Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

 male ojczyzny slogo

 

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FILMOWEGO I FOTOGRAFICZNO-LITERACKIEGO (FOTOREPORTAŻ)

 MAŁE OJCZYZNY – NASZA TOŻSAMOŚĆ

 

Konkurs jest organizowany pod honorowym patronatem:

Prezydenta Miasta Częstochowy Pana Krzysztofa Matyjaszczyka

Śląskiego Kuratora Oświaty Pani Urszuli Bauer

Prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Pana Dariusza Bonisławskiego

1. Organizator:

Organizatorami konkursu są:

V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, ul. Krakowska 29

Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Częstochowa

2. Uczestnicy

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół polskich i polonijnych  (13-20 lat)

3. Cele konkursu

- Propagowanie oraz pogłębienie wiedzy o miejscach, osobach, wydarzeniach związanych z historią i kulturą miejscowości, w których mieszkacie oraz z ich tradycjami i zwyczajami.

- Zachęcanie do dokumentowania poznawanych miejsc przy pomocy fotografii i nagrań filmowych.

- Rozwijanie umiejętności dostrzegania walorów kulturowych i zauważania piękna krajobrazu swojej „małej ojczyzny” bliskiej Waszemu sercu.

- Pobudzanie aktywności twórczej.

- Rozwijanie kreatywności uczniów.

4. Jury konkursu

Przewodnicząca jury mgr Małgorzata Witek – Dyrektor V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Członkowie jury:

 • mgr Rafał Piotrowski – Prezes oddziału częstochowskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska
 • dr hab. Jerzy Piwowarski – wykładowca – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im Jana Długosza w Częstochowie, artysta fotografik
 • mgr Dorota Magacz – nauczyciel V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
 • mgr Iwona Karlak – nauczyciel V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
 • mgr Beata Wołowiec – nauczyciel V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
 • mgr Jarosław Sobkowski – nauczyciel V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
 • Arkadiusz Hampel – fotograf, operator kamery

5. Zasady konkursu:

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Realizacja zadań konkursowych może mieć formę:

a) fotoreportażu

Uczestnik tworzy fotoreportaż zawierający od 5 do 8 zdjęć z krótkim tekstem wiążącym tematycznie całość pracy.

Pracę konkursową należy zapisać w pliku PDF i przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W tytule wiadomości należy zapisać: Międzynarodowy Konkurs Filmowy i Fotograficzno-Literacki (fotoreportaż) „Małe Ojczyzny – Nasza Tożsamość”, kategoria fotoreportaż.

Użyte w pracy materiały nie mogą naruszać praw autorskich. 

Każda praca powinna zawierać metrykę: imię i nazwisko autora pracy, nazwę szkoły, opiekun merytoryczny.

Kryteria oceny:

- zgodność zdjęć i ich opisu z tematem

- wartość merytoryczna

- przejrzysty układ pracy

- sposób zaprezentowania

- kreatywność

b) film

Uczestnik wykonuje autorski film w technice dowolnej (dokument, wywiad, fabuła, itp.). Maksymalny czas emisji filmu 10 minut.

Kryteria oceny:

- zgodność z tematem

- technika realizacji filmu (montaż, dźwięk, sposoby ujęć, np. wykorzystanie różnych planów).

Maksymalny czas emisji filmu 10 minut.

Zapis filmowy należy przesłać poprzez link https://numbes.pl:5001/sharing/IaDRcwI8B

Prawidłowo wypełnioną kartę uczestnika i podpisane zgody (skanowane lub sfotografowane) należy przesłać na  adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zdobywcy I, II i III miejsca zostają laureatami konkursu. Jury może przyznać miejsca ex aequo. Przewidziane są również wyróżnienia.

Organizatorzy nie odpowiadają za brak możliwości odczytu danych z przesłanych plików.

 

6. Termin dostarczenia prac

Termin dostarczenia prac: 26.05.2022 r.

Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

Rozstrzygnięcie konkursu: 15.06. 2022 r.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora: www.vmickiewicz.pl

 

7. Nagrody:

Laureaci I - III miejsca oraz osoby wyróżnione otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a ich opiekunowie podziękowania.

 

8. Uwagi końcowe:

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie przez uczestnika KARTY ZGŁOSZENIOWEJ UCZESTNIKA oraz podpisanie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (w przypadku uczestnika pełnoletniego) lub podpisanie zgody rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych dziecka (w przypadku uczestnika niepełnoletniego) oraz w przypadku opieki merytorycznej również zgody na przetwarzanie danych osobowych opiekuna konkursu.

- W kategorii fotograficzno-literackiej (fotoreportaż), prawidłowo wypełnioną kartę, podpisane zgody (skanowane lub sfotografowane) i pracę należy przesłać na wskazany adres mailowy.

- W kategorii film, prawidłowo wypełnioną kartę uczestnika i podpisane zgody (skanowane lub sfotografowane) należy przesłać na wskazany adres mailowy, natomiast zapis video przesłać poprzez podany link.

Każda osoba może przesłać do konkursu jedną pracę wykonaną przez ucznia samodzielnie i która nie brała udziału w żadnym innym konkursie.

Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w treści regulaminu.

Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na prezentację nagrodzonych i wyróżnionych prac.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu podsumowania konkursu w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o nowym terminie podsumowania konkursu.

W sprawach nieujętych regulaminem decyduje organizator.

Załączniki do Konkursu:

 

 /pieczątka szkoły/

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

Międzynarodowego Konkursu Filmowego i Fotograficzno-Literackiego (fotoreportaż)

„Małe Ojczyzny – Nasza Tożsamość”

 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………….

Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………….

Uczeń klasy ……………………………………..……………………………………………..

Telefon kontaktowy do Uczestnika …………………………………………………….......

Adres mailowy Uczestnika ……………………………………………………………….....

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w w/w konkursie

…………………………………….

Podpis rodzica

Imię i nazwisko opiekuna merytorycznego Uczestnika konkursu………….............

Telefon kontaktowy do opiekuna merytorycznego……………………………………..

Adres mailowy opiekuna merytorycznego……………………………………………...

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Międzynarodowego Konkursu Filmowego i Fotograficzno-Literackiego (fotoreportaż) „Małe Ojczyzny – Nasza Tożsamość” i jestem autorem nadesłanej pracy na Konkurs i posiadam do niej pełnię praw autorskich.

…………………………………….

Podpis uczestnika

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………….........… (imię i nazwisko uczestnika)/ moich * w celu udziału w Międzynarodowym Konkursie Filmowym i Fotograficzno-Literackim (fotoreportaż) „Małe Ojczyzny – Nasza Tożsamość” organizowanym przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.

 ………………………………..                                         ………….……………………..............................

       (Data)                                                                 (Czytelny podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego)

*Niewłaściwe skreślić

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, tel. (34)324-23-14 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu (34)362-51-05.  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizacji i udziału w Międzynarodowym Konkursie Filmowym i Fotograficzno-Literackim (fotoreportaż) „Małe Ojczyzny – Nasza Tożsamość” zgodnie z Regulaminem Konkursu.
 3. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. Udostępniane będą w szczególności:
 • Na szkolnym profilu Facebook: V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie;
 • Na stronie internetowej szkoły: www.vmickiewicz.pl;
 • W mediach częstochowskich i prasie pedagogicznej w celu udostępnienia informacji o przebiegu i wynikach finału konkursu.
 1. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
 2. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
 3. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pomocą formularza dostępnego w sekretariacie Szkoły.
 4. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela-opiekuna merytorycznego

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: ………………………………………………………………………………………….……..

(imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna) (telefon kontaktowy oraz adres e-mail) oraz wizerunku przez Organizatorów Międzynarodowego Konkursu Filmowego i Fotograficzno-Literackiego (fotoreportaż) „Małe Ojczyzny – Nasza Tożsamość”; V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz publikowania informacji w serwisach internetowych prowadzonych przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie  i w przestrzeni publicznej.

 1. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 2. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej poniżej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania.

……………….       ………………………         ………………………………………………………..

(Miejscowość)                          (Data)                               (Czytelny podpis nauczyciela/opiekuna)

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, tel. (34)324-23-14 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu (34)362-51-05. 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizacji i udziału w Międzynarodowym Konkursie Filmowym i Fotograficzno-Literackim (fotoreportaż) „Małe Ojczyzny – Nasza Tożsamość” zgodnie z Regulaminem Konkursu.
 4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. Udostępniane będą w szczególności:
 • Na szkolnym profilu Facebook: V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie;
 • Na stronie internetowej szkoły: www.vmickiewicz.pl;
 • W mediach częstochowskich i prasie pedagogicznej w celu udostępnienia informacji o przebiegu i wynikach finału konkursu.
 1. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
 2. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
 3. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pomocą formularza dostępnego w sekretariacie Szkoły.
 4. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam  zgody na przetwarzanie danych osobowych (tj.: wizerunek, imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły) mojego dziecka/ moich*   …..………………………...................................

(imię i nazwisko dziecka/ucznia )

w postaci zdjęć i materiałów filmowych wykonanych podczas zajęć i uroczystości szkolnych, w szczególności z uczestnictwa w programach, projektach, zawodach sportowych, konkursach i wycieczkach oraz sesjach zdjęciowych przez V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza ul. Krakowska 29 w Częstochowie  w celach informacyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez szkołę za pośrednictwem:

 • gazetki szkolnej
 • strony internetowej szkoły pod adresem www.vmickiewicz.pl
 • na portalu społecznościowym szkoły pod adresem  facebook.com 
 • telewizji szkolnej
 • kroniki szkolnej
 • gablot na korytarzu szkolnym.

…………………………………………………....................…

(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia  pełnoletniego)

* niepotrzebne skreślić

 

Informacje dotyczące zasad przetawarzania danych osobowych:

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W naszej szkole gromadzimy, wykorzystujemy i archiwizujemy wiele danych osobowych. Celem ich przetwarzania jest w szczególności realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych. W większości przypadków dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Obowiązki te wynikają z ustaw i innych przepisów powszechnie obowiązujących jakie mają zastosowanie dla jednostek systemu oświaty.

 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 1. przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. realizacja zadań wykonywanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 4. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. ważny interes publiczny na podstawie prawa unii lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 2 lit. g).

Przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w zakresie szerszym niż jest on określony w przepisach prawa odbywa się na podstawie oddzielnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez szkołę są:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, Biuro Finansów Oświaty, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie, Bursa Miejska w Częstochowie, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Gmina Miasto Częstochowa / Miasto Częstochowa na prawach powiatu, ośrodki pomocy społecznej, organy wymiaru sprawiedliwości i ścigania, kuratorzy sądowi, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje wspierające rodzinę i system pieczy zastępczej.
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Administratora danych pełnią wsparcie administracyjne, w szczególności Vulcan Sp. z o.o., jako dostawca m.in. e-dziennika, firma Trustnet zapewniająca hosting strony internetowej.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przetwarzanie przez okres niezbędny do realizacji wcześniej określonych celów, a po tym czasie do celów archiwalnych,  przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 7. prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia Urzędu 606-950-000, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

Nie wszystkie powyższe żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia danych.

Obowiązek oraz dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa lub zawarta między stronami umowa. Odmowa ich podania uniemożliwia prawidłową realizację celu przetwarzania danych osobowych.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Odmowa ich podania nie powoduje negatywnych konsekwencji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator danych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wyrażamzgodę/nie wyrażam  zgody na przetwarzanie danych osobowych (tj.: wizerunek, imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły)mojego dziecka/ moich*   …..………………………...................................

(imię i nazwisko dziecka/ucznia )

w postaci zdjęć i materiałów filmowych wykonanych podczas zajęć i uroczystości szkolnych, w szczególności z uczestnictwa w programach, projektach, konkursach  oraz sesjach zdjęciowych przez V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza ul. Krakowska 29 w Częstochowie w celach informacyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez szkołę za pośrednictwem:

 • gazetki szkolnej
 • strony internetowej szkoły pod adresem www.vmickiewicz.pl
 • na portalu społecznościowym szkoły pod adresem facebook.com
 • telewizji szkolnej
 • kroniki szkolnej
 • gablot na korytarzu szkolnym.

……………………………………………………...................................

(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia  pełnoletniego)

* niepotrzebne skreślić

 

Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych:

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W naszej szkole gromadzimy, wykorzystujemy i archiwizujemy wiele danych osobowych. Celem ich przetwarzania jest w szczególności realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych. W większości przypadków dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Obowiązki te wynikają z ustaw i innych przepisów powszechnie obowiązujących jakie mają zastosowanie dla jednostek systemu oświaty.

 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 1. przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. realizacja zadań wykonywanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 4. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. ważny interes publiczny na podstawie prawa unii lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 2 lit. g).

Przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w zakresie szerszym niż jest on określony w przepisach prawa odbywa się na podstawie oddzielnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez szkołę są:

 1. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, Biuro Finansów Oświaty, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie, Bursa Miejska w Częstochowie, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Gmina Miasto Częstochowa / Miasto Częstochowa na prawach powiatu, ośrodki pomocy społecznej, organy wymiaru sprawiedliwości i ścigania, kuratorzy sądowi, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje wspierające rodzinę i system pieczy zastępczej.
 2. Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Administratora danych pełnią wsparcie administracyjne, w szczególności Vulcan Sp. z o.o., jako dostawca m.in. e-dziennika, firma Trustnet zapewniająca hosting strony internetowej.

Organizatorzy

Logo konkursu autorstwa Agnieszki Maciejko

   
   

Gościmy  

Odwiedza nas 214 gości oraz 0 użytkowników.

   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


AMickiewiczProcent

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


POLITYKA

PRYWATNOŚCI


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie