Finału Konkursu organizowanego w siedzibie V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Organizatorzy sugerują, aby eliminacje szkolne odbyły się wg zasad Finału Konkursu. Szkoła zgłasza udział jednego reprezentanta do udziału w Finale Konkursu, wraz ze zgłoszeniem proszę przesłać wypełnione dokumenty (Zał. 1; Zał. 2 i Zał. 3).
 5. Etap drugi - zwany Finałem Konkursu odbędzie się w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, ulica Krakowska 29.
 6. Zgłoszenia należy dokonać wypełniając załączniki:
 • Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia do Finału.
 • Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w Konkursie Angielskiej Ortografii.
 • Załącznik nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku nauczyciela-opiekuna.
 1. Do udziału w Finale Konkursu, który odbędzie się 10 marca 2020 roku – początek o godz. 11.00, Organizatorzy zapraszają 30 uczestników: 15 wytypowanych przez szkoły podstawowe i 15 wytypowanych przez szkoły ponadpodstawowe. Liczy się kolejność zgłoszeń.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu Finału Konkursu, lub godziny rozpoczęcia.
 3. O zakwalifikowaniu się do II etapu zwanego Finałem Konkursu - laureaci zostaną powiadomieni najpóźniej do 10 lutego 2020 roku.
 4. Organizacja Finału Konkursu:
 • Zadaniem uczestnika w Finale jest poprawne przeliterowanie za pomocą alfabetu angielskiego - ośmiu wyrazów począwszy od trzyliterowych do dziesięcioliterowych.
 • Uczestnik Finału Konkursu za prawidłowe przeliterowanie wyrazu otrzymuje tyle punktów z ilu liter składał się dany wyraz. Maksymalnie w Finale można otrzymać 52 punkty.
 • W przypadku jednakowej ilości punktów o kolejności w Finale decyduje dogrywka, polegająca na poprawnym przeliterowaniu przez uczestników wyrazów więcej niż 10-literowych.
 1. Przebieg Finału Konkursu:
 • Uczestnicy odpowiadają w wylosowanej przez siebie kolejności:
 • Wyrazy 3/4/5 literowe uczestnicy ze szkół podstawowych, a następnie uczestnicy ze szkół ponadpodstawowych;
 • Wyrazy 6/7/8 literowe uczestnicy ze szkół podstawowych, a następnie uczestnicy ze szkół ponadpodstawowych;
 • Wyrazy 9/10 literowe uczestnicy ze szkół podstawowych, a następnie uczestnicy ze szkół ponadpodstawowych;
 • W przypadku braku rozstrzygnięcia obowiązuje dogrywka – uczestnicy wybierają do przeliterowania wyrazy 11/12/13/14/15 literowe i otrzymują odpowiednio tyleż punktów z ilu liter składał się dobrze przeliterowany wyraz.
 • Po zakończeniu rywalizacji finałowej Jury uda się na naradę. W tym czasie Organizatorzy zapraszają na spektakl muzyczny przygotowany przez uczniów V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie pt. „My American Dream.”
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
 1. Lista laureatów Konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora, tj. www.vmickiewicz.pl; na szkolnym profilu Facebook: V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie; w mediach częstochowskich i prasie pedagogicznej.
 2. Nagrody – uczestnicy Finału Konkursu rywalizują o miano Mistrza Angielskiej Ortografii 2020 w kategorii JUNIOR (szkoły podstawowe) i SENIOR (szkoły średnie) oraz nagrody ufundowane przez Organizatora, Patronów i Darczyńców Konkursu.
 3. Statuetki: MISTRZ ANGIELSKIEJ ORTOGRAFII 2020 - JUNIOR i MISTRZ ANGIELSKIEJ ORTOGRAFII 2020 - SENIOR dla zwycięzców funduje Autor Konkursu - Marzanna Gromotowicz.
 4. Nauczyciele przygotowujący uczestników Finału 2020 otrzymają stosowne zaświadczenia od Organizatora.
 5. Uczestnicy Finału Konkursu przyjeżdżają na koszt własny.
 6. Doświadczenia zdobyte po minionych edycjach Konkursu wskazują, że ta forma zdrowej rywalizacji, traktowana przez uczestników jako zabawa, pozwala mieć nadzieję, że i tym razem uczestnicy będą zadowoleni, a Autor i Organizatorzy  tegorocznego Konkursu mieć będą satysfakcję z osiągnięcia celu. Zapraszamy do udziału w Konkursie Angielskiej Ortografii - SPELLING QUIZ 2020.
 7. Postanowienia końcowe:
 • Przystępując do konkursu, uczestnicy akceptują wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.
 • Przystępując do konkursu, uczestnicy dobrowolnie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska, wizerunku - wyłącznie na potrzeby Konkursu, wypełniając oświadczenia zawarte w formularzach zgłoszeniowych.
 • Autor Konkursu – Marzanna Gromotowicz zastrzega sobie prawa autorskie z nim związane.
 • Autor Konkursu i Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu Konkursu oraz do zmiany regulaminu.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.
 • Wszelkie zapytania związane z przebiegiem i organizacją Konkursu prosimy kierować do Autora Konkursu – Marzanny Gromotowicz, V LO im. Adama Mickiewicza, ul. Krakowska 29, 42-217 Częstochowa. E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel./ Fax: 343242314, http://vmickiewicz.pl.
 1. Ochrona danych osobowych
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie następujących danych osobowych ucznia: imię, nazwisko, szkoła do której uczęszcza, wizerunek w postaci zdjęć i materiałów filmowych wykonanych podczas finału konkursu.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w ramach Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Dane osobowe udostępniane będą w szczególności:
 • Na szkolnym profilu Facebook: V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie;
 • Na stronie internetowej szkoły: www.vmickiewicz.pl;
 • W mediach częstochowskich i prasie pedagogicznej w celu udostępnienia informacji o przebiegu i wynikach finału konkursu.
 1. Wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1, 2, 3) należy przekazać Organizatorowi.

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA do Finału Konkursu Angielskiej Ortografii

„SPELLING QUIZ 2020”

 1. Imię i nazwisko ucznia:

………………..………………………………………………………………………………

 1. Pełna nazwa szkoły, adres, numer telefonu oraz e-mail:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 1. Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna:

………………..………………………………………………………………………………

 1. Kontakt do nauczyciela-opiekuna (e-mail i numer telefonu):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

  

(miejscowość/data)                                                                         (podpis i pieczątka dyrektora szkoły/placówki)

Załącznik nr 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w Finale Konkursu Angielskiej Ortografii „SPELLING QUIZ 2020”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ……………………………… / (imię i nazwisko uczestnika) moich* w celu udziału w finale konkursu z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych: Konkurs Angielskiej Ortografii „SPELLING QUIZ 2020”  organizowanym przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.

………………………………..                                                        ……………………..............................

(Data)                                                                                                  (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

     *Niewłaściwe skreślić

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, tel. (34)324-23-14 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu (34)362-51-05.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizacji i udziału w Konkursie Angielskiej Ortografii „SPELLING QUIZ 2020” zgodnie z Regulaminem Konkursu.
 4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. Udostępniane będą w szczególności:
 • Na szkolnym profilu Facebook: V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie;
 • Na stronie internetowej szkoły: www.vmickiewicz.pl;
 • W mediach częstochowskich i prasie pedagogicznej w celu udostępnienia informacji o przebiegu i wynikach finału konkursu.
 1. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
 2. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
 3. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pomocą formularza dostępnego w sekretariacie Szkoły.
 4. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

Załącznik nr 3

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela-opiekuna

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:    ……………………………………….… …………………………………………………….……..

(imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna) (telefon kontaktowy oraz adres e-mail) oraz wizerunku przez Organizatorów Finału Konkursu Angielskiej Ortografii "Spelling Quiz 2020": V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz publikowania informacji w serwisach internetowych prowadzonych przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie  i w przestrzeni publicznej.

 1. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 2. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej poniżej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania.

……………….       ………………………         ………………………………………………………..

(Miejscowość)          (Data)                        (Czytelny podpis nauczyciela/opiekuna)

Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych:

Klauzula informacyjna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, tel. (34)324-23-14 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu (34)362-51-05.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizacji i udziału w Konkursie Angielskiej Ortografii „SPELLING QUIZ 2020” zgodnie z Regulaminem Konkursu.
 4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. Udostępniane będą w szczególności:
 • Na szkolnym profilu Facebook: V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie;
 • Na stronie internetowej szkoły: www.vmickiewicz.pl;
 • W mediach częstochowskich i prasie pedagogicznej w celu udostępnienia informacji o przebiegu i wynikach finału konkursu.
 1. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
 2. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
 3. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pomocą formularza dostępnego w sekretariacie Szkoły.
 4. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

 Administratorem danych osobowych jest Dyrektor V LO im. A. Mickiewicza z siedzibą w Częstochowie.

   

Partnerzy  

brazowa tarcza

Brązowa szkoła


logo small


 

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


 

PODATEKmicek

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


POLITYKA

PRYWATNOŚCI


 DP


 

ujd small

 


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


Logo konkursMickiewicz


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie