Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych rodziców, opiekunów prawnych i uczniów w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Realizując wymóg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”), poniżej informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Z administratorem danych można skontaktować się:

a. listownie na adres: ul. Krakowska 29, 42-200 Częstochowa,
b. telefonicznie: 34-324-23-14,
c. poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
d. poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/lo5

2. W naszej szkole gromadzimy, wykorzystujemy i archiwizujemy wiele danych osobowych. Celem ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązków publicznych nałożonych na Administratora przepisami prawa. W przypadku danych osobowych dzieci i ich rodziców jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej (art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g dla danych o stanie zdrowia).

Dane możemy przetwarzać także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Następnie dane będziemy przechowywać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa. Odmowa ich podania uniemożliwia prawidłową realizację i wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych na Administratora danych.

4. Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa, w szczególności: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w szczególności Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Cyfryzacji, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie, Bursa Miejska w Częstochowie, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Gmina Miasto Częstochowa, ośrodki pomocy społecznej, organy wymiaru sprawiedliwości i ścigania, kuratorzy sądowi, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje wspierające rodzinę i system pieczy zastępczej.

Dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom uprawnionym do obsługi doręczeń, podmiotom świadczącym usługi doręczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (Epuap) oraz podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności naszej szkoły w zakresie świadczenia usług serwisowych i hostingowych dla użytkowanych systemów informatycznych m.in. firmy zapewniające hosting strony internetowej, hosting kont pocztowych, Vulcan Sp. z o.o.; Biuro Finansów Oświaty; Microsoft Corporation w zakresie udostępnienia platformy Microsoft 365 Education; dostawcy platform edukacyjnych.

5. Dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane oraz w celach archiwalnych, których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z obowiązującym w V LO Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt (dostęp do tego dokumentu mogą Państwo uzyskać w sekretariacie naszej szkoły).

Standardowo dokumenty przechowywane są od 5 do nawet 50 lat - okres przechowywania dokumentacji jest uzależniony od typu dokumentacji.

Czas archiwizacji wybranej dokumentacji:

a. Dokumentacja związana z Indywidualnym programem lub tokiem nauki (wnioski i decyzje), Dzienniki lekcyjne i pozostałych zajęć, odpisy dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania; dokumentacja zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych będą archiwizowane przez 5 lat;
b. Księgi uczniów będą archiwizowane przez 25 lat;
c. Arkusze ocen, Ewidencja dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu będą archiwizowane przez 50 lat.
Ponad to mogą Państwo zapytać naszych pracowników o konkretne okresy archiwizacji dokumentacji, która nie została powyżej wymieniona w naszej jednostce.

6. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Państwu, także prawo do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne podstawy prawne przetwarzania.

7. Mają Państwo prawo złożenia skargi na przetwarzanie swoich danych przez Administratora do Prezesa UODO na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

8. Jeżeli nie pozyskaliśmy Państwa danych bezpośrednio od was ich źródłem jest w przypadku:

a. przeniesienia ucznia z innej szkoły – poprzednia jednostka, do której uczęszczał uczeń;
b. Współpracy szkoły z placówkami opiekuńczymi/ wychowawczymi/ psychologiczno-pedagogicznymi i innymi wspierającymi uczniów w celu zapewnienia im prawidłowej opieki, wychowania i kształcenia - placówka opiekuńcza/ wychowawcza/ psychologiczno-pedagogiczna i inna wspierająca ucznia;
c. Dofinansowania wyżywienia w szkole - Miejski lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

9. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych:

a. za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b. telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.

   

Partnerzy  

brazowa tarcza

Brązowa szkoła


logo small


 

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


 

logoSpellMaster


Zlote Szkoly Logo 1080x1080


PODATEKmicek

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


POLITYKA

PRYWATNOŚCI


 DP


 

ujd small

 


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


Logo konkursMickiewicz


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie