Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

 smartcookie101

REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO „SMART COOKIE”

 

§ 1. Organizator

1. Organizatorem konkursu jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza  w Częstochowie pod patronatem Starosty Częstochowskiego Pana Krzysztofa Smeli oraz wydawnictwa Macmillan.

§ 2. Termin, miejsce i czas trwania Konkursu

Etap szkolny konkursu odbędzie się do 23 lutego 2023 r. w siedzibie szkoły, która do niego przystąpi.

Etap powiatowy odbędzie się w czwartek 6 marca 2023 r. o godzinie 9:00 w budynku V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie przy ulicy Krakowskiej 29. Konkurs trwa 90 minut. Dodatkowo przewiduje się ok. 30 min. czasu na rejestrację uczestników oraz czynności organizacyjne.

§ 3. Zakres wiedzy i umiejętności

1. Od uczestników konkursu wymagana jest wiedza z zakresu leksykalnego, obejmującego znajomość wyrażeń idiomatycznych związanych ze zwierzętami. (załącznik nr 3)

2. Na etapie szkolnym nauczyciele wybierają 5 uczniów na podstawie ustalonych przez siebie zasad np. testu, odpowiedzi ustnej, etc.

3. Na etapie powiatowym konkursu uczniowie rozwiązują test konkursowy z zakresu znajomości wyrażeń idiomatycznych związanych z kolorami, składającego się z zadań zamkniętych oraz zadań otwartych.

§ 4. Cele Konkursu

1. Promowanie wśród uczniów idei uczenia się języków obcych, a zwłaszcza rozbudzenie u nich chęci pogłębiania wiedzy związanej z zagadnieniami leksykalnymi (wyrażeniami idiomatycznymi).

2. Umożliwienie uczniom uzdolnionym językowo sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim.

3. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami.

4. Zachęcanie do współpracy szkół na terenie 3 powiatów.

§ 5. Uczestnicy Konkursu

Konkurs zorganizowany został dla wszystkich uczniów uczących się języka angielskiego z klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego, myszkowskiego i kłobuckiego.

§ 6. Przebieg Konkursu

1. Konkurs będzie się odbywał w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.

3. Do etapu szkolnego może przystąpić każda szkoła podstawowa z terenu miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego, myszkowskiego i kłobuckiego.

4. Każda szkoła otrzyma materiały (listę idiomów) do etapu szkolnego konkursu drogą mailową i/lub listowną (załącznik nr 3).

6. Dyrektor szkoły przystępującej do konkursu wyznacza opiekunów w liczbie zapewniającej prawidłowy przebieg konkursu.

8. Nauczyciele uczący języka angielskiego po sprawdzeniu wybierają 1- 5 uczniów, którzy będą reprezentować szkołę i wypełniają Kartę Zgłoszenia do etapu powiatowego (załącznik 1) podając imię, nazwisko oraz imię i nazwisko nauczyciela uczącego danego ucznia.

9. Rodzice/ Opiekunowie ucznia podpisują zgodę na uczestnictwo oraz podanie danych osobowych ucznia na stronie internetowej V Liceum Ogólnokształcącego w przypadku zwycięstwa w konkursie. (załącznik 2)

10. Szkoła dostarcza Kartę Zgłoszenia uczniów, zgody rodziców i nauczycieli opiekunów (załączniki 1 i 2) (osobiście, faksem, pocztą lub mailowo) najpóźniej do dnia  28.02.2023 r.

11. Testy na etapie powiatowym są sprawdzane przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą nauczyciele języka angielskiego V Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie.

12. W czasie trwania konkursu nauczyciele opiekunowie będą mogli wziąć udział w szkoleniu zorganizowanym przez wydawnictwo Macmillan.

§ 7. Zgłaszanie uczniów do udziału w Konkursie

1. Szkoła zgłasza chęć uczestnictwa w konkursie na etapie powiatowym do dnia 28.02.2023 r.

2. W każdej szkole podstawowej do Etapu Szkolnego Konkursu mogą się zgłosić uczniowie klas VII i VIII.

3. Zainteresowani uczniowie zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie nauczycielom uczącym języka angielskiego w swojej szkole.

4. Do Etapu Powiatowego Konkursu szkoła zgłasza w 1- 5 wybranych uczniów, którzy dostarczyli zgody na uczestnictwo oraz publikację swoich danych na stronie internetowej V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

5. Szkoła przesyła dane uczniów (imię, nazwisko, nazwisko nauczyciela uczącego) na Karcie Zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do poniższego regulaminu, prace uczniów, zgody na uczestnictwo oraz publikację ich danych na stronie internetowej V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, stanowiące załącznik nr 2 poniższego regulaminu.

6. Zgłoszenia prosimy kierować na:

Adres pocztowy: V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

                            ul. Krakowska 29, 42-200 Częstochowa

Adres mailowy szkoły: vlo@vmickiewicz.pl lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres mailowy organizatorów konkursu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefonicznie lub faksem: 34 324 23 14 / 34 324 23 14.

Wszelkie informacje można uzyskać także u pani Kingi Michalik Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pani Karoliny Wojtal Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 8. Zwycięzcy Konkursu

1. Na etapie szkolnym 1-5 najlepszych uczniów przechodzi do etapu powiatowego.

2. Na etapie powiatowym zdobywcy trzech pierwszych miejsc, otrzymują nagrody ufundowane przez wydawnictwo Macmillan, Starostwo Powiatowe w Częstochowie oraz zaświadczenie o zajęciu I, II lub III miejsca.

3. Wszyscy uczestnicy powiatowego etapu konkursu otrzymają Dyplom Uczestnictwa, a nauczyciele uczący podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.

§ 9. Obowiązki uczestnika Konkursu

1. Każdy uczestnik konkursu na etapie powiatowym zobowiązany jest przedłożenia swojemu nauczycielowi zgody rodziców na udział oraz publikację swoich danych na stronie internetowej V Liceum Ogólnokształcącego im Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz do posiadania przy sobie ważnej legitymacji szkolnej.

2. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do samodzielnego wypełniania testu i niezakłócania przebiegu konkursu innym uczestnikom.

§ 10. Zmiany w regulaminie

1.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu, terminie przeprowadzenia konkursu oraz odwołania konkursu w związku z nieprzewidzianymi sytuacjami losowymi.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Informacje o Konkursie, regulaminie oraz wyniki etapu powiatowego będą publikowane na stronie internetowej V Liceum Ogólnokształcącego im Adama Mickiewicza w Częstochowie.

2.  Dane o zwycięzcach konkursu na Etapie Powiatowym zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły www.vmickiewicz.pl w dniu 13 marca 2023r.

3. Uroczyste wręczenia nagród nastąpi w dniu 17 marca 2023r.

§ 12. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Częstochowie.

Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:

a. adres do korespondencji: Krakowska 29, 42-200 Częstochowa,

b. numer telefonu: 34-324-23-14

c. adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

d. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/lo5

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:

a. Dane osobowe podane przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym lub później w trakcie trwania Konkursu przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu oraz ogłoszenie jego wyników /publikacja informacji o laureatach Konkursu na stronie internetowej Administratora, mediach społecznościowych: Facebook, mediach częstochowskich i prasie pedagogicznej, gablotach informacyjnych szkoły, gazetce szkolnej Info-Micek, kronice szkolnej na podstawie 6 ust. 1 lit. e RODO. W tym przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do spełnienia powyższego celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.

b. Wizerunek i dane osobowe tj. imię, nazwisko, nazwa szkoły i osiągnięcie zostaną upublicznione w celu promocji Konkursu oraz promowania osiągnięć uczestnika Konkursu na podstawie:

 • wyrażonej zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej brak jest równoznaczny z niepublikowaniem danych osobowych w przestrzeni publicznej i nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji
 • 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych w szczególności podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi doręczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (Epuap itp.) podmioty zapewniająca wsparcie techniczne dla użytkowanych systemów informatycznych oraz firma zapewniająca hosting strony internetowej.

Ponadto dane osobowe będą udostępnianie, w szczególności w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram. W powyższym przypadku szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w politykach prywatności tych portali.

5.  Dane osobowe uczestników Konkursu zawarte w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3, a po tym czasie w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny w sekretariacie szkoły.

W przypadku danych określonych w w pkt. 3 lit. b dane będą przetwarzane do momentu ustania określonego tamcelu przetwarzania lub do momentu cofnięcia zgody.

6. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:

a. dostępu do swoich danych;

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d. usunięcia danych osobowych;

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ;

g. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).

7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

*„Zezwolenia nie wymaga rozpowszechniane wizerunku (…) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza”. ( Dz. 2019 poz. 1231)

 
Autorzy:
mgr Kinga Michalik
mgr Karolina Wojtal

 

Załączniki:

1. Załącznik 1. Karta zgłoszenia

2. Załącznik 2a. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO

3. Załącznik 2b. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela-opiekuna

4. Załącznik 3. Lista idiomów

 

Pieczątka szkoły

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA do VII POWIATOWEGO KONKURSU

JĘZYKA ANGIELSKIEGO „SMART COOKIE”

1. Imię i nazwisko ucznia:

………………..………………………………………………………………………………

2. Pełna nazwa szkoły, adres, numer telefonu, e-mail:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3. Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna:

………………..………………………………………………………………………………

4. Kontakt do nauczyciela-opiekuna (e-mail i numer telefonu):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

5. Zgoda na udział dziecka w konkursie „Smart Cookie”.

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki w VII POWIATOWYM KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO „SMART COOKIE” organizowanym przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

………………………………………………………………

podpis rodzica/prawnego opiekuna ucznia

  

(miejscowość/data)                                             (podpis i pieczątka dyrektora szkoły/placówki)

 

Załącznik nr 2a

Do Regulaminu

VII Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego „Smart Cookie”

 

                                                                                                         Częstochowa, dnia ………………..r.

……………………………………..

(imię i nazwisko dziecka/ ucznia)

 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka/ucznia

w ramach VII Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego „Smart Cookie”

 

Ja niżej podpisany/a, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231), zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO oświadczam, że wyrażam dobrowolną zgodę na nieodpłatne, wielokrotne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka/mojego* dowolną techniką i w dowolnej formie przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie w postaci fotografii, filmów utrwalonych podczas VII Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego „Smart Cookie” organizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Ponadto Szkoła może także każdorazowo podpisać rozpowszechnianą fotografię lub film: imieniem, nazwiskiem, nazwą szkoły, osiągnięciu ucznia/dziecka. 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji konkursu oraz promowania osiągnięć uczestnika za pośrednictwem:

 • strony internetowej: www.vmickiewicz.pl
 • serwisów społecznościowych: Facebook V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
 • kroniki szkolnej
 • gazetki szkolnej Info-Micek
 • gablot / tablic informacyjnych na korytarzu szkolnym
 • mediów częstochowskich i prasy pedagogicznej, w celu udostępnienia informacji o przebiegu i wynikach finału konkursu.

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne, dotyczy wszelkich zdjęć, nagrań z udziałem moim/mojego dziecka* wykonanych przez Szkołę.

Szkoła decyduje o terminach, sposobach i formach utrwalenia oraz rozpowszechniania każdego utrwalonego wizerunku.

Wizerunek może być użyty do wszelkiego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu (koloryzacji, kadrowania i kompozycji, obróbki graficznej).

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej w Regulaminie Konkursu.

.....................................................................................

(czytelny podpis rodzica/ pełnoletniego ucznia)

*Niewłaściwe skreślić

 

Załącznik nr 2b

Do Regulaminu

VII Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego „Smart Cookie”

        Częstochowa, dnia ………………..r.

……………………………………..

(imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna)

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku nauczyciela-opiekuna w ramach VII Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego „Smart Cookie”

 

Ja niżej podpisany/a, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231), zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO oświadczam, że wyrażam dobrowolną zgodę na nieodpłatne, wielokrotne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dowolną techniką i w dowolnej formie przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie w postaci fotografii, filmów utrwalonych podczas VII Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego „Smart Cookie” organizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Ponadto Szkoła może także każdorazowo podpisać rozpowszechnianą fotografię lub film moim imieniem, nazwiskiem i nazwą szkoły. 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji konkursu oraz promowania osiągnięć uczestników za pośrednictwem:

 • strony internetowej: www.vmickiewicz.pl
 • serwisów społecznościowych: Facebook V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
 • kroniki szkolnej
 • gazetki szkolnej Info-Micek
 • gablot / tablic informacyjnych na korytarzu szkolnym
 • mediów częstochowskich i prasy pedagogicznej, w celu udostępnienia informacji o przebiegu i wynikach finału konkursu.

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne, dotyczy wszelkich zdjęć, nagrań z udziałem moim wykonanych przez Szkołę.

Szkoła decyduje o terminach, sposobach i formach utrwalenia oraz rozpowszechniania każdego utrwalonego wizerunku.

Wizerunek może być użyty do wszelkiego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu (koloryzacji, kadrowania i kompozycji, obróbki graficznej).

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej w Regulaminie Konkursu.

.....................................................................................

(czytelny podpis nauczyciela-opiekuna)

 

 

Załącznik nr 3

Lista idiomów

 1. hen party – wieczór panieński
 2. be as strong as an ox - być silnym jak byk
 3. have a frog in one’s throat - nie móc nic powiedzieć, mieć chrypkę
 4. eat like a bird - jeść jak ptaszek
 5. be as hungry as a bear - być głodnym jak wilk
 6. cash cow - kura znosząca złote jajka
 7. cow somebody into something – straszyć kogoś czymś
 8. chicken feed - psie pieniądze
 9. be a lame duck - ofiara losu
 10. monkey business - podejrzane interesy
 11. rain cats and dogs - lać jak z cebra
 12. brass monkey weather - psia pogoda
 13. a monkey in silk is a monkey no less – nie szata zdobi człowieka
 14. nice/lovely waether for ducks - pogoda pod psem
 15. get one’s ducks in a row – uporządkować swoje sprawy
 16. like water off a duck’s back – spływać jak po kaczce
 17. be a bookworm - być molem książkowym
 18. be a copycat - być naśladowcą
 19. be teacher’s pet - być pupilkiem nauczyciela
 20. my dogs are barking - nogi mnie bolą
 21. dog eat dog – bezwzględna walka
 22. every dog has its day – każdy ma swoje 5 minut
 23. be dog tired - być wykończonym
 24. have goose pimples - mieć gęsią skórkę
 25. a wild goose chase – szukanie wiatru w polu
 26. be as fit as a flea - być zdrów jak ryba
 27. dog in the manger - pies ogrodnika
 28. as dead as a dodo - wymarły, nieciekawy, przeżytek
 29. early bird - ranny ptaszek
 30. let the cat out of the bag - wygadać się
 31. be in the doghouse - być w niełasce
 32. play cat and mouse - bawić się w kotka i myszkę
 33. not enough room to swing a cat – ciasnota, mało miejsca
 34. talk the hind legs of a donkey - paplać godzinami
 35. donkey work – czarna robota
 36. there are plenty more fish in the sea - tego kwiatu jest pół światu
 37. queer fish - dziwak
 38. look like sth the cat’s dragged in - wyglądać jak wyciągnięte psu z gardła
 39. fat cat - szycha, gruba ryba
 40. hound somebody - nagabywać kogoś
 41. as sly as a fox- szczwany jak lis
 42. get someone’s goat - działać komuś na nerwy
 43. not to hurt a fly - nie skrzywdzić nawet muchy
 44. be a fly on the wall – móc niepostrzeżenie podglądać lub podsłuchiwać kogoś
 45. be dropping like flies – padać jeden po drugim (umierać), odpadać(np. z zawodów)
 46. rat race - wyścig szczurów
 47. as scarce as hen’s teeth - tyle co kot napłakał
 48. be no spring chicken - mieć swoje lata
 49. put the cat among the pigeons - wsadzić kij w mrowisko
 50. fight like cat and dog – walczyć ze sobą jak pies z kotem
 51. a cock and bull story - niestworzona historia
 52. take the bull by the horns – wziąć byka za rogi
 53. a leopard cannot change its spots - natura ciągnie wilka do lasu
 54. cry crocodile tears - płakać krokodylimi łzami
 55. buy a pig in a poke - kupić kota w worku
 56. as sick as a parrot - bardzo zawiedziony/rozczarowany
 57. a bird in the hand is worth two in the bush - lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu
 58. smell a rat - czuć pismo nosem
 59. rat somebody out – wydać kogoś
 60. red herring - fałszywy trop, coś dla odwrócenia uwagi
 61. feel like a fish out of water - czuć się jak ryba bez wody
 62. have a bigger fish to fry - mieć coś większego na oku
 63. a fish rots from the head down - ryba psuje się od głowy
 64. let sleeping dogs lie - nie wywołuj wilka z lasu
 65. you can’t teach an old dog new tricks - przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka
 66. make a dog’s breakfast of something - zepsuć coś, sknocić
 67. barking dogs seldom bite - krowa, która dużo ryczy mało mleka daje
 68. go to the dogs - zejść na psy
 69. dog’s life - pieskie życie
 70. kill two birds with one stone - upiec dwie pieczenie na jednym ogniu
 71. chickens come home to roost - los się mści
 72. run around like a headless chicken - biegać jak kot z pęcherzem
 73. have handwriting like a chicken scratch – bazgrać jak kura pazurem
 74. to chicken out - stchórzyć
 75. watch someone like a hawk - nie spuszczać kogoś z oczu
 76. an albatross round one’s neck - kamień u szyi
 77. be dropping like flies - padać jak muchy
 78. like a bull in a china shop - jak słoń w składzie porcelany
 79. take the bull by the horns - złapać byka za rogi
 80. the black sheep - czarna owca
 81. a wolf in a sheep’s clothing - wilk w owczej skórze
 82. put the cart before the horse - postawić wszystko na głowie, zrobić coś na odwrót
 83. get down off your high horse - zejść z piedestału
 84. straight from the horse’s mouth - z pierwszej ręki
 85. never/don’t look a gift horse in the mouth - darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby
 86. shut/close the stable door after the horse has bolted – musztarda po obiedzie
 87. back a wrong horse - postawić na złego konia, dokonać złego wyboru
 88. flog a dead horse – marnować czas na przegraną sprawę
 89. from the horse’s mouth – z wiarygodnego źródła
 90. hold your horses – powstrzymaj się, nie tak szybko
 91. I could eat a horse! – mogłabym/mógłbym zjeść konia z kopytami
 92. horse of a different colour – coś całkiem innego
 93. to make a mountain out of a molehill – robić z igły widły
 94. to serve as a guinea pig – być królikiem doświadczalnym
 95. like a bear with a sore head - zły jak osa
 96. at a snail’s pace - w żółwim tempie
 97. can of worms - puszka pandory
 98. lion’s share - lwia część
 99. as proud as a peacock - dumny jak paw
 100. be an eager beaver - być pracowitym jak mrówka
 101. be as stubborn as a mule - być upartym jak osioł
 102. a snake in the grass – podstępna żmija (o osobie)
 103. be the bee’s knees – wysokiej jakości, coś rewelacyjnego
 104. to have a bee in your bonnet – mieć bzika na czyimś punkcie
 105. a road hog – pirat drogowy
 106. a dumb bunny - kapuściana głowa, naiwna osoba
 107. the elephant in the room – oczywisty problem, o którym nikt nie chce rozmawiać
 108. white elephant – drogi, niepotrzebny przedmiot
 109. the world is somebody’s oyster – świat należy do kogoś
 110. a paper tiger- pozorne niebezpieczeństwo lub wróg, który okazuje się niegroźny
 111. to have a tiger by the tail – kusić los
 112. to have ants in one’s pants – nie móc usiedzieć spokojnie
 113. like a moth to a flame – przyciągać kogoś bardzo mocno
 114. night owl – nocny marek
 115. whale of a time – dobrze się bawić
 116. a different kettle of fish – inna para kaloszy
 117. a fine kettle of fish – ładna historia, masz babo placek
 118. to bug somebody – zawracać komuś głowę, denerwować
 119. cold turkey – gwałtownie zrobić coś( np. odstawić słodycze)
 120. cat got somebody’s tongue – odjęło komuś mowę

   

Partnerzy  

brazowa tarcza

Brązowa szkoła


 

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


 

PODATEKmicek

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


POLITYKA

PRYWATNOŚCI


 

ujd small

 


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie