Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Przed nami Święta Bożego Narodzenia – czas miłości, radości i pojednania. Kiedy milkną wszelkie spory i waśnie, w naszych sercach rodzi się Bóg.
Jednym z pięknych zwyczajów bożonarodzeniowych jest śpiewanie kolęd. Zatem, serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w Międzynarodowym Konkursie Kolęd i Pastorałek pt: „Zaśpiewajmy Jezusowi…”

Zobacz regulamin!!!

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Kolęd i Pastorałek pt: „Zaśpiewajmy Jezusowi…”

Konkurs jest organizowany pod patronatem:
Ks. Prałata dr. Włodzimierza Kowalika,
proboszcza parafii archikatedralnej Św. Rodziny w Częstochowie

1. Organizator:
Organizatorem konkursu jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, ul. Krakowska 29.

2. Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do uczniów V LO w Częstochowie oraz szkół polonijnych na Kresach.

3. Komisja w składzie:
Przewodnicząca mgr Małgorzata Witek – Dyrektor V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie,
członkowie jury:
   • s. Milena Banach – zgromadzenie sióstr św. Józefa
   • mgr Iwona Karlak – nauczyciel V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
   • mgr Dorota Magacz – nauczyciel V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
   • Ks. Tadeusz Król – nauczyciel V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
   • mgr Jan Głowacki – nauczyciel V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
wybierze trzy najlepsze nagrania, które zostaną opublikowane na stronie szkoły.

Laureaci I - III miejsca otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

4. Zasady konkursu:
Uczeń nagrywa własne wykonanie kolędy lub pastorałki (jeden utwór). Nagranie video przesyła poprzez link: https://numbes.pl:5001/sharing/9WAi5brAi, natomiast wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnika oraz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (skanowane lub sfotografowane) przesyła na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prace należy przesłać do13.12.2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17.12. 2020 r.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie przez uczestnika karty zgłoszeniowej uczestnika oraz podpisanie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych i publikowanie swojego wizerunku (w przypadku uczestnika pełnoletniego) lub podpisanie zgody rodziców/prawnych opiekunówna przetwarzanie danych osobowych i publikowanie wizerunku dziecka (w przypadku uczestnika niepełnoletniego) i przesłania pliku nagrania video.

Prawidłowo wypełnioną kartę uczestnika i podpisane zgody (skanowane lub sfotografowane) należy przesłać na wskazany adres mailowy, natomiast zapis video przesłać poprzez podany link.

Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian zasad konkursu.

Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołania.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu podsumowania konkursu w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o nowym terminie podsumowania konkursu.

W sprawach nieujętych w zasadach decyduje podejmuje organizator.

ks. Tadeusz Król, Iwona Karlak, Dorota Magacz

Załączniki do Konkursu:
/pieczątka szkoły/

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
Międzynarodowego Konkursu Kolęd i Pastorałek
pt: „Zaśpiewajmy Jezusowi…”

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………...
Nazwa szkoły …………………………………………………………………………………..
Uczeń klasy ……………………………………..……………………………………………..
Telefon kontaktowy do Uczestnika …………………………………………………….........
Adres mailowy Uczestnika ………………………………………………………………......
Wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w w/w konkursie
                                                                          ……………………………………...
                                                                           Podpis rodzica

Imię i nazwisko opiekuna merytorycznego Uczestnika konkursu…………..................
Telefon kontaktowy do opiekuna merytorycznego…………………………………….......
Adres mailowy opiekuna merytorycznego……………………………………………........

Oświadczam, że zapoznałem się z REGULAMINEM Międzynarodowego Konkursu Kolęd i Pastorałek pt: „Zaśpiewajmy Jezusowi…”zgadzam się z jego treścią i akceptuję zawarte w nim postanowienia bez zastrzeżeń. Jestem autorem nadesłanej pracy na Konkurs i posiadam do niej pełnię praw autorskich.
........................…………………………………….
Podpis uczestnika

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………….........… (imię i nazwisko uczestnika)/ moich * w celu udziału w Międzynarodowym Konkursie Kolęd i Pastorałek pt: „Zaśpiewajmy Jezusowi…”organizowanym przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.

……………………………….. ………..……………………..............................
(Data) (Czytelny podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego)
*Niewłaściwe skreślić

Klauzula informacyjna
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, tel. (34)324-23-14 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu (34)362-51-05.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizacji i udziału w MIĘDZYNARODOWYMKONKURSIE KOLĘD I PASTORAŁEK: ZAŚPIEWJMY JEZUSOWI…” zgodnie z Regulaminem Konkursu.
3. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. Udostępniane będą w szczególności:
• Na szkolnym profilu Facebook: V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie;
• Na stronie internetowej szkoły: www.vmickiewicz.pl;
• W mediach częstochowskich i prasie pedagogicznej w celu udostępnienia informacji o przebiegu i wynikach finału konkursu.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pomocą formularza dostępnego w sekretariacie Szkoły.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela-opiekuna merytorycznego

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: ………………………………………………………………………………………….……..
(imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna) (telefon kontaktowy oraz adres e-mail) oraz wizerunku przez Organizatorów MIĘDZYNARODOWEGOKONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK: ZAŚPIEWJMY JEZUSOWI…”; V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz publikowania informacji w serwisach internetowych prowadzonych przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie i w przestrzeni publicznej.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej poniżej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania.

………….……….…………………………………………………………………........
(Miejscowość)             (Data)                (Czytelny podpis nauczyciela/opiekuna)

 

Klauzula informacyjna
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, tel. (34)324-23-14 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu (34)362-51-05.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizacji i udziału w MIĘDZYNARODOWYMKONKURSIE KOLĘD I PASTORAŁEK: ZAŚPIEWJMY JEZUSOWI…” zgodnie z Regulaminem Konkursu.
4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. Udostępniane będą w szczególności:
   • Na szkolnym profilu Facebook: V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie;
   • Na stronie internetowej szkoły:  www.vmickiewicz.pl www.vmickiewicz.pl;
   • W mediach częstochowskich i prasie pedagogicznej w celu udostępnienia informacji o przebiegu i wynikach finału konkursu.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pomocą formularza dostępnego w sekretariacie Szkoły.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

Wyrażamzgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych (tj.: wizerunek, imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły)mojego dziecka/ moich* …..………………………...................................
(imię i nazwisko dziecka/ucznia )
w postaci zdjęć i materiałów filmowych wykonanych podczas zajęć i uroczystości szkolnych, w szczególności z uczestnictwa w programach, projektach, zawodach sportowych, konkursach i wycieczkach oraz sesjach zdjęciowych przez V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza ul. Krakowska 29 w Częstochowiew celach informacyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez szkołę za pośrednictwem:
- gazetki szkolnej
- strony internetowej szkoły pod adresem www.vmickiewicz.pl
- na portalu społecznościowym szkoły pod adresem www.facebook.com
- telewizji szkolnej
- kroniki szkolnej
- gablot na korytarzu szkolnym.

……………………………………………………
(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia pełnoletniego)
* niepotrzebne skreślić

Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych:

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
W naszej szkole gromadzimy, wykorzystujemy i archiwizujemy wiele danych osobowych. Celem ich przetwarzania jest w szczególności realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W większości przypadków dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Obowiązki te wynikają z ustaw i innych przepisów powszechnie obowiązujących jakie mają zastosowanie dla jednostek systemu oświaty.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
1. przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
2. umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
3. realizacja zadań wykonywanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
4. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
5. ważny interes publiczny na podstawie prawa unii lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 2 lit. g).
Przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w zakresie szerszym niż jest on określony w przepisach prawa odbywa się na podstawie oddzielnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a).

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez szkołę są:
   a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, Biuro Finansów Oświaty, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie, Bursa Miejska w Częstochowie, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Gmina Miasto Częstochowa / Miasto Częstochowa na prawach powiatu, ośrodki pomocy społecznej, organy wymiaru sprawiedliwości i ścigania, kuratorzy sądowi, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje wspierające rodzinę i system pieczy zastępczej.
   b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Administratora danych pełnią wsparcie administracyjne, w szczególności Vulcan Sp. z o.o., jako dostawca m.in. e-dziennika, firma Trustnet zapewniająca hosting strony internetowej.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe są przetwarzanie przez okres niezbędny do realizacji wcześniej określonych celów, a po tym czasie do celów archiwalnych, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.

Prawa osób, których dane dotyczą
   a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
   b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
   c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
   d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   e. prawo do przenoszenia danych;
   f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   g. prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
   h. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia Urzędu   606-950-000, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

Nie wszystkie powyższe żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia danych.

Obowiązek oraz dobrowolność podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa lub zawarta między stronami umowa. Odmowa ich podania uniemożliwia prawidłową realizację celu przetwarzania danych osobowych.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Odmowa ich podania nie powoduje negatywnych konsekwencji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Administrator danych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

   

Partnerzy  

brazowa tarcza

Brązowa szkoła


logo small


 

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


 

logoSpellMaster

 


PODATEKmicek

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


POLITYKA

PRYWATNOŚCI


 DP


 

ujd small

 


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


Logo konkursMickiewicz


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie