Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

ico covid19

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-10
obowiązujące na terenia V Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
od 1 września w roku szkolnym 2020/2021 obowiązujące na czas pandemii.

W dniu 1 lipca 2023 r. odwołano stan zagrożenia epidemicznego w Polsce (https://dziennikustaw.gov.pl./DU/2023/1118) w związku z czym procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie V LO im. A. Mickiewicza w Częstochowie przestały obowiązywać.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie przypomina, że w dniu 31 października 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 1967), które nakłada obowiązek zakrywania ust i nosa przez uczniów oraz osoby zatrudnione w szkole lub placówce oświatowej - poza czasem zajęć edukacyjnych na ich terenie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie apeluje o bezwzględne stosowanie się do wytycznych przeciwepidemicznych opracowanych przez MEiN, GIS, MZ oraz organizację zajęć z zachowaniem wysokiego reżimu sanitarnego. 

Proszę zapoznać się i bezwzględnie stosować do procedur dotyczących reżimu sanitarnego obowiązującego od 1 września.

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązujące na terenie V LO im. A. Mickiewicza od 1 września w roku szkolnym 2020/2021.

Organizacja pracy szkoły i realizacja jej zadań podczas nauczania stacjonarnego zawierająca procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

1. Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 dotyczą wszystkich pracowników, uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, pracowników: Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, Szkolnego Związku Sportowego i sklepiku szkolnego, członków Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz wszystkich osób odwiedzających Szkolną Izbę Pamięci Czynu Niepodległościowego.

2. Interesanci odwiedzający ww. instytucje mogą wejść na teren szkoły po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty. Osoby te są rejestrowane w książce wejść na portierni (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych, tj. osłona ust i nosa, rękawiczki, dezynfekcja rąk).

3. Do szkoły mogą wejść tylko osoby bez objawów chorobowych. Sprawy, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu załatwiane są telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.

4. W szkole mogą przebywać w wyznaczonych obszarach pracownicy, uczniowie i inne osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

5. Przebywający na terenie szkoły winni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłonę ust i nosa, dezynfekcję rąk i zachowanie dystansu od pozostałych osób).

6. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczone są: informacje o obowiązku dezynfekowania rąk, instrukcje dotyczące używania środków dezynfekujących, prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczek ochronnych i rękawic ochronnych, informacje o numerach telefonów do: Sanepidu i infolinii NFZ.

7. Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja o obowiązkowym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły obligatoryjnie dokonują dezynfekcji rąk.

8. Płyn do dezynfekcji rąk jest również dostępny w każdej sali lekcyjnej oraz w wyznaczonych do tego miejscach.

9. Szkoła posiada termometr bezdotykowy.

10. Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę ciała 37,5°C, a za gorączkę - 38°C oraz wyższą.

11. Osoby wchodzące na teren szkoły (nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz interesanci) wyrażają zgodę na pomiar temperatury i wypełnienie kwestionariusza. Przepis ten nie dotyczy uczniów.

12. Dyrektor szkoły wyznacza pracownika/ów obsługi, który/rzy dokonuje/ują pomiaru temperatury ciała.

13. Wprowadza się obowiązek noszenia maseczek i przyłbic ochronnych wszystkim osobom przebywającym na terenie szkoły w przestrzeni wspólnej.

14. W salach lekcyjnych nauczyciele i uczniowie nie mają obowiązku przebywania w maseczkach lub przyłbicach ochronnych, ale mają obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy uczeń podchodzi do nauczyciela lub nauczyciel do ucznia.

15. W miarę możliwości szkoła ograniczać będzie przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum i tylko w wyznaczonych obszarach.

16. Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

17. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

18. W szkole będzie wyłączone źródełko wody pitnej do odwołania.

19. Na terenie szkoły zapewnione będą pojemniki do wyrzucania maseczek lub rękawic jednorazowych.

20. W trakcie lekcji, w miarę możliwości nie należy zamykać okien.

21. Uczniowie korzystają z własnych podręczników i przyborów piśmienniczych.

22. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów ani podręczników od innych uczniów.

23. Po zajęciach w danym dniu dezynfekuje się powierzchnie stolików, biurek oraz inne powierzchnie dotykowe (klamki/uchwyty, poręcze, włączniki światła itd.). Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.

24. Na terenie szkoły należy zachować odpowiedni dystans społeczny.

25. Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa, które istotnie wpływają na ograniczenie ryzyka zakażenia, w tym przede wszystkim: częstego mycia rąk, niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, przestrzegania higieny kaszlu i kichania, podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.

26. Dyrektor szkoły uwzględniając:
-ustalenia dotyczące tygodniowego zakresu treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas lub
-realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć lub
-możliwe ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć
może zobowiązać nauczyciela do realizacji zajęć wynikających z prowadzonej przez jednostkę systemu oświaty działalności opiekuńczo-wychowawczej.

Dyrektor:
1. organizuje i koordynuje pracę szkoły,

2. umożliwia zachowanie dystansu pomiędzy osobami przebywającymi na terenie szkoły, ogranicza gromadzenie się uczniów (np. różne godziny przychodzenia uczniów poszczególnych klas do szkoły, umożliwienie dodatkowych wejść do szkoły),

3. ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w szkole do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii

4. zapewnia pracownikom:
a. środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki jednorazowe, przyłbice (ewentualnie maseczki ochronne);
b. płyn do dezynfekcji rąk – dostępny przy wejściach do szkoły, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, salach lekcyjnych, pokoju nauczycielskim;

5. umieszcza przy wejściu do budynku szkoły w widocznym miejscu informacje o obowiązku dezynfekowania rąk, instrukcje użycia środka dezynfekującego oraz zasady: prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek ochronnych, maseczek itp.

6. zapewnia wszystkim wchodzącym do budynku szkoły skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk;

7. organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii;

8. przekazuje rodzicom/opiekunom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19:

a. informuje o procedurach i odpowiedzialności związanych z wysłaniem dziecka do szkoły;

b. na stronie www szkoły umieszcza informacje dotyczące procedur;

9. zapewnia pomieszczenie wyposażone w zestaw ochronny: przyłbicę, rękawiczki, płyn do dezynfekcji rąk służące do izolacji ucznia szkoły oraz pracownika, w przypadku pojawienia się objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;

10. zapewnia codzienną dezynfekcję: toalet, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy, krzeseł i powierzchni płaskich, klawiatur, myszek komputerowych, przyborów do zajęć sportowych;

11. ustala zasady bezpiecznego korzystania z szatni oraz podejmuje decyzję o umieszczeniu środka do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni.

12. monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników światła.

Nauczyciele pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia dydaktyczne i wychowawcze:

1. wyjaśniają uczniom pełnoletnim oraz niepełnoletnim i ich rodzicom zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia korona wirusem,

2. przypominają o konieczności częstego mycia rąk mydłem lub środkiem dezynfekującym,

3. pozyskują od rodziców (opiekunów) dane kontaktowe pozwalające na błyskawiczny kontakt np. numery telefonów, adresy e-mail,

4. wyznaczają w sali lekcyjnej miejsce, w którym znajdować się będą: pojemnik z płynem do dezynfekcji oraz informacje o sposobie dezynfekcji,

5. przestrzegają zasad korzystania z pomieszczeń szkolnych w tym boiska szkolnego stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w/w miejscu,

6. przestrzegają zachowania dystansu społecznego między osobami przebywającymi na terenie szkoły, wynoszącego co najmniej 1,5 metra,

7. sprawują dyżury w czasie przerw zgodnie z harmonogramem dyżurów obowiązującym w szkole,

8. pracują w komisji rekrutacyjnej oraz uczestniczą w zespołach nadzorujących przeprowadzanie matur, stosują się do procedur bezpieczeństwa i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczących liczby osób przebywających jednocześnie w/w miejscu i pracują zgodnie z harmonogramem rekrutacji i harmonogramem matur.

9. ograniczają ćwiczenia i gry kontaktowe podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu. Nauczyciele wychowania fizycznego tworzą tematykę zajęć ograniczających ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sztuki walki, gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna), by zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe). W miarę możliwości prowadzą zajęcia wychowania fizycznego na otwartej przestrzeni. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć oraz drabinki, materace, parkiet, podłogi należy czyścić lub dezynfekować po każdych zajęciach.

10. ustalają i upowszechniają zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole uwzględniających odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych przy zachowaniu procedur epidemicznych.

11. pracują, ustalają i upowszechniają zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. Przy ustaleniu zasad biorą pod uwagę czas przerwy, niezbędnej na przeprowadzenie dezynfekcji czytelni.

Uczniowie:

1. posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w torbie/plecaku lub we własnej szafce, nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą,

2. nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów,

3. uczeń z rodziny, w której członek/członkowie są objęci kwarantanną, musi pozostawać w domu,

4. uczeń, u którego zaobserwowano objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, jest odizolowany w odrębnym pomieszczeniu i pozostaje pod opieką osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły. Opiekun przebywający w tym samym pomieszczeniu powinien zachować dystans wynoszący min. 2 m, zakryć usta i nos przyłbicą ochronną lub maseczką,

5. szkoła niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu),

6. w przypadku uczniów przewlekle chorych (np. z deficytem odporności) na co dzień uczęszczających do szkoły decyzja, czy powinni uczestniczyć w lekcjach stacjonarnych powinna zostać podjęta na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem,

7. uczniowie objęci indywidualnym nauczaniem uczestniczą w zajęciach w formie zdalnej. Za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia mogą one być prowadzone stacjonarnie w domu ucznia.

Rodzice:

1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązującymi na terenie V LO od 1 września w roku szkolnym 2020/2021.

2. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania ucznia do szkoły, w przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do dostarczenia do szkoły zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego powrót do szkoły.

3. Przestrzegają wytycznych dotyczących nieprzynoszenia niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.

4. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

5. Są zobowiązani do częstego kontaktu z wychowawcą, podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od pracownika/ów szkoły.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownicy powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować dyrektora szkoły, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

5. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy w miarę możliwości zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w pełni w czasie dyżurowania podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji zastosowanie pracy zdalnej).

6. Wszyscy pracownicy szkoły oraz rodzice/opiekunowie prawni ucznia są zobowiązani do zapoznania się z „Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązującymi na terenie V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie od 1 września w roku szkolnym 2020/2021”.

Zalecenia dla wszystkich osób przebywających na terenie szkoły.

Należy:

1. dbać o higienę rąk poprzez częste ich mycie mydłem lub środkiem dezynfekującym;

2. nie dotykać okolic twarzy, ust, nosa i oczu;

3. zachować szczególną ostrożność korzystając z pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków;

4. zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra;

5. nosić maseczki ochronne lub przyłbice zakrywające usta i nos po wejściu na teren szkoły.

Pracownicy obsługi wykonując prace porządkowe, pracownicy administracji, nauczyciele wietrzą pomieszczenia, w których pracują i które im podlegają.

Pracownicy obsługi regularnie dezynfekują szatnie i węzły sanitarne oraz powierzchnie dotykowe na terenie szkoły oraz urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających osób.

Szkoła promuje prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na otwartej przestrzeni, w tym wykorzystanie w pełni podczas pogody wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie szkoły.

Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniach sportowych oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są zobowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt sportowy.

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) lub gdy otrzymają dodatni wynik badania, pracownicy i uczniowie pozostają w domach.

1. Pracownik zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.

2. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie, zgłasza/ją ten fakt wychowawcy lub informuje/ją sekretariat szkoły.

Dyrektor szkoły podejmuje przewidziane w tej sytuacji stosowne procedury, w tym w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne na terenie szkoły (wśród uczniów i personelu) i ustala listę kontaktów osoby zakażonej. Wyniki dochodzenia epidemiologicznego decydują o zakresie dalszych działań.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. Przy wejściu głównym do szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i infolinii NFZ.

2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, zakrywają usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.

3. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły regularnie myją ręce wodą z mydłem lub dezynfekują płynem dezynfekującym, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

4. Pracownicy przeprowadzający dezynfekcję, ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak, aby uczniowie i nauczyciele nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

5. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

6. Pracownicy obsługi na bieżąco dbają o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

7. Na terenie szkoły znajdują się pojemniki do wyrzucania masek lub rękawic jednorazowych.

Kryteria zawieszenia działania szkoły uwzględniają:

•wystąpienie przypadku lub przypadków zachorowań na COVID-19 wśród uczniów lub pracowników szkoły, placówki;

•lokalną sytuację epidemiologiczną na danym obszarze (liczbę osób zakażonych/zapadalność/dynamikę wzrostu) z uwzględnieniem przypadków związanych z transmisją poziomą oraz ogniskami instytucjonalnymi i ich charakterem.

1. W przypadku, gdy przyczyną zawieszenia zajęć będzie sytuacja epidemiologiczna w powiecie (nie zaś zdarzenia związane z funkcjonowaniem szkoły), decyzję o nauczaniu na odległość podejmuje zespół zarządzania kryzysowego odpowiedniego szczebla. Zespół ten stale monitoruje sytuację epidemiologiczną na danym terenie, koordynuje działania zapobiegawcze i przeciwepidemiczne, w szczególności w powiatach uznanych za obszary żółte i czerwone.

2. W sytuacji, gdy jeden z uczniów zachoruje na COVID-19, kwarantannie będą musieli poddać się pozostali uczniowie z tej klasy. Wówczas prowadzenie dla nich zajęć w formie zdalnej będzie jedyną możliwością kontynuowania nauki. Nauka stacjonarna dla innych klas w danej szkole będzie zależała od tego w jakim stopniu byli oni narażeni na zakażenie.

3. Decyzja przejścia na kształcenie w formie mieszanej (hybrydowej) będzie przedmiotem indywidualnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, na podstawie przedstawionych przez dyrektora szkoły konkretnych rozwiązań dotyczących organizacji zajęć szkolnych.

Sposoby organizacji zajęć:

1) wariant A – zajęcia tradycyjne (stacjonarne) w szkole;

2) wariant B – zajęcia w formie tradycyjnej i zdalnej (mieszane-hybrydowe);

3) wariant C – zajęcia zdalne.

Dyrektor może zawiesić prowadzenie zajęć w formie tradycyjnej po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Warunki wprowadzenia kształcenia w wariancie A

1. Dyrektor szkoły w miarę możliwości lokalowych zaleca przyporządkowanie każdej klasie konkretnej sali lekcyjnej, w której uczniowie będą realizować wszystkie lekcje każdego dnia, według ustalonego tygodniowego planu zajęć.

2. Nauczyciele przedmiotów realizują swoje zajęcia w salach lekcyjnych przypisanych do klas.

3. W miarę możliwości lokalowych uczniowie będą realizować zajęcia w grupach (języki obce, informatyka, zajęcia laboratoryjne, filmoznawstwo, wychowanie fizyczne, zajęcia czytelnicze – grupy okienkowe).

4. W szkole będzie położony wzmożony nacisk na dyżury nauczycieli, zapewniające bezpieczeństwo uczniów i przestrzeganie procedur.

5. Dyrektor szkoły umożliwi uczniom bezpieczne korzystanie z szatni poprzez uruchomienie dodatkowych wejść do szkoły (szczególnie przed godziną 8.00 – rozpoczęcie zajęć i w godz. 14.25, 15.20, kiedy to następuje kumulacja wyjścia ze szkoły uczniów kończących swoje zajęcia).

6. Dyrektor szkoły wprowadza obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic ochronnych zakrywających usta i nos przez wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły (korytarze, hole, toalety, sekretariat i pomieszczenia administracyjne).

7. W salach lekcyjnych nauczyciele i uczniowie nie mają obowiązku noszenia maseczek lub przyłbic ochronnych zakrywających usta i nos.

8. Wprowadza się zmiany długości czasu przerw międzylekcyjnych. Po 3 i 5 godzinie lekcyjnej będą 15 minutowe przerwy dłuższe.

9. Uczniowie będą mieli możliwość korzystania ze sklepiku szkolnego przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego obowiązujących w szkole.

Warunki wprowadzenia kształcenia w wariancie B i C

Zajęcia zdalne ze wszystkich przedmiotów będą odbywać się na jednej, wspólnej platformie – Microsoft Teams. Wszyscy nauczyciele obowiązkowo będą uczestniczyć w szkoleniu dot. zdalnego nauczania na platformie Microsoft Teams.

1. Wariant B

Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu B, czyli kształcenia mieszanego (hybrydowego), gdy Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, na poziomie ilości i charakteru zachorowań na danym terenie uzna za konieczną taką organizację nauki. Kształcenie mieszane (tzw. hybrydowe) będzie dot. grup uczniów danej klasy w podziale (jedna grupa zajęcia stacjonarne a druga grupa nauczanie zdalne z możliwością udziału w zajęciach w czasie rzeczywistym). Zajęcia dla grup uczniów danej klasy będą się odbywać w cyklach tygodniowych (naprzemiennie). Możliwe jest również kształcenie mieszane obejmujące całe klasy w cyklach tygodniowych (naprzemiennie).

Dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować wyłącznie kształcenie zdalne np. dla uczniów pozostających na kwarantannie, dla uczniów przewlekle chorych, na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem, dla uczniów, którzy mają orzeczenie o indywidualnym nauczaniu z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

2. Wariant C

Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu C czyli zawieszeniu wszystkich zajęć stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów.

Kluczowa przy podejmowaniu takiej decyzji będzie zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego, która zostanie podjęta, gdy będzie duże zagrożenie epidemiczne w powiecie lub będą przypadki zachorowań lub kwarantanny grupy osób w danej placówce.

Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

   

Partnerzy  

brazowa tarcza

Brązowa szkoła


logo small


 

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


 

logoSpellMaster

 


PODATEKmicek

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


POLITYKA

PRYWATNOŚCI


 DP


 

ujd small

 


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


Logo konkursMickiewicz


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie