Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

logoMickiewicz             logoSpellMaster 

 

V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

ul. Krakowska 29, 42-217 Częstochowa

Tel. 34 324 23 14 http://vmickiewicz.pl E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

REGULAMIN

Ogólnopolskiego Konkursu Angielskiej Ortografii

„SPELL MASTER 2024”

dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

§ 1. Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Angielskiej Ortografii „SPELL MASTER 2024” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zwanego dalej „Konkursem” jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.

3. Celem Konkursu jest:

a. promowanie wśród uczniów idei uczenia się języków obcych i pogłębiania wiedzy związanej z zagadnieniami leksykalnymi,
b. umożliwienie uczniom uzdolnionym językowo dalszego poszerzania bogactwa językowego, a zarazem szybkiego wyszukiwania w pamięci potrzebnego wyrazu – na podstawie jego definicji,
c. stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami,
d. rozwijanie pewności siebie podczas wystąpień publicznych.

4. Adresatami Konkursu są uczniowie szkół publicznych i niepublicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie:

- uczniowie szkół podstawowych rywalizują w kategorii JUNIOR
- uczniowie szkół ponadpodstawowych w kategorii SENIOR.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikowano Regulamin Konkursu.

§ 2. Uczestnicy Konkursu 

1. Każda ze szkół może wytypować od 1 do 5 reprezentantów szkoły – wyłonionych w eliminacjach szkolnych.

2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.

3. Warunkiem przystąpienia uczniów do Konkursu jest:

a) zgłoszenie chęci udziału szkoły w Konkursie - w terminie do 31.12.2023r. (załącznik nr 1),
b) przeprowadzenie szkolnych eliminacji według przesłanych przez Organizatora wytycznych - do dnia 25.01.2024r.,
c) przesłanie do Organizatora wyników od 1 do 5 uczniów z najwyższą punktacją w szkolnych eliminacjach - do dnia 25.01.2024r.

4. W przypadku uczestnictwa uczniów niepełnoletnich, wymagana jest zgoda ich opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku. Ponadto, osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 

5. Przesłanie zgłoszenia do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 3. Termin i miejsce Konkursu

Etap szkolny Konkursu odbędzie się do 25 stycznia 2024r. w siedzibie szkoły, która do niego przystąpi.

Do dnia 16 lutego 2024 r. szkoły, które zgłosiły chęć uczestnictwa w Konkursie i przesłały do 25.01.2024 r. wyniki szkolnych eliminacji oraz zgody dot. przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej i mediach społecznościowych w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Angielskiej Ortografii „SPELL MASTER 2024” (załącznik 2), zostaną poinformowane o Uczestnikach zakwalifikowanych do Finału Konkursu.

Finał Konkursu odbędzie się w piątek 22 marca 2024r. o godzinie 10:30 w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 29. Rejestracja uczestników rozpocznie się od godziny 9:30.

§ 4. Komisja Konkursowa

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń Uczestników Konkursu, wyłonienia Uczestników Finału Konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń, przebiegu Finału Konkursu i wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powołuje Komisję konkursową („Komisja konkursowa”).

2. W skład Komisji konkursowej wchodzą osoby wyznaczone przez Organizatora spośród pracowników V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Częstochowie. 

3. Od przyznanych przez Komisję konkursową rozstrzygnięć etapów oraz przyznanych punktów nie przysługuje odwołanie. 

§ 5. Etapy Konkursu

1. Konkurs składa się z następujących etapów:

a) Etap szkolny - Etap szkolny Konkursu odbędzie się do 25 stycznia 2024r. w siedzibie szkoły, która do niego przystąpi.

b) Finał Konkursu, do którego zaproszeni zostaną wybrani uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki punktowe w eliminacjach szkolnych, w dniu 22. 03. 2024r.

§ 6. Zgłaszanie uczniów do udziału w Konkursie i jego przebieg

1. Szkoła zgłasza chęć uczestnictwa w Konkursie do dnia 31.12.2024r. (załącznik nr 1)

Zgłoszenia prosimy kierować na: 

adres pocztowy: V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
                            ul. Krakowska 29, 42-217 Częstochowa
adres mailowy szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkie informacje można uzyskać także u p. Karoliny Staszewskiej lub p. Elżbiety Magdziarz.

2. Zgłoszone do udziału w Konkursie szkoły otrzymają drogą mailową materiały do przeprowadzenia szkolnych eliminacji Konkursu (zestawy słów od 3 do 11 literowych do literowania w odpowiedniej kategorii Junior lub Senior). W nieprzekraczalnym terminie do 25.01.2024r. zgłoszone szkoły przeprowadzą eliminacje wśród zainteresowanych uczniów.

3. Każda szkoła może wytypować od 1 do 5 reprezentantów, którzy w eliminacjach szkolnych otrzymali najwyższe wyniki punktowe i którzy dostarczyli zgody dot. przetwarzania danych osobowych w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Angielskiej Ortografii „SPELL MASTER 2024” (załącznik nr 2). Szkoła wysyła wyniki punktowe i zgody wytypowanych przez siebie reprezentantów do 25.01.2024 na adres pocztowy Organizatora: V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie ul. Krakowska 29, 42-217 Częstochowa lub adres mailowy szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Do Finału Ogólnopolskiego Konkursu Ortografii zostaną zaproszeni uczniowie z najwyższymi wynikami punktowymi i otrzymują tytuł Finalisty Ogólnopolskiego Konkursu Angielskiej Ortografii SPELL MASTER 2024 – kategoria Junior lub Senior. W rozgrywce finałowej zostaną wyłonieni zwycięzcy Konkursu, którzy otrzymają tytuł Laureata - miejsce pierwsze, drugie oraz trzecie.

5. W Finale Uczestnicy Konkursu literują wyrazy od 4 do 11 literowych. Za każdy dobrze przeliterowany wyraz otrzymają liczbę punktów odpowiadającą liczbie liter w wyrazie i przechodzą do kolejnej rundy.

6. W Finale Uczestnicy Konkursu są podzieleni na 2 kategorie: Junior i Senior. Kategoria Junior i Senior różni się zestawami słów do literowania, które są dostosowane do wieku.

7. W Finale uczniowie literują wyrazy w wylosowanej przez siebie kolejności.

8. W Finale uczniowie mogą poprosić osobę prowadzącą rozgrywkę o powtórzenie słowa oraz o podanie jego definicji.

9. W przypadku dogrywki w Finale Uczestnicy literują wyrazy 12, 13, 14, 15 i 16 literowe – zaczynając od 12 literowych, aż do wyłonienia zwycięzcy.

§ 7. Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 22.03.2024r.
2. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej V LO im. A. Mickiewicza w Częstochowie pod adresem https://www.vmickiewicz.pl oraz w mediach społecznościowych szkoły. 

§ 8. Nagrody

Dla zwycięzców Konkursu w kategorii szkół podstawowych przewidziano następujące nagrody 

I Miejsce

   Tytuł : SPELL MASTER 2024 - SENIOR – Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Angielskiej Ortografii            

             SPELL MASTER 2024 - JUNIOR - Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Angielskiej Ortografii 

             oraz nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez Patronów i Darczyńców Konkursu.

II i III Miejsce

            Laureat II / III miejsca Ogólnopolskiego Konkursu Angielskiej Ortografii SPELL MASTER 2024 JUNIOR lub SENIOR
            Nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez Patronów i Darczyńców Konkursu.

Wszyscy Uczestnicy Konkursu, którzy zakwalifikowali się do Finału Konkursu otrzymują tytuł Finalisty Ogólnopolskiego Konkursu Angielskiej Ortografii SPELL MASTER 2024 w odpowiedniej kategorii JUNIOR lub SENIOR oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Patronów i Darczyńców Konkursu.

§ 9. Zmiany w regulaminie

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie Konkursu, terminie przeprowadzenia Konkursu oraz odwołania Konkursu w związku z nieprzewidzianymi sytuacjami.

§. 10. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Ogólnopolskim Konkursie Angielskiej Ortografii "SPELL MASTER 2024"

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.
Z Administratorem można kontaktować w następujący sposób:
a. listownie: ul. Krakowska 29, 42-217 Częstochowa,
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
c. telefonicznie: 34 324 23 14.

2. Inspektor ochrony danych
Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem:
a. poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b. telefonicznie: tel. 34 370 63 14

3. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe podane przez uczestnika w karcie zgłoszeniowej lub później w trakcie trwania Konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu na stronie internetowej V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Częstochowie, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
Przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, którym jest umożliwienie Organizatorowi przeprowadzenia Konkursu i umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, opublikowanie informacji o laureatach oraz archiwizacja dokumentów zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe uczestników Konkursu, mogą być ujawnione podmiotom zapewniającym wsparcie informatyczne tj. firmie zapewniającej hosting strony internetowej oraz poczty elektronicznej.

5. Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do wypełnienia celu w jakim zostały zebrane, a następnie w celach archiwizacyjnych przez okres 5 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

6. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do swoich danych,
b. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c. żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
d. żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Organizator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane,
f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi zorganizowania Konkursu.

8. Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu
Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników Konkursu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Wizerunek
Wizerunek zostanie upubliczniony w celu promocji Konkursu oraz promowania osiągnięć uczestnika Konkursu na podstawie:
a) wyrażonej zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej brak jest równoznaczny z niepublikowaniem danych osobowych w przestrzeni publicznej i nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji,
b) Art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO („Zezwolenia nie wymaga rozpowszechniane wizerunku (…) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza”).
Wizerunek może zostać udostępniony na stornie internetowej Administratora oraz w serwisie społecznościowym Facebook. W przypadku Facebooka szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w polityce prywatności tego portalu. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia promocji konkursu oraz promowania osiągnięć uczestnika Konkursu lub do momentu cofnięcia przez Państwa zgody.
Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA

do

Ogólnopolskiego Konkursu Angielskiej Ortografii

„SPELL MASTER 2024”

 

1. Nazwa szkoły, adres, numer telefonu oraz e-mail:
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna:
………………..………………………………………………………………………………

3. Kontakt do nauczyciela-opiekuna (e-mail / numer telefonu służbowy*):
…………………………………………………………………………………………………

* Należy podać dane kontaktowe służbowe. Jeżeli nauczyciel nie posiada adresu e-mail lub numeru telefonu służbowego prosimy pozostawić to pole nieuzupełnione.

 

………………………………                                               …………………………………………………………………
  (miejscowość / data)                                                                (podpis i pieczątka dyrektora szkoły/placówki)


 

 

Załącznik nr 2

Do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Angielskiej Ortografii "SPELL MASTER 2024"

 

__________________________________________________
(imię i nazwisko uczestnika Konkursu** lub nauczyciela-opiekuna)

Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej i mediach społecznościowych w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Angielskiej Ortografii „SPELL MASTER 2024”

1. Zezwalam / nie zezwalam* na wykorzystanie mojego dziecka/mojego* imienia, nazwiska oraz informacji o szkole, w której się uczy/uczę, jak również o wynikach Konkursu w celu informowania o udziale w Konkursie za pośrednictwem strony internetowej: https://vmickiewicz.pl/

2. Zezwalam / nie zezwalam* na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka/mojego* dowolną techniką i w dowolnej formie przez V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Częstochowie (dalej: „Szkoła”) w postaci zdjęć utrwalonych podczas Konkursu Angielskiej Ortografii "SPELL MASTER 2024" (zgoda wyrażona jest na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO) w celu promocji Konkursu oraz promowania osiągnieć uczestnika za pośrednictwem:
a. strony internetowej: https://vmickiewicz.pl/
b. serwisu społecznościowego facebook: https://pl-pl.facebook.com/people/V-LO-im-Adama-Mickiewicza-w-Cz%C4%99stochowie/100048820886041/,
c. kroniki szkolnej V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Częstochowie,
d. gablot / tablic informacyjnych na korytarzu szkolnym,
Wizerunek może być użyty do wszelkiego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu (koloryzacji, kadrowania i kompozycji, obróbki graficznej).

3. Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej w Regulaminie Konkursu.

____________________________

miejscowość, data
__________________________________________

czytelny podpis pełnoletniego uczestnika Konkursu/ rodzica niepełnoletniego uczestnika Konkursu lub opiekuna - nauczyciela

* niepotrzebne skreślić
** w przypadku niepełnoletnich uczestników, zgodę wypełniają rodzice

 

   

Partnerzy  

brazowa tarcza

Brązowa szkoła


logo small


 

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


 

logoSpellMaster


Zlote Szkoly Logo 1080x1080


PODATEKmicek

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


POLITYKA

PRYWATNOŚCI


 DP


 

ujd small

 


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


Logo konkursMickiewicz


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie