Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

   


Biblioteka szkolna to nowoczesne i przestronne miejsce przeznaczone dla całej społeczności szkolnej. Tworzy ją przyjazna czytelnia z Multimedialnym Centrum Informacji oraz część magazynowa. Biblioteka gromadzi literaturę beletrystyczną, popularnonaukową, obcojęzyczną oraz lektury, płyty CD i DVD. W swoich zasobach posiada prawie 14 tysięcy woluminów.

We wrześniu 2017 roku V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza przystąpiło do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 3, czego efektem było pozyskanie środków w wysokości 15.000 zł na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej. Projekt stał się doskonałą okazją do zakupu książek atrakcyjnych dla uczniów. Dzięki otrzymanym środkom z budżetu państwa oraz środkom własnym, księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 670 książek – nowości wydawnicze oraz lektury, służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zakupiono pozycje z zakresu literatury pięknej (klasyka, poezja), literaturę młodzieżową, fantasy, kryminały, thrillery, powieści obyczajowe, książki z dziedziny psychologii, pedagogiki, informatyki, muzyki, architektury, historii sztuki, malarstwa, dziennikarstwa oraz poradniki dla młodzieży. W październiku 2019 r. zakończyły się prace związane ze zmianą lokalizacji biblioteki oraz przenoszeniem i układaniem księgozbioru biblioteki szkolnej w nowym miejscu (I piętro).


(W galerii znajdują się zdjęcia bilbioteki szkolnej VLO)

Cele pracy biblioteki:

• gromadzenie, opracowanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych,
• obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej,
• pomoc w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,
• zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych,
• współudział w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej,
• przysposabianie uczniów do samokształcenia, korzystania z różnych mediów, źródeł informacji, bibliotek,
• rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształcenie ich kultury czytelniczej.

Promocja czytelnictwa:

Konkursy:
- „Książka, którą warto przeczytać” – konkurs na recenzję
- „Literackie walentynki”
- „Czytelnik Roku 2019/2020”
- „Najlepiej Czytająca Klasa 2019/2020”
- Międzyklasowy konkurs na plakat, a następnie wystawa pokonkursowa prac związanych z czytelnictwem, czytelnikiem i biblioteką.
- Konkurs fotograficzny ,,Selfie z książką w tle’’
- Konkurs plastyczny ,,Portret bohatera literackiego’’
- akcja „Książka dla szkoły” – prośba do maturzystów, aby pozostawili po sobie pamiątkę w postaci książki-lektury. Hasło: „Książka czytana – żyje dłużej”

- akcja czytelnicza „Upoluj swoją książkę” 2019
- ekspozycje książek w postaci wystawek tematycznych nawiązujących do wydarzeń kulturalnych, uroczystości historycznych, nowości wydawniczych

- debiuty twórczości literackich młodych pisarzy i poetów
- ekspozycja literatury, aforyzmów, przysłów nawiązujących do biblioteki i czytelnictwa

Serdecznie zachęcamy do odwiedzania strony biblioteki szkolnej na portalu społecznościowym:

Facebook. https://www.facebook.com/Biblioteka-V-LO-im-A-Mickiewicza-w-Cz%C4%99stochowie-2350189521677242/

mgr Edyta Pietrzkowska, mgr Ewelina Noszczyk


Regulamin biblioteki V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Częstochowie

1. Biblioteka szkolna jest pracownią ogólnoszkolną i służy zabezpieczeniu realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych poprzez książkę, prasę i techniczne środki audiowizualne oraz zaspokaja potrzeby czytelnicze uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, rodziców.
2. Jest miejscem samokształcenia uczniów i nauczycieli, służy pomocą i poradą w poszukiwaniu potrzebnych materiałów.
3. Prowadzi różnorodne formy popularyzujące literaturę, inspirujące czytelnictwo, podejmując działania rozwijające indywidualne zainteresowania uczniów.
4. Realizuje program przysposobienia czytelniczo-informacyjnego współpracując z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
5. Współpracuje z innymi bibliotekami (biblioteką pedagogiczną, bibliotekami innych szkół).
6. W bibliotece znajduje się Multimedialne Centrum Informacji służące doskonaleniu umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.
7. Organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową, społeczną (konkursy czytelnicze, recytatorskie, wystawki tematyczne, akademie, uroczystości szkolne, wyjścia na wystawy, wycieczki).
8. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać: wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma).
9. Jednorazowo można wypożyczyć: z księgozbioru ogólnego: 3 książki na okres jednego miesiąca, z księgozbioru podręcznego: 2 książki na jeden dzień. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
10. Uczeń przygotowujący się do konkursów, olimpiad, egzaminu maturalnego ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
11. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
12. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą. W przypadku, gdy odkupienie takiej samej książki nie jest możliwe powinien dostarczyć inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
13. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku (do dnia 10 czerwca każdego roku szkolnego).
14. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
15. Za przetrzymywanie wypożyczonych książek powyżej 1 miesiąca czytelnik ponosi karę finansową w wysokości 2 zł od książki. Pozyskane środki będą wykorzystane na zakup książek w celu uzupełnienia księgozbioru.
16. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki. Prośbę o zarezerwowanie uwzględnia się w kolejności.
17. O ile czytelnik nie zgłosił się po zarezerwowaną książkę w oznaczonym terminie, bibliotekarz może wypożyczyć ją innemu czytelnikowi.
18. Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko.
19. Nie wolno wypożyczonych książek samowolnie odstępować innym osobom.
20. Istnieje możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych i wakacji po uprzednim zadeklarowaniu chęci wypożyczeń. Wypożyczenie książek na dłuższy okres będzie odnotowane na karcie czytelnika.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH w Bibliotece Szkolnej V LO im. A. Mickiewicza w Częstochowie

1. Prawo do bezpłatnego korzystania ze stanowisk komputerowych przysługuje każdemu uczniowi, nauczycielowi i pracownikowi szkoły V LO im. A. Mickiewicza w Częstochowie.
2. Osoba zamierzająca skorzystać ze stanowiska komputerowego, zwana dalej „Użytkownikiem”, jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz zajęcia miejsca przy wybranym stanowisku.
3. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę lekcyjną i może być wydłużony w przypadku braku innych osób zainteresowanych korzystaniem ze stanowiska komputerowego.
4. Użytkownik powinien posiadać elementarną wiedzę o znajomości obsługi komputera i drukarki.
5. Użytkownik zobowiązany jest zachować ciszę. Dźwięk może być emitowany tylko przez podłączone do komputera własne słuchawki.
6. Przy stanowisku komputerowym może pracować tylko jedna osoba. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość pracy w grupie.
7. Użytkownik może dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego, tylko w sytuacji, gdy wszystkie stanowiska są zajęte.
8. Stanowisko komputerowe opuszczone przez Użytkownika na dłużej niż 15 minut, może zostać udostępnione innemu Użytkownikowi, bez zabezpieczania wyszukanych wcześniej danych.
9. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania ze stanowisk komputerowych.
10. Użytkownik ma prawo do:
a) korzystania z dostępu do Internetu,
b) korzystania z własnych materiałów zapisanych na nośnikach elektronicznych, przy jednoczesnym braku roszczeń do utraconych dokumentów,
c) zapisywania wyników poszukiwań (o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim), albo wyników swojej pracy na własnych nośnikach danych,
d) sprawdzania poczty elektronicznej korzystając z formularzy na stronach WWW oraz do wysyłania w taki sam sposób wyników swojej pracy na adres elektroniczny,
f) wykonania płatnych wydruków po opłaceniu 0,30 zł (od strony), co rekompensuje zużycie papieru oraz tonera do drukarki (zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną z dn. 25.01.2006 roku).
11. Niedozwolone jest:
a) wszelkie działania powodujące dewastację lub uszkodzenie komputera,
b) wprowadzanie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych, w szczególności instalowania programów przyniesionych ze sobą lub pobranych z Internetu,
c) łamanie zabezpieczeń systemu,
d) samowolne usuwanie usterek w oprogramowaniu systemowym i użytkowym,
e) wykorzystywania Internetu udostępnianego w Bibliotece do popełniania czynów niezgodnych z prawem, np.: działań naruszających ustawę o prawie autorskim, korzystania ze stron zawierających pornografię lub sceny drastyczne oraz stron propagujących przemoc. Dostęp do Internetu nie może również służyć do przeglądania i rozpowszechniania materiałów o treściach obrażających uczucia innych np. o charakterze rasistowskim. Komputery wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu nie mogą być wykorzystywane przez użytkowników w celach komercyjnych.
12. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na twardym dysku, a w szczególności za dane osobowe, dane poufne, itp.
13. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione własne nośniki w napędach komputerów oraz za dane utracone na skutek awarii systemu komputerowego, awarii zasilania lub jego braku, nie zapisania danych przed ukończeniem sesji.
14. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną za umyślne lub nieumyślne uszkodzenia sprzętu lub oprogramowania oraz za szkody będące skutkiem niewłaściwego wykorzystania udostępnionego mu połączenia internetowego. Jeżeli użytkownik jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
15. Użytkownik ma obowiązek poinformować dyżurującego bibliotekarza o wszystkich uszkodzeniach sprzętu w momencie ich zauważenia. Wszelkie komunikaty o obecności wirusów należy natychmiast przekazywać bibliotekarzowi.
16. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy przez dyżurującego bibliotekarza oraz możliwość natychmiastowego przerwania sesji i blokowania dostępu, jeżeli bibliotekarz lub informatyk obsługujący sieć biblioteczną uzna, że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane nawet, jeżeli nie są one uwzględnione w Regulaminie.

Zobacz więcej....

BIBLIOTEKA SZKOLNA ogłasza konkurs na „Najlepiej Czytającą Klasę 2019/2020”

https://www.vmickiewicz.pl/2744-biblioteka-szkolna-oglasza-konkurs-na-najlepiej-czytajaca-klase-2019-2020

28 grudzień 2019

Upoluj swoją książkę :)

https://www.vmickiewicz.pl/2715-upoluj-swoja-ksiazke

04 listopad 2019

Zapraszamy do udziału w konkursie na recenzję ulubionej książki

https://www.vmickiewicz.pl/2713-zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-na-recenzje-ulubionej-ksiazki

03 listopad 2019

Zakończenie kiermaszu podręczników

https://www.vmickiewicz.pl/2674-zakonczenie-kiermaszu-podrecznikow

15 wrzesień 2019

Kiermasz podręczników używanych - rok szkolny 2019/2020

https://www.vmickiewicz.pl/2666-kiermasz-podrecznikow-uzywanych-rok-szkolny-2019-2020

11 sierpień 2019

Komunikat - Biblioteka szkolna!!!

https://www.vmickiewicz.pl/2646-komunikat-biblioteka-szkolna

21 maj 2019

Wyniki konkursu fotograficznego - "Selfie z książką w tle"

https://www.vmickiewicz.pl/2601-wyniki-konkursu-fotograficznego-selfie-z-ksiazka-w-tle-2

10 luty 2019

KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY "Mały Książę w komiksie

https://www.vmickiewicz.pl/2597-konkurs-literacko-plastyczny-maly-ksiaze-w-komiksie

29 styczeń 2019

Konkurs fotograficzny: "Selfie z książką w tle"

https://www.vmickiewicz.pl/2592-konkurs-fotograficzny-selfie-z-ksiazka-w-tle-2

15 styczeń 2019

Wyniki konkursu plastycznego: na plakat do wybranego dzieła literackiego związanego z Odzyskaniem przez Polskę Niepodległości.

https://www.vmickiewicz.pl/2566-wyniki-konkursu-plastycznego-na-plakat-do-wybranego-dziela-literackiego-zwiazanego-z-odzyskaniem-przez-polske-niepodleglosci

25 listopad 2018

Wyniki konkursu plastycznego: na zakładkę do książki nawiązującą tematyką do Odzyskania przez Polskę Niepodległości

https://www.vmickiewicz.pl/?start=187

25 listopad 2018

KONKURS PLASTYCZNY na zakładkę do książki

https://www.vmickiewicz.pl/2530-konkurs-plastyczny-na-zakladke-do-ksiazki

20 październik 2018

MIĘDZYKLASOWY KONKURS PLASTYCZNY

https://www.vmickiewicz.pl/2529-miedzyklasowy-konkurs-plastyczny

20 październik 2018

Zakończenie kiermaszu podręczników używanych :)

https://www.vmickiewicz.pl/2510-zakonczenie-kiermaszu-podrecznikow-uzywanych-2

22 wrzesień 2018

Kiermasz podręczników używanych w bibliotece szkolnej:)

https://www.vmickiewicz.pl/2502-kiermasz-podrecznikow-uzywanych-w-bibliotece-szkolnej-2

29 sierpień 2018

Warsztaty czytelnicze: "Dlaczego warto czytać?"

https://www.vmickiewicz.pl/2428-warsztaty-czytelnicze-dlaczego-warto-czytac

30 grudzień 2017

Klasyka literatury młodzieżowej - Projekt edukacyjny klasy IIID

https://www.vmickiewicz.pl/2421-klasyka-literatury-mlodziezowej-projekt-edukacyjny-klasy-iiid

29 grudzień 2017

„Klub latającej książki” w V LO

https://www.vmickiewicz.pl/2415-klub-latajacej-ksiazki-w-v-lo

29 grudzień 2017

Promowanie zdrowego trybu życia w Mickiewiczu – projekt edukacyjny klasy IIIC

https://www.vmickiewicz.pl/2413-promowanie-zdrowego-trybu-zycia-w-mickiewiczu-projekt-edukacyjny-klasy-iiic

28 grudzień 2017

„Z zakładką książka może być ciekawsza" - projekt edukacyjny klasy IIIF

https://www.vmickiewicz.pl/2412-z-zakladka-ksiazka-moze-byc-ciekawsza-projekt-edukacyjny-klasy-iiif

28 grudzień 2017

Konkurs na plakat promujący bibliotekę i czytelnictwo - wyniki

https://www.vmickiewicz.pl/2409-konkurs-na-plakat-promujacy-biblioteke-i-czytelnictwo

28 grudzień 2017

Konkurs czytelniczy: Klasyka literatury młodzieżowej

https://www.vmickiewicz.pl/2408-konkurs-czytelniczy-klasyka-literatury-mlodziezowej

28 grudzień 2017

Wyniki konkursu na najpiękniejszą kartkę świąteczną:)

https://www.vmickiewicz.pl/2407-wyniki-konkursu-na-najpiekniejsza-kartke-swiateczna

27 grudzień 2017

POPULARYZACJA CZYTELNICTWA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY - dlaczego warto czytać?

https://www.vmickiewicz.pl/2403-popularyzacja-czytelnictwa-wsrod-dzieci-i-mlodziezy-dlaczego-warto-czytac

26 grudzień 2017

Wyniki konkursu fotograficznego: "Selfie z książką w tle":)

https://www.vmickiewicz.pl/2400-wyniki-konkursu-fotograficznego-selfie-z-ksiazka-w-tle

19 grudzień 2017

Bitwa humanów w V LO:)

https://www.vmickiewicz.pl/2395-bitwa-humanow-w-v-lo

17 grudzień 2017

MOTYWACJA – DIETA – TRENING - Spotkanie z autorami książki: Deynn/Majewski. Trening życia.

https://www.vmickiewicz.pl/2393-motywacja-dieta-trening-spotkanie-z-autorami-ksiazki-deynn-majewski-trening-zycia

17 grudzień 2017

Akcja – „Książka dla szkoły" :)

https://www.vmickiewicz.pl/2392-akcja-ksiazka-dla-szkoly

17 grudzień 2017

Wyniki konkursu na recenzję: Książka, którą warto przeczytać:)

https://www.vmickiewicz.pl/2384-wyniki-konkursu-na-recenzje-ksiazka-ktora-warto-przeczytac

16 grudzień 2017

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs plastyczny!!!

https://www.vmickiewicz.pl/2381-biblioteka-szkolna-oglasza-konkurs-plastyczny

13 grudzień 2017

Mikołajkowa amnestia w bibliotece szkolnej

https://www.vmickiewicz.pl/2376-mikolajkowa-amnestia-w-bibliotece-szkolnej

05 grudzień 2017

Konkurs fotograficzny: "Selfie z książką w tle"

https://www.vmickiewicz.pl/2375-konkurs-fotograficzny-selfie-z-ksiazka-w-tle

03 grudzień 2017

Mikołajki tuż, tuż……

https://www.vmickiewicz.pl/2368-mikolajki-tuz-tuz

26 listopad 2017

Konkurs na "Najlepiej Czytającą Klasę 2017/2018”

https://www.vmickiewicz.pl/2366-konkurs-na-najlepiej-czytajaca-klase-2017-2018

26 listopad 2017

Konkurs „Czytelnik Roku 2017/2018”

https://www.vmickiewicz.pl/2365-konkurs-czytelnik-roku-2017-2018

26 listopad 2017

Przystąpienie V LO im. A. Mickiewicza do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 3.

https://www.vmickiewicz.pl/2364-przystapienie-v-lo-im-a-mickiewicza-do-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa-priorytet-3

26 listopad 2017

KONKURS NA RECENZJĘ ULUBIONEJ KSIĄŻKI

https://www.vmickiewicz.pl/2361-konkurs-na-recenzje-ulubionej-ksiazki

22 listopad 2017

Zakończenie kiermaszu podręczników używanych 2017/2018

https://www.vmickiewicz.pl/2304-zakonczenie-kiermaszu-podrecznikow-uzywanych-2017-2018

14 wrzesień 2017

Kiermasz podręczników używanych w bibliotece szkolnej

https://www.vmickiewicz.pl/2300-kiermasz-podrecznikow-uzywanych-w-bibliotece-szkolnej

30 sierpień 2017

Zakończenie kiermaszu podręczników używanych

https://www.vmickiewicz.pl/2108-zakonczenie-kiermaszu-podrecznikow-uzywanych

10 wrzesień 2016

Kiermasz podręczników używanych :)

https://www.vmickiewicz.pl/2099-kiermasz-podrecznikow-uzywanych

23 sierpień 2016

 

Zwycięska recenzja w konkursie „Książka, którą warto przeczytać”

T. Kotlicki (IJ)
Autor książki: Petr Heteša
Tytuł: „Najeźdźcy z Minecrafta”

Czy tradycyjna wizyta w bibliotece może zaskoczyć?

Otóż… tak! I to nie byle jak. Przechadzając się po alejkach książkowych w poszukiwaniu natchnienia, znalazłem pozycję, która od pierwszego spojrzenia przyciągnęła moją uwagę. To dla mnie nietypowe, ponieważ nie jestem zapalonym czytelnikiem i znalezienie czegoś interesującego często trwa nadspodziewanie długo. Tytuł „Najeźdźcy z Minecrafta” poraził mnie swoim widokiem. Wreszcie coś dla chłopaków, miłośników najbardziej konstruktywnej gry. Czy taka powieść młodzieżowa to nie nadmiar szczęścia?! Autor – Petr Heteša – zupełnie mi nieznany, co podnosi poziom eksploracji nowości. Naprawdę interesująca niespodzianka czekała na moją aktywność.

Autor osadza akcję w rzeczywistości szkolnej. Uczniowie pierwszej klasy liceum otrzymują do przetestowania nową wersję Minecrafta. Zachwyceni tą możliwością nie mają pojęcia, jakie konsekwencje przyniesie gra. Zwiastunem nadchodzenia dziwnych zdarzeń w szkole jest pojawienie się na korytarzu creepera. Kiedy zaś podczas nocy filmowej, okazuje się, że kolejny mob wydostał się z gry, sytuacja staje się poważna. Koledzy stwierdzają z przerażeniem, że oba światy zaczynają się groźnie łączyć, a Czarnoksiężnik, który zapanował nad grą, jest bardzo mocnym przeciwnikiem. Utrzymanie tego w tajemnicy zaczyna wymykać się spod kontroli, walka przybiera na sile. Czy uczniom uda się pokonać inwazję …?

Czytanie książki „Najeźdźcy z Minecrafta” to prawdziwe safari dla miłośników Minecrafta. Fabuła została skomponowana w taki sposób, że do ostatniej strony trzyma w napięciu, co jest absolutnym atutem tej pozycji. Osoby, które grały w grę, mogą poczuć wręcz fizycznie, że przeniosły się w realia sześciennego świata. Dla tych, którzy jej nie znają, może być zachętą do spróbowania swoich sił konstrukcyjnych i poruszenia pokładów fantazji. Młodzież ma szansę utożsamiać się z bohaterami, ponieważ łączy ich wiek i zainteresowania. Książka bardzo mi się podobała, gdyż podejmuje unikatowy temat, który jest bliski obecnym czytelnikom w moim wieku. To prawie trzysta stron fascynującej przygody.

Jedno jest pewne – Petr Heteša okazał się pionierem w tej tematyce. Można znaleźć wiele poradników dotyczących Minecrafta, ale powieści przygodowej dotychczas nie spotkałem. Cieszę się, że wpadła w moje ręce i mogę podzielić się z Wami moją opinią na jej temat. Szczerze zachęcam do lektury!

mgr Ewelina Noszczyk

   

Gościmy  

Odwiedza nas 130 gości oraz 0 użytkowników.

   
   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


AMickiewiczProcent

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie