Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Częstochowie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych z Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego i lublinieckiego do udziału w REGIONALNYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM: ZOOM NA MATEMATYKĘ.

Sprawdź regulamin!


Zdjęcie przedstawia zaproszenie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie regionalnym "ZOOM NA MATEMATYKĘ".

REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO: ZOOM NA MATEMATYKĘ

1. Organizator:

Organizatorem konkursu jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

2. Uczestnicy:

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego i lublinieckiego.

3. Cele konkursu:

- krzewienie wiedzy matematycznej;
- rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych oraz artystycznych;
- odkrywanie zagadnień matematycznych w przyrodzie, architekturze, przedmiotach codziennego użytku itp.
- zainteresowanie uczniów matematyką, dziedziną wiedzy, która przenika do wszystkich pozostałych;
- rozwijanie kreatywności uczniów.

4. Jury konkursu:

Przewodnicząca jury mgr Małgorzata Witek – Dyrektor V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
Członkowie jury:
• mgr Dorota Magacz – nauczyciel w V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
• mgr Joanna Szydłowska – nauczyciel w V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
• mgr Iwona Karlak – nauczyciel w V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
• mgr Jarosław Sobkowski – nauczyciel w V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
5. Zasady konkursu:

Tematyka pracy związana jest z artystycznym wyrażeniem zagadnienia matematycznego oraz jego krótkim opisem.

Realizacja zadań konkursowych ma formę fotograficzną.

Uczestnik wykonuje autorską fotografię z artystycznym wyrażeniem zagadnienia matematycznego i dołącza jego krótki opis.

Uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie 5 fotografii, które nie brały udziału w innych konkursach.

Nadesłane zdjęcia należy podpisać podając tytuł pracy oraz dołączyć do nich opis uzasadniający przedstawienie danego zagadnienia matematycznego każdej fotografii.

Zdjęcia zapisane w formacie .jpg z maksymalną pojemnością 2 Mb należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6.Termin i sposób dostarczenia prac: Termin dostarczenia prac: 04.03.2022 r.

Fotografie należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W tytule wiadomości należy zapisać Regionalny Konkurs Fotograficzny „ZOOM NA MATEMATYKĘ”.

Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

Rozstrzygnięcie oraz podsumowanie konkursu: 14.03.2022 r. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie internetowej V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie: www.vmickiewicz.pl.

Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora pocztą elektroniczną.

7. Kryteria oceniania:
- Zgodność z tematem
- Wartość merytoryczna i techniczna
- Kreatywność

8. Nagrody:

Laureaci I - III miejsca otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie oraz drobne upominki.

9. Uwagi końcowe:

Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie nagrodzonych i wyróżnionych prac.

Naruszenie regulaminu wyklucza uczestnika z udziału w konkursie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu podsumowania konkursu w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.

Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o nowym terminie podsumowania konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

W sprawach nieujętych regulaminem decyduje organizator.

Pytania związane z konkursem można wysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie przez uczestnika KARTY ZGŁOSZENIOWEJ UCZESTNIKA oraz podpisanie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (w przypadku uczestnika pełnoletniego) lub podpisanie zgody rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych dziecka (w przypadku uczestnika niepełnoletniego) oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych opiekuna merytorycznego uczestnika konkursu.

Prawidłowo wypełnioną kartę i podpisaną zgodę należy skanować lub sfotografować i dołączyć do przesyłki z fotografiami.

Załączniki do Konkursu:

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA Regionalnego Konkursu Fotograficznego: „ZOOM NA MATEMATYKĘ”

Imię i nazwisko ...............................
Uczeń klasy .........................
Tytuły zdjęć: ...........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy do Uczestnika ..........................
Adres mailowy Uczestnika ..........................
Wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w w/w konkursie

...................
Podpis rodzica

Imię i nazwisko opiekuna merytorycznego Uczestnika konkursu ............................
Telefon kontaktowy do opiekuna merytorycznego ..............................
Adres mailowy opiekuna merytorycznego ........................

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Regionalnego Konkursu Fotograficznego „ZOOM NA MATEMATYKĘ”, jestem autorem nadesłanej pracy na Konkurs i posiadam do niego pełnię praw autorskich.

.........................
Podpis uczestnika

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ..........................… /(imię i nazwisko uczestnika) moich* w celu udziału w Regionalnym Konkursie Fotograficznym „ZOOM NA MATEMATYKĘ” organizowanym przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.

................................ .........................................
(Data) (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
*Niewłaściwe skreślić

Klauzula informacyjna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, tel. (34)324-23-14 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu (34)362-51-05.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizacji i udziału w Regionalnym Konkursie Fotograficznym „ZOOM NA MATEMATYKĘ” zgodnie z Regulaminem Konkursu.
4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. Udostępniane będą w szczególności:
• Na szkolnym profilu Facebook: V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie;
• Na stronie internetowej szkoły: www.vmickiewicz.pl;
• W mediach częstochowskich i prasie pedagogicznej w celu udostępnienia informacji o przebiegu i wynikach finału konkursu.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pomocą formularza dostępnego w sekretariacie Szkoły.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela-opiekuna


1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: .........................................................................................
(imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna) (telefon kontaktowy oraz adres e-mail) oraz wizerunku przez Organizatorów W Regionalnym Konkursie Fotograficznym „ZOOM NA MATEMATYKĘ”; V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz publikowania informacji w serwisach internetowych prowadzonych przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie i w przestrzeni publicznej.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej poniżej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania.
........................     .......................    .........................................
(Miejscowość) (Data) (Czytelny podpis nauczyciela/opiekuna)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, tel. (34)324-23-14 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu (34)362-51-05.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizacji i udziału w Regionalnym Konkursie Fotograficznym „ZOOM NA MATEMATYKĘ” zgodnie z Regulaminem Konkursu.
4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. Udostępniane będą w szczególności:
• Na szkolnym profilu Facebook: V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie;
• Na stronie internetowej szkoły: www.vmickiewicz.pl;
• W mediach częstochowskich i prasie pedagogicznej w celu udostępnienia informacji o przebiegu i wynikach finału konkursu.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pomocą formularza dostępnego w sekretariacie Szkoły.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

mgr Dorota Magacz, mgr Joanna Szydłowska, mgr I. Karlak, mgr Jarosław Sobkowski

   
   

Gościmy  

Odwiedza nas 587 gości oraz 0 użytkowników.

   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


AMickiewiczProcent

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


POLITYKA

PRYWATNOŚCI


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie