Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

BEZPIECZNA SZKOŁA

Bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szanse na doskonalenie. Jest to jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Odznacza się brakiem ryzyka utraty czegoś dla człowieka szczególnie cennego życia, zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych i dóbr niematerialnych.

Szkoła ma obowiązek:
• zapewnić uczniom bezpieczną drogę do szkoły oraz bezpieczeństwo na terenie szkoły;
• dbać o stan techniczny i ergonomię budynku;
• dbać o bezpieczeństwo mienia szkoły oraz przebywających w niej osób (zabezpieczenie przed zniszczeniem lub kradzieżą);
• przeciwdziałać aktom agresji i przemocy, w tym fali uczniowskiej oraz cyberprzemocy;
• dbać o przestrzeganie obowiązujących przepisów i norm;
• zapewnić podopiecznym zdrowy, harmonijny i bezpieczny rozwój edukacyjny, osobowy i społeczny;
• przeciwdziałać stosowaniu środków odurzających (profilaktyka uzależnień);
• edukować społeczność szkolną w zakresie zagrożeń, profilaktyki i konsekwencji niepożądanych zachowań (także na lekcjach przedmiotowych);
• obejmować szczególną opieką uczniów przejawiających trudne zachowania lub zagrożonych demoralizacją;
• współpracować ze specjalistami i organami zewnętrznymi (np. Strażą Miejską, Policją).

Zagrożenia zewnętrzne

Do najczęściej występujących zewnętrznych zagrożeń fizycznych należą: podejrzenie podłożenia ładunku wybuchowego, podejrzenie otrzymania podejrzanej przesyłki, włamanie do szkoły połączone z kradzieżą, agresywne zachowanie ucznia, wtargnięcie osoby posiadającej broń, wtargnięcie terrorysty do szkoły, zagrożenie wybuchem pożaru lub wybuch pożaru, zagrożenie niebezpiecznymi środkami chemicznymi lub biologicznymi, zagrożenie katastrofą budowlaną i zagrożenie siła żywiołową.

W niemal każdym z powyższych przypadków dochodzi do ogłoszenia alarmu i ewakuacji uczniów oraz personelu szkoły. Sposób ich przeprowadzenia powinien być znany wszystkim, a ćwiczenia w przeprowadzaniu ewakuacji odbywają się w V Liceum Ogólnokształcący raz w roku szkolnym. Alarm lokalny w szkole jest sygnałem, który powinien być znany wszystkim uczniom i pracownikom szkoły. Tylko w wypadku, gdy nastąpiło bezpośrednie zagrożenie życia, nauczyciel sam podejmuje decyzję o ewakuacji, nie czekając na ogłoszenie alarmu.

Ewakuacja w trakcie lekcji i przerwy – zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu w szkole

W każdym z powyższych przypadków dochodzi do ogłoszenia alarmu i ewakuacji uczniów oraz personelu szkoły. O ewakuacji decyduje dyrektor, który po otrzymaniu meldunku od nauczyciela lub innej osoby zgłaszającej zagrożenie oraz rozpoznaniu sytuacji podejmuje decyzję o zawiadomieniu służb (policja, straż pożarna) i ogłoszeniu alarmu.

W początkowej fazie ewakuacji działaniami kieruje
1. Dyrektor Szkoły - Pani Małgorzata Witek lub osoba wyznaczona
2. Wicedyrektor liceum - Pani Aneta Salachna
3. Nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa – Pani Iwona Zimmerman.

W sytuacji braku prądu, sygnał alarmowy ogłaszany jest za pomocą dzwonka ręcznego z jednoczesnym komunikatem słownym podawanym przez osoby ogłaszające alarm. Jest to sygnał do natychmiastowego działania dla wszystkich pracowników szkoły oraz do bezwzględnego wykonywania poleceń nauczycieli przez uczniów. Tylko w wypadku, gdy nastąpiło bezpośrednie zagrożenie życia, nauczyciel sam podejmuje decyzję o ewakuacji, nie czekając na ogłoszenie alarmu.

Po rozpoznaniu zagrożenia i dokonaniu oceny sytuacji nauczyciel decyduje o możliwej i najkrótszej drodze ewakuacji z budynku. Po opuszczeniu budynku uczniowie wraz z nauczycielem udają się na miejsce zbiórki. Jeżeli alarm jest ogłoszony w czasie przerwy to natychmiast udajemy się (jeżeli tylko nie zagraża to naszemu bezpieczeństwu) pod salę, gdzie mamy mieć zajęcia i stamtąd pod opieką nauczyciela postępujemy jak wyżej.Zbiórka na placu alarmowym (boisku szkolnym) służy sprawdzeniu obecności uczniów klas i ustalenia osób nieobecnych.

Najważniejsze zasady, które powinien pamiętać i przestrzegać każdy uczeń z chwilą ogłoszenia alarmu w szkole:

1) słuchaj i wykonuj dokładnie polecenia nauczyciela,
2) bądź opanowany, nie ulegaj panice,
3) po przerwaniu zajęć udaj się na miejsce zbiórki wraz z klasą drogą wskazywaną przez nauczyciela,
4) pomagaj osobom słabszym,
5) bezwzględnie podporządkowuj się osobom funkcyjnym,
6) nie lekceważ zagrożenia, nawet wówczas, gdy nie zagraża ci bezpośrednio.

Nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne! Jednak wystąpienie zagrożenia związanego z ingerencją w środowisku szkolnym może być poprzedzone obecnością przyszłego sprawcy w szkole lub w jej otoczeniu. Towarzyszą temu zachowania potencjalnego sprawcy lub napastnika, pozwalające na przewidzenie sytuacji niebezpiecznej;

1) przybycie w towarzystwie inne osoby, która następnie opuszcza miejsce,
2) unikanie kontaktu wzrokowego,
3) unikanie kamer,
4) niespokojne ruchy, nienaturalny chód,
5) niestosowanie się do znaków zakazu wejścia,
6) pojawienie się samotnych osób,
7) nieodpowiedni ubiór do pory roku,
8) podejrzane wypukłości pod ubiorem,
9) wystające kable,
10) zaciśnięte dłonie,
11) podejrzane pakunki/plecaki.

Sygnały, na które należy zwrócić szczególną uwagę:

1) fałszywe alarmy o podłożeniu bomby (rozpoznania systemu),
2) próby wejścia do szkoły pod błahym powodem (rozpoznanie systemu),
3) podrzucania paczek lub toreb bez podejrzanych substancji wewnątrz (rozpoznanie systemu),
4) robienie zdjęć ze szkołą w tle (rozpoznanie celu),
5) ataki hackerskie (rozpoznanie celu),
6) samochody, a zwłaszcza furgonetki, parkujące w miejscach nietypowych (rozpoznanie systemu),
7) nietypowe i rzucające się w oczy zachowanie osób,
8) pozostawione bez opieki przedmioty: paczki,torby, pakunki,
9) pojawienie się osób interesujących się szkołą,
10) pojazdy bez rejestracji lub z widocznymi śladami włamania,
11) młodzież, której odzież może maskować duże przedmioty,
12) szczególne zainteresowanie uczniów militariami,
13) informacje od uczniów o nieformalnych grupach/klubach,
14) uczniowie wykluczeni z grupy,
15) inne sytuacje odmienne od typowych w otoczeniu szkoły.

Zagrożenia wewnętrzne

Do najważniejszych zagrożeń wewnętrznych w szkole należą: agresywne zachowania ucznia oraz zjawisko tzw. fali, korzystanie przez uczniów z substancji psychoaktywnych, kradzież lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych, pedofilia, pornografia, prostytucja, picie alkoholu, wypadek lub czyn karalny dokonany przez ucznia. Zagrożeniom w szkole zwykle towarzyszą poprzedzające je lub im towarzyszące widoczne symptomy zachowań uczniów, na podstawie których można je rozpoznać. Ofiary negatywnych działań w szkole zwykle skarżą się na bóle głowy czy brzucha lub na brak apetytu. Często pojawia się pośród nich niechęć do chodzenia do szkoły (wagary) lub całkowita absencja. W rodzinie pojawia się agresja wobec rodzeństwa i rodziców, widoczny niepokój, rozdrażnienie lub lękowe reagowanie na różne sytuacje. Uczniowie izolują się i szukają samotności. Odbija się to negatywnie na ich wynikach w nauce.

Na terenie V Liceum Ogólnokształcącego obowiązują następujące procedury bezpieczeństwa:

I. Procedura wejścia i wyjścia

1. Szkoła jest stale monitorowana.
2. Uczniowie wpuszczani i wypuszczani są wejściem głównym.
3. Osoby z zewnątrz podlegają kontroli portiera lub osoby wyznaczonej i nie dopuszczane do ich swobodnego poruszania się po terenie szkoły.
4. Główne drzwi do budynku są zamknięte i sprawowany jest stały nadzór przy wejściu do budynku szkoły, a na przerwach monitorowany również przez nauczyciela dyżurującego.
5. Prowadzona jest księga wyjść nauczycieli i uczniów (w sekretariacie szkoły).
6. Wymagana jest imienna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na wyjścia uczniów ze szkoły w trakcie zajęć.

II. Procedura zwolnień z zajęć lekcyjnych

1. Zwolnienia uczniów z lekcji tylko na podstawie podpisanych przez rodziców/opiekunów prawnych kart zwolnień.
2. Uczniowie zbierają wymagane podpisy nauczycieli uczących w danym dniu i wychowawcy.
3. Osobiste zwolnienie wymaga wpisu do dziennika i podpisu rodzica/opiekuna.
4. Karty zwolnień są wydawane za zgodą wychowawcy (na zebraniu z rodzicami).
5. Wychowawca i rodzice/opiekunowie mają wgląd do kart zwolnień.

III. Procedura dotycząca uczniów nie uczęszczających na lekcję religii

Dla uczniów nie uczęszczających na lekcję religii zorganizowane są zajęcia biblioteczne, na których sprawdzana jest obecność.

IV. Procedura dotycząca uczniów zwolnionych z wychowania fizycznego.

Uczniowie zwolnieni z lekcji wychowania fizycznego przebywają obowiązkowo na sali gimnastycznej.

V. Procedura dotycząca dyżurów nauczycieli

Obowiązkowe dyżury nauczycieli przed lekcjami i w trakcie przerw zgodnie z harmonogramem dyżurów.

Dbając o bezpieczeństwo naszej całej społeczności szkolnej prowadzone są:

1. Szkolenie osób zatrudnionych w szkole w zakresie powszechnej samoobrony.
2. Szkolenie wszystkich uczniów (na zajęciach EDB, WF, zajęć z wychowawcą) w szkole w zakresie powszechnej samoobrony.
3. Pogadanki z zakresu PPOŻ.
4. Szkolenie i pogadanki dotyczące ewakuacji.
5. Szkolenie (sygnały alarmowe).
6. Próbna ewakuacja.
7. Samokształcenie (Informator :”Jak postępować w sytuacji zagrożeń”).
8. Pierwsza pomoc.

W przypadkach wystąpienia incydentu naruszenia bezpieczeństwa, zwłaszcza wobec naruszenia prawa, działania szkoły cechują się natychmiastową reakcją, otwartością w działaniu, szybką identyfikacją problemu polegającą na określeniu szkodliwych lub niezgodnych z prawem zachowań i jego rozwiązywaniu adekwatnie do poziomu zagrożenia, jakie wywołało w szkole.

mgr Iwona Zimmerman

   

Gościmy  

Odwiedza nas 62 gości oraz 0 użytkowników.

   
   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


AMickiewiczProcent

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie