Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

zoom n m logo

 

REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO: ZOOM NA MATEMATYKĘ

 

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

1. Organizator:

Organizatorem konkursu jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

2. Uczestnicy:

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego i lublinieckiego.

3. Cele konkursu:

- krzewienie wiedzy matematycznej;
- rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych oraz artystycznych;
- odkrywanie zagadnień matematycznych w przyrodzie, architekturze, przedmiotach codziennego użytku itp.
- zainteresowanie uczniów matematyką, dziedziną wiedzy, która przenika do wszystkich pozostałych;
- rozwijanie kreatywności uczniów.

4. Jury konkursu:

Przewodnicząca jury mgr Małgorzata Witek – Dyrektor V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
Członkowie jury:

 • dr hab. Jerzy Piwowarski – wykładowca - Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, artysta fotografik
 • mgr Dorota Magacz – nauczyciel w V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
 • mgr Iwona Karlak – nauczyciel w V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
 • mgr Jarosław Sobkowski – nauczyciel w V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
 • Arkadiusz Hampel – fotograf


5. Zasady konkursu:

Tematyka pracy związana jest z artystycznym wyrażeniem zagadnienia matematycznego oraz jego krótkim opisem.

Realizacja zadań konkursowych ma formę fotograficzną.

Uczestnik wykonuje autorską fotografię z artystycznym wyrażeniem zagadnienia matematycznego i dołącza jego krótki opis.

Uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie 5 fotografii, które nie brały udziału w innych konkursach. Nadesłane zdjęcia należy podpisać podając tytuł pracy oraz dołączyć do nich opis uzasadniający przedstawienie danego zagadnienia matematycznego każdej fotografii.

Zdjęcia zapisane w formacie .jpg z maksymalną pojemnością 2 Mb należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

6.Termin i sposób dostarczenia prac:

Termin dostarczenia prac: 14.03.2023 r.

Fotografie należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W tytule wiadomości należy zapisać ZOOM  NA MATEMATYKĘ

Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

Rozstrzygnięcie oraz podsumowanie konkursu: 20 marca 2023 r. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie internetowej V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie: www.vmickiewicz.pl. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora pocztą elektroniczną.

7. Kryteria oceniania:

- zgodność z tematem
- wartość merytoryczna i techniczna
- kreatywność

8. Nagrody:

Laureaci I - III miejsca otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie oraz drobne upominki.

9. Uwagi końcowe:

Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz  wyrażeniem zgody na publikowanie nagrodzonych i wyróżnionych prac.

Naruszenie regulaminu wyklucza uczestnika z udziału w konkursie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu podsumowania konkursu w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o nowym terminie podsumowania konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

W sprawach nieujętych regulaminem decyduje organizator.

Pytania związane z konkursem można wysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie przez uczestnika KARTY ZGŁOSZENIOWEJ UCZESTNIKA oraz podpisanie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (w przypadku uczestnika pełnoletniego) lub podpisanie zgody rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych dziecka (w przypadku uczestnika niepełnoletniego) oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych opiekuna merytorycznego uczestnika konkursu. Prawidłowo wypełnioną kartę i podpisaną zgodę należy skanować lub sfotografować i dołączyć do przesyłki z fotografiami.

Załączniki do Konkursu:

/pieczątka szkoły/

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

Regionalnego Konkursu Fotograficznego

ZOOM NA MATEMATYKĘ

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………

Nazwa szkoły …………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w w/w konkursie

……………………………………………………………..............................

Podpis rodzica/ opiekuna

Imię i nazwisko opiekuna merytorycznego Uczestnika konkursu (Nauczyciela) ………….…………………...............

Telefon szkoły ……………………………………...........................

Adres mailowy szkoły ……………………………………………...

 

Oświadczam, że zapoznałem się z REGULAMINEM Regionalnego Konkursu Fotograficznego ZOOM NA MATEMATYKĘ, zgadzam się z jego treścią i akceptuję zawarte w nim postanowienia bez zastrzeżeń. Jestem autorem nadesłanej pracy na Konkurs i posiadam do niej pełnię praw autorskich.

…………………………………….

Podpis uczestnika

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ……………………………........................… (imię i nazwisko uczestnika)/ moich * w celu udziału w  Regionalnym Konkursie Fotograficznym ZOOM NA MATEMATYKĘ

organizowanym przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.

 ………………………………..                             ………..……………………..............................

       (Data)                                            (Czytelny podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego)

     *Niewłaściwe skreślić

 

 

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela-opiekuna merytorycznego

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: ………………………………………………………………………………………….……..

(imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna) oraz wizerunku przez Organizatorów Regionalnego Konkursu Fotograficznego ZOOM NA MATEMATYKĘ; V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz publikowania informacji w serwisach internetowych prowadzonych przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie  i w przestrzeni publicznej.

 1. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 2. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej poniżej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania.

………….……….………………………         …………………………………………..

(Miejscowość)          (Data)                            (Czytelny podpis nauczyciela/opiekuna)

 

 

 

 

……………………………..………….., dnia ………………..r.

                                                                                                                                                                                                                   

……………………………………..............................................................

(imię i nazwisko dziecka/ ucznia)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka/ucznia w ramach Regionalnego Konkursu Fotograficznego ZOM NA MATEMATYKĘ

Ja niżej podpisany/a, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231), zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO oświadczam, że wyrażam dobrowolną zgodę na nieodpłatne, wielokrotne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka/mojego* dowolną techniką i w dowolnej formie przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie w postaci: fotografii, filmów utrwalonych podczas Regionalnego Konkursu Fotograficznego ZOOM NA MATEMATYKĘ organizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Ponadto Szkoła może także każdorazowo podpisać rozpowszechnianą fotografię lub film: imieniem, nazwiskiem, nazwą szkoły, informacją o klasie/wieku lub osiągnięciu ucznia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji konkursu oraz promowania osiągnięć uczestnika za pośrednictwem:

 • strony internetowej: vmickiewicz.pl
 • kroniki szkolnej
 • gablot / tablic informacyjnych na korytarzu szkolnym,

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne, dotyczy wszelkich zdjęć, nagrań z udziałem moim/mojego dziecka* wykonanych przez Szkołę.

Szkoła decyduje o terminach, sposobach i formach utrwalenia oraz rozpowszechniania każdego

utrwalonego wizerunku.

Wizerunek może być użyty do wszelkiego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu

(koloryzacji, kadrowania i kompozycji, obróbki graficznej).

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej w Regulaminie Konkursu.

.....................................................................................

(czytelny podpis rodzica/ pełnoletniego ucznia)

*Niewłaściwe skreślić

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Częstochowie. Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:

a. adres do korespondencji: ul. Krakowska 29, 42-200 Częstochowa,

b. numer telefonu: 34-324-23-14,

c. adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

d. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/lo5

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:

a. Dane osobowe podane przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym lub później w trakcie trwania Konkursu przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu ogłoszenie jego wyników /publikacja informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Administratora], na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. W tym przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do spełnienia powyższego celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.

b. Wizerunek i dane osobowe tj. imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły i osiągnięcie zostaną upublicznione w celu promocji konkursu oraz promowania osiągnięć uczestnika Konkursu na podstawie:

  • wyrażonej zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej brak jest równoznaczny z niepublikowaniem danych osobowych w przestrzeni publicznej i nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji
  • 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych w szczególności podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi doręczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (Epuap itp.) podmioty zapewniająca wsparcie techniczne dla użytkowanych systemów informatycznych oraz firma zapewniająca hosting strony internetowej.

Ponadto dane osobowe będą udostępnianie, w szczególności w serwisach społecznościowych, takich jak YouTube (dostęp niepubliczny). W powyższym przypadku szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w politykach prywatności tego portalu.

5. Dane osobowe uczestników konkursu zawarte w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3, a po tym czasie w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny w sekretariacie szkoły.

W przypadku danych określonych w w pkt. 3 lit. b dane będą przetwarzane do momentu ustania określonego tam celu przetwarzania lub do momentu cofnięcia zgody.

6. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:

a. dostępu do swoich danych;

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d. usunięcia danych osobowych;

e. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;

g. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).

7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

   

Partnerzy  

brazowa tarcza

Brązowa szkoła


 

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


 

PODATEKmicek

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


POLITYKA

PRYWATNOŚCI


 

ujd small

 


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie