Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

 smartcookie101

REGULAMIN VIII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO „SMART COOKIE”

 

§ 1. Organizator

1. Organizatorem konkursu jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza  w Częstochowie pod patronatem Starosty Częstochowskiego Pana Krzysztofa Smeli oraz wydawnictwa Macmillan.

§ 2. Termin, miejsce i czas trwania Konkursu

Etap szkolny konkursu odbędzie się do 22 lutego 2024 r. w siedzibie szkoły, która do niego przystąpi.

Etap powiatowy odbędzie się 4 marca 2024 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 w budynku V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie przy ulicy Krakowskiej 29. Konkurs trwa 90 minut. Dodatkowo przewiduje się ok. 30 min. czasu na rejestrację uczestników oraz czynności organizacyjne.

§ 3. Zakres wiedzy i umiejętności

1. Od uczestników konkursu wymagana jest wiedza z zakresu leksykalnego, obejmującego znajomość wyrażeń idiomatycznych związanych ze zdrowiem. (załącznik nr 3)

2. Na etapie szkolnym nauczyciele wybierają 5 uczniów na podstawie ustalonych przez siebie zasad np. testu, odpowiedzi ustnej, etc.

3. Na etapie powiatowym konkursu uczniowie rozwiązują test konkursowy z zakresu znajomości wyrażeń idiomatycznych związanych ze zdrowiem, składającego się z zadań zamkniętych oraz zadań otwartych.

§ 4. Cele Konkursu

1. Promowanie wśród uczniów idei uczenia się języków obcych, a zwłaszcza rozbudzenie u nich chęci pogłębiania wiedzy związanej z zagadnieniami leksykalnymi (wyrażeniami idiomatycznymi).

2. Umożliwienie uczniom uzdolnionym językowo sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim.

3. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami.

4. Zachęcanie do współpracy szkół na terenie 3 powiatów.

§ 5. Uczestnicy Konkursu

Konkurs zorganizowany został dla wszystkich uczniów uczących się języka angielskiego z klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego, Olsztyna, myszkowskiego i kłobuckiego.

§ 6. Przebieg Konkursu

1. Konkurs będzie się odbywał w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.

3. Do etapu szkolnego może przystąpić każda szkoła podstawowa z terenu miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego, Olsztyna, myszkowskiego i kłobuckiego.

4. Każda szkoła otrzyma materiały (listę idiomów) do etapu szkolnego konkursu drogą mailową i/lub listowną (załącznik nr 3).

5. Dyrektor szkoły przystępującej do konkursu wyznacza opiekunów w liczbie zapewniającej prawidłowy przebieg konkursu.

6. Nauczyciele uczący języka angielskiego po sprawdzeniu wybierają max 5 uczniów, którzy będą reprezentować szkołę i wypełniają Kartę Zgłoszenia do etapu powiatowego (załącznik 1) podając imię, nazwisko oraz imię i nazwisko nauczyciela uczącego danego ucznia.

7. Rodzice/ Opiekunowie ucznia podpisują zgodę na uczestnictwo oraz podanie danych osobowych ucznia na stronie internetowej V Liceum Ogólnokształcącego w przypadku zwycięstwa w konkursie. (załącznik 2)

8. Szkoła dostarcza Kartę Zgłoszenia uczniów, zgody rodziców i nauczycieli opiekunów (załączniki 1 i 2) (osobiście, faksem, pocztą lub mailowo) najpóźniej do dnia  26.02.2024 r.

9. Testy na etapie powiatowym są sprawdzane przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą nauczyciele języka angielskiego V Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie.

10. W czasie trwania konkursu nauczyciele opiekunowie będą mogli wziąć udział w szkoleniu zorganizowanym przez wydawnictwo Macmillan.

§ 7. Zgłaszanie uczniów do udziału w Konkursie

1. Szkoła zgłasza chęć uczestnictwa w konkursie na etapie powiatowym do dnia 26.02.2024 r.

2. W każdej szkole podstawowej do etapu szkolnego konkursu mogą się zgłosić uczniowie klas VII i VIII.

3. Zainteresowani uczniowie zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie nauczycielom uczącym języka angielskiego w swojej szkole.

4. Do etapu powiatowego konkursu szkoła zgłasza 1- 5 wybranych uczniów, którzy dostarczyli zgody na uczestnictwo oraz publikację swoich danych na stronie internetowej V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

5. Szkoła przesyła dane uczniów (imię, nazwisko, nazwisko nauczyciela uczącego) na Karcie Zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do poniższego regulaminu, prace uczniów, zgody na uczestnictwo oraz publikację ich danych na stronie internetowej V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, stanowiące załącznik nr 2 poniższego regulaminu.

6. Zgłoszenia prosimy kierować na:

Adres pocztowy: V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

                            ul. Krakowska 29, 42-200 Częstochowa

Adres mailowy szkoły: vlo@vmickiewicz.pl lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefonicznie lub faksem: 34 324 23 14 / 34 324 23 14.

Wszelkie informacje można uzyskać także u pani Kingi Michalik lub pani Karoliny Wojtal.

§ 8. Zwycięzcy Konkursu

1. Na etapie szkolnym 1-5 najlepszych uczniów przechodzi do etapu powiatowego.

2. Na etapie powiatowym zdobywcy trzech pierwszych miejsc, otrzymują nagrody ufundowane przez wydawnictwo Macmillan, Starostwo Powiatowe w Częstochowie oraz zaświadczenie o zajęciu I, II lub III miejsca.

3. Wszyscy uczestnicy powiatowego etapu konkursu otrzymają Dyplom Uczestnictwa, a nauczyciele uczący podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.

§ 9. Obowiązki uczestnika Konkursu

1. Każdy uczestnik konkursu na etapie powiatowym zobowiązany jest przedłożenia swojemu nauczycielowi zgody rodziców na udział oraz publikację swoich danych na stronie internetowej V Liceum Ogólnokształcącego im Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz do posiadania przy sobie ważnej legitymacji szkolnej.

2. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do samodzielnego wypełniania testu i niezakłócania przebiegu konkursu innym uczestnikom.

§ 10. Zmiany w regulaminie

1.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu, terminie przeprowadzenia konkursu oraz odwołania konkursu w związku z nieprzewidzianymi sytuacjami losowymi.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Informacje o Konkursie, regulaminie oraz wyniki etapu powiatowego będą publikowane na stronie internetowej V Liceum Ogólnokształcącego im Adama Mickiewicza w Częstochowie.

2.  Dane o zwycięzcach konkursu na Etapie Powiatowym zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły www.vmickiewicz.pl w dniu 11 marca 2024r.

3. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 18 marca 2024r. (poniedziałek).

§ 12. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Częstochowie.

Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:

a. adres do korespondencji: Krakowska 29, 42-200 Częstochowa,

b. numer telefonu: 34-324-23-14

c. adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

d. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/lo5

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:

a. Dane osobowe podane przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym lub później w trakcie trwania Konkursu przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu oraz ogłoszenie jego wyników /publikacja informacji o laureatach Konkursu na stronie internetowej Administratora, mediach społecznościowych: Facebook, mediach częstochowskich i prasie pedagogicznej, gablotach informacyjnych szkoły, gazetce szkolnej Info-Micek, kronice szkolnej na podstawie 6 ust. 1 lit. e RODO. W tym przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do spełnienia powyższego celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.

b. Wizerunek i dane osobowe tj. imię, nazwisko, nazwa szkoły i osiągnięcie zostaną upublicznione w celu promocji Konkursu oraz promowania osiągnięć uczestnika Konkursu na podstawie:

 • wyrażonej zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej brak jest równoznaczny z niepublikowaniem danych osobowych w przestrzeni publicznej i nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji
 • 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych w szczególności podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi doręczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (Epuap itp.) podmioty zapewniająca wsparcie techniczne dla użytkowanych systemów informatycznych oraz firma zapewniająca hosting strony internetowej.

Ponadto dane osobowe będą udostępnianie, w szczególności w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram. W powyższym przypadku szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w politykach prywatności tych portali.

5.  Dane osobowe uczestników Konkursu zawarte w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3, a po tym czasie w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny w sekretariacie szkoły.

W przypadku danych określonych w w pkt. 3 lit. b dane będą przetwarzane do momentu ustania określonego tamcelu przetwarzania lub do momentu cofnięcia zgody.

6. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:

a. dostępu do swoich danych;

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d. usunięcia danych osobowych;

e. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ;

g. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).

7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

*„Zezwolenia nie wymaga rozpowszechniane wizerunku (…) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza”. ( Dz. 2019 poz. 1231)

 
Autorzy:
mgr Kinga Michalik
mgr Karolina Wojtal

 

Załączniki:

1. Załącznik 1. Karta zgłoszenia

2. Załącznik 2a. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO

3. Załącznik 2b. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela-opiekuna

4. Załącznik 3. Lista idiomów

 

Pieczątka szkoły

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA do VIII POWIATOWEGO KONKURSU

JĘZYKA ANGIELSKIEGO „SMART COOKIE”

1. Imię i nazwisko ucznia:

………………..………………………………………………………………………………

2. Pełna nazwa szkoły, adres, numer telefonu, e-mail:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3. Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna:

………………..………………………………………………………………………………

4. Kontakt do nauczyciela-opiekuna (e-mail i numer telefonu):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

5. Zgoda na udział dziecka w konkursie „Smart Cookie”.

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki w VIII POWIATOWYM KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO „SMART COOKIE” organizowanym przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

………………………………………………………………

podpis rodzica/prawnego opiekuna ucznia

  

(miejscowość/data)                                             (podpis i pieczątka dyrektora szkoły/placówki)

 

Załącznik nr 2a


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w VIII POWIATOWYM KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO „SMART COOKIE”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ………………………………………….. (imię i nazwisko uczestnika) w celu udziału w finale konkursu z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych: VIII Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „Smart Cookie” organizowanym przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.
………………………………..                                                   ……………………..........................................
(Data)                                                                                      (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

Klauzula informacyjna
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, tel.(34)324-23-14 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu (34)362-51-05.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizacji i udziału w VIII Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego „Smart Cookie” zgodnie z Regulaminem Konkursu.
4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. Udostępniane będą w szczególności:
▪ na szkolnym profilu Instagram i Facebook: V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie;
▪ na stronie internetowej szkoły: www.vmickiewicz.pl;
▪ w mediach częstochowskich i prasie pedagogicznej w celu udostępnienia informacji o przebiegu i wynikach finału konkursu.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pomocą formularza dostępnego w sekretariacie Szkoły.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

Załącznik nr 2 b


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela-opiekuna

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: ………………………………………………………………………….……….(imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, telefon kontaktowy, adres e-mail) oraz wizerunku przez Organizatorów VIII Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego „Smart Cookie”: V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz publikowania informacji w serwisach internetowych prowadzonych przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie i w przestrzeni publicznej.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.3. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej poniżej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania.
………………. ……………………… ………………………………………………………..
(Miejscowość) (Data) (Czytelny podpis nauczyciela/opiekuna)
Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych:

 

Klauzula informacyjna
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, tel. (34)324-23-14 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu (34)362-51-05.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizacji i udziału w VIII Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego „Smart Cookie” zgodnie z Regulaminem Konkursu.
4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. Udostępniane będą w szczególności:
▪ na szkolnym profilu Instagram i Facebook: V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie;
▪ na stronie internetowej szkoły: www.vmickiewicz.pl;
▪ w mediach częstochowskich i prasie pedagogicznej w celu udostępnienia informacji o przebiegu i wynikach finału konkursu.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pomocą formularza dostępnego w sekretariacie Szkoły.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor V LO im. A. Mickiewicza z siedzibą w Częstochowie.

 

 

Załącznik nr 3

Lista idiomów związanych ze zdrowiem

1. As fit as a fiddle - zdrów jak ryba
2. In the pink - w świetnej formie
3. In the prime of life - w kwiecie wieku
4. As fit as a flea - zdrów i pełen wigoru
5. To feel/be under the weather - czuć się źle
6. A clean bill of health - prawidłowe wyniki badań
7. To be on the mend - powracać do zdrowia
8. To be as right as rain - zdrowy jak ryba
9. To be on one's last legs - mieć resztki sił, ledwo stać na nogach
10. To take one's pulse - zmierzyć komuś puls
11. To be a picture of health - okaz zdrowia
12. To be in tip-top shape - być w doskonałym stanie, w świetnej formie
13. To be the picture of misery - być obrazem nędzy i rozpaczy
14. To be in poor health - być w złym stanie zdrowia
15. To go under the knife - poddać się operacji, iść pod nóż
16. To be a bundle of energy - być wulkanem energii
17. To be a pain in the neck - być niezwykle irytującym
18. To be at death's door - być u bram śmierci, być bliskim śmierci
19. To be on a health kick - zacząć zdrowy tryb życia
20. Alive and kicking - zdrowy i wesoły
21. To be on edge - być na granicy emocji, być bardzo zdenerwowanym
22. To have a monkey on one's back - być dręczonym przez jakiś problem
23. To hit the wall - padać z nóg ze zmęczenia
24 .To have a spring in one’s step - mieć sprężysty krok
25. To give someone a new lease of life - przywrócić komuś chęć do życia
26. To be on a roller coaster of emotions - być na huśtawce emocjonalnej
27. To be a bundle of nerves - być kłębkiem nerwów
28. To be at the end of one's rope - być u kresu sił, wytrzymałości
29. To be in a dark place - doświadczyć emocjonalnego lub psychicznego stresu
30. To have a screw loose - być stukniętym
31. To have a meltdown - załamać się emocjonalnie
32. To turn one’s stomach - przyprawiać o mdłości
33. To be dog tired - być wykończonym, bardzo zmęczonym
34. To lose one's marbles - zwariować, wściec się
35. To be a nervous wreck - być kłębkiem nerwów, być nerwowym wrakiem
36. An apple a day keeps the doctor away - kto jabłka jada, ten do lekarza nie chadza
37. Black and blue - posiniaczony
38.To call in sick - zgłosić chorobę w pracy
39. To be off- colour - być niedysponowanym, nie w formie
40. To feel like death warmed up - czuć się jak z krzyża zdjętym
41. To be laid up - leżeć w łóżku z powodu choroby
42. To go down with something - zachorować na coś, złapać jakąś chorobę
43. To doctor - fałszować, preparować, fabrykować
44. To be off one's food - nie mieć apetytu z powodu choroby
45. To be aching from head to toe - cierpieć od stóp do głów
46.To be a shadow of one's former self - być cieniem samego siebie z powodu złego samopoczucia
47. To be as sick as a dog - być poważnie chorym
48. To be on one's deathbed - być bliskim śmierci z powodu choroby, leżeć na łożu śmierci
49. To have a touch of something - mieć lekki przebieg jakiejś choroby
50. To be in the throes of something - zmagać się z trudną sytuacją lub z ciężką chorobą
51. To be off one's rocker - być stukniętym, być niespełna rozumu
52. To be as weak as a kitten - być delikatnym, marnym, słabowitym
53. To be on one's sickbed - być przykutym do łóżka z powodu choroby
54. To feel like a million dollars - czuć się świetnie, być pełnym energii i wigoru
55. Take one's medicine - połknąć gorzką pigułkę, ponieść zasłużoną karę, zaakceptować coś nieprzyjemnego
56. A bitter pill to swallow - mieć gorzką pigułkę do przełknięcia, zaakceptować coś nieprzyjemnego
57. To be in the hands of the doctors - znaleźć się pod opieką lekarską
58. To have a bedside manner - mieć podejście do pacjenta, umieć sobie radzić z pacjentami
59. To be on life support - być podłączonym do aparatury podtrzymującej życie
60. To be a pill-pusher - lekarz, który zbyt łatwo przepisuje lekarstwa
61. To be as fit as a butcher's dog - cieszyć się dobrym stanem zdrowia, być bardzo szczupłym
62. To be a quack - być szarlatanem, kimś kto udaje lekarza
63. To have a second opinion - zaczerpnąć opinii innego lekarza
64. To have one foot in the grave - być bliskim śmierci, być jedną nogą w grobie
65. To keep someone in stitches - rozśmieszać kogoś
66. To be in stitches - zrywać boki ze śmiechu
67. To be on the critical list - być w ciężkim stanie
68. To be out of the woods - mieć najgorsze za sobą, wychodzić na prostą
69. To be on the road to recovery - wracać do zdrowia
70. To nurse someone back to health - opiekować się chorą osobą
71. To be a guinea pig - być królikiem doświadczalnym
72. Not to be sneezed at - nie do pogardzenia
73. To be on a wellness journey - podążać za zdrowym stylem życia
74. To have a health scare - przeżyć moment paniki o własne zdrowie
75. To spread like wildfire - szerzyć się w zastraszającym tempie (szczególnie w przypadku choroby)
76. To be as contagious as a cold - być bardzo zaraźliwym
77. To be a ticking time bomb - mieć ukryty lub potencjalny problem ze zdrowiem, który może okazać się bardzo niebezpieczny; tykająca bomba
78. To be on the brink of death - być na skraju śmierci
79. To live on borrowed time - czyjeś dni są policzone
80. To be in a blue funk - być w stanie depresji, głębokiego smutku, w dołku
81. To have a frog in one's throat - mieć chrypę
82. To be on a sugar high - mieć nagły przypływ energii zwłaszcza po spożyciu dużej ilości cukru
83.To be a walking pharmacy - przyjmować ogromne ilości leków
84. Kick the bucket - “kopnąć w kalendarz”, umrzeć
85. Bite the dust - “gryźć ziemię”, iść do piachu, umrzeć
86. Push up daisies - “wąchać kwiatki od spodu”, umrzeć
87. Meet one's maker - spotkać się ze stwórcą
88. Go to the other side - przejść na drugą stronę w znaczeniu umrzeć
89. Curtains for someone - koniec dla kogoś, śmierć
90. Six feet under - nieżywy i pochowany
91. Shuffle off this mortal coil - opuścić ziemski padół
92. Cash in one's chips - “kopnąć w kalendarz”, umrzeć
93. Join the choir invisible - umrzeć
94. Meet one's end - umrzeć
95. To go the way of all flesh - przenieść się na tamten świat
96. To pass away - odejść w znaczeniu umrzeć
97. To breathe one's last - wydać ostatnie tchnienie
98. To give up the ghost - wyzionąć ducha
99. To rest in peace (RIP) - niech spoczywa w spokoju
100. To spread like a disease/virus - rozprzestrzeniać się jak epidemia, jak zaraza
101. To avoid something like the plague - unikać czegoś jak ognia
102. Treat someone like a leper - traktować kogoś jak trędowatego
103. To stick out like a sore thumb - odstawać, wyróżniać się na niekorzyść
104. To be as deaf as a doorpost - być głuchym jak pień
105. To be as dead as a doornail - być martwym
106. To be hale and hearty - być zdrowym, krzepkim
107.To dice with death - igrać ze śmiercią
108.To be frozen to the marrow - przemarznąć do szpiku kości
109. Pins and needles - mrowienie, drętwienie
110. To be as fresh as a daisy - być rześkim jak skowronek

   

Partnerzy  

brazowa tarcza

Brązowa szkoła


logo small


 

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


 

logoSpellMaster


Zlote Szkoly Logo 1080x1080


PODATEKmicek

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


POLITYKA

PRYWATNOŚCI


 DP


 

ujd small

 


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


Logo konkursMickiewicz


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie