Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

 smartcookie101

REGULAMIN V POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO „SMART COOKIE"

rok szkolny 2021/2022,

którego organizatorem jest  V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie pod patronatem Starosty Częstochowskiego Pana Krzysztofa Smeli oraz wydawnictwa Macmillan.

§1. Organizator
1. Organizatorem konkursu jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie pod patronatem Starosty Częstochowskiego Pana Krzysztofa Smeli oraz wydawnictwa Macmillan.

§ 2. Termin, miejsce i czas trwania konkursu
Etap szkolny konkursu odbędzie się 4 lutego 2022 r .* w siedzibie szkoły, która do niego przystąpi. Godzinę rozpoczęcia konkursu ustala dyrektor danej szkoły podstawowej. Konkurs trwa 45 minut.

*W razie nowych wytycznych związanych z obostrzeniami dotyczącymi COVID-19 lub przesunięcia terminu ferii zimowych dopuszcza się możliwość zorganizowania konkursu w wersji zdalnej za pomocą platform edukacyjnych wykorzystywanych przez daną szkołę w nauczaniu zdalnym lub przesunięcie terminu, z zastrzeżeniem, że prace konkursowe wraz ze zgłoszeniami muszą być przesłane do organizatorów najpóźniej do 02.03.2022 r.


Etap powiatowy odbędzie się w czwartek 7 marca 2022 r. o godzinie 9:00 w budynku V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie przy ulicy Krakowskiej 29. Konkurs trwa 90 minut. Dodatkowo przewiduje się ok. 30 min. czasu na rejestrację uczestników oraz czynności organizacyjne.

W razie nowych wytycznych związanych z obostrzeniami dotyczącymi COVID-19, powodujących brak możliwości zorganizowania Konkursu stacjonarnie organizatorzy wybiorą zwycięzców na podstawie nadesłanych prac z I etapu. Oceniane będą oryginalność pracy (0-3 p.), limit słownictwa (0-1 p.), ilość użytych idiomów (0-3 p.), zgodność z tematem (0-1 p.), poprawność (0-2 p.), zakres środków językowych (0-2 p.)

§ 3. Zakres wiedzy i umiejętności

Od uczestników Konkursu wymagana jest wiedza z zakresu leksykalnego, obejmującego znajomość wyrażeń idiomatycznych związanych z kolorami. (załącznik nr 3)

Na etapie szkolnym uczestnicy konkursu piszą pracę pt. „Black sheep”. Wypowiedź pisemna może być dowolną formą, np. opowiadaniem, mailem, wpisem na blog czy forum, wierszem, listem, kartką z pamiętnika, itd. Praca musi zawierać jak najwięcej wyrażeń idiomatycznych z podanej listy idiomów (załącznik nr 3), zawierać od 200-250 słów oraz być napisana i przesłana do nauczyciele opiekuna w wersji elektronicznej (Word/pdf). 

Na etapie powiatowym konkursu uczniowie rozwiązują test konkursowy z zakresu znajomości wyrażeń idiomatycznych związanych z kolorami, składającego się z zadań zamkniętych oraz zadań otwartych.

W razie nowych wytycznych związanych z obostrzeniami dotyczącymi COVID-19, powodujących brak możliwości zorganizowania Konkursu stacjonarnie organizatorzy wybiorą zwycięzców na podstawie nadesłanych prac z I etapu. Oceniane będą oryginalność pracy (0-3 p.), limit słownictwa (0-1 p.), ilość użytych idiomów (0-3 p.), zgodność z tematem (0-1 p.), poprawność (0-2 p.), zakres środków językowych (0-2 p).

§ 4. Cele Konkursu
1. Promowanie wśród uczniów idei uczenia się języków obcych, a zwłaszcza rozbudzenie u nich chęci pogłębiania wiedzy związanej z zagadnieniami leksykalnymi (wyrażeniami idiomatycznymi).
2. Umożliwienie uczniom uzdolnionym językowo sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim.
3. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami.
4. Zachęcanie do współpracy szkół na terenie 3 powiatów.

§ 5. Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs zorganizowany został dla wszystkich uczniów uczących się języka angielskiego z klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego, myszkowskiego i kłobuckiego.

§ 6. Przebieg Konkursu

1. Konkurs będzie się odbywał w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. Do etapu szkolnego może przystąpić każda szkoła podstawowa z terenu miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego, myszkowskiego i kłobuckiego.
4. Każda szkoła otrzyma materiały (listę idiomów) do etapu szkolnego konkursu drogą mailową i/lub listowną (załącznik nr 3).
6. Dyrektor szkoły przystępującej do konkursu wyznacza opiekunów w liczbie zapewniającej prawidłowy przebieg konkursu.
7. Nauczyciele uczący języka angielskiego po otrzymaniu prac konkursowych uczniów, sprawdzają je i wybierają 3 najlepsze.
8. Nauczyciele uczący języka angielskiego po sprawdzeniu prac, wybierają 1-3 uczniów, którzy będą reprezentować szkołę i wypełniają Kartę Zgłoszenia do etapu powiatowego, (załącznik 1) podając imię, nazwisko, klasę oraz imię i nazwisko nauczyciela uczącego danego ucznia. Dodatkowo nauczyciele załączają plik (Word/pdf) z pracą ucznia/uczniów.
W przypadku, gdy zgłoszony uczeń/uczniowie ze względów zdrowotnych nie mogą wziąć udziału w konkursie dopuszczalny jest udział innego ucznia/uczniów z danej szkoły, z tym że organizatorzy powinni zostać powiadomieni o tym fakcie najpóźniej do dnia 04.03.2021 r.
9. Rodzice/ Opiekunowie ucznia podpisują zgodę na uczestnictwo oraz podanie danych osobowych ucznia na stronie internetowej V Liceum Ogólnokształcącego w przypadku zwycięstwa w konkursie. (załącznik 2)
10. Szkoła dostarcza Kartę Zgłoszenia uczniów, ich prace oraz zgody rodziców i nauczycieli opiekunów (załączniki 1 i 2) (osobiście, faksem, pocztą lub mailowo) najpóźniej do dnia 02.03.2022 r.
11. Testy na etapie powiatowym są sprawdzane przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą nauczyciele języka angielskiego V Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie oraz przedstawiciel wydawnictwa Macmillan.
12. W czasie trwania konkursu nauczyciele opiekunowie będą mogli wziąć udział w szkoleniu zorganizowanym przez wydawnictwo Macmillan. (możliwe jest odwołanie szkolenia ze względu na nowe obostrzenia związane z COVID-19)

§ 7. Zgłaszanie uczniów do udziału w konkursie
1. Szkoła zgłasza chęć uczestnictwa w konkursie na etapie powiatowym do dnia 02.03.2022 r.
2. W każdej szkole podstawowej do Etapu Szkolnego Konkursu mogą się zgłosić uczniowie klas VII i VIII.
3. Zainteresowani uczniowie zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie nauczycielom uczącym języka angielskiego w swojej szkole.
4. Do Etapu Powiatowego Konkursu szkoła zgłasza 1-3 uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w szkole i dostarczyli zgody na uczestnictwo oraz publikację swoich danych na stronie internetowej V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.
5. Szkoła przesyła dane uczniów (imię, nazwisko, klasę, nazwisko nauczyciela uczącego) na Karcie Zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do poniższego regulaminu oraz zgody na uczestnictwo oraz publikację ich danych na stronie internetowej V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, stanowiące załącznik nr 2 poniższego regulaminu.
6. Zgłoszenia prosimy kierować na:
Adres pocztowy: V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, ul. Krakowska 29, 42-200 Częstochowa
Adres mailowy szkoły : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lubTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres mailowy organizatorów konkursu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefonicznie lub faksem: 34 324 23 14/34 324 23 14. Wszelkie informacje można uzyskać także u mgr Kingi Michalik - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub mgr Karoliny Wojtal - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 8. Zwycięzcy Konkursu
1. Na etapie szkolnym uczniowie, którzy napisali 3 najlepsze prace w swojej szkole przechodzą do etapu powiatowego.
2. Na etapie powiatowym zdobywcy trzech pierwszych miejsc, otrzymują nagrody ufundowane przez wydawnictwo Macmillan, Starostwo Powiatowe w Częstochowie oraz zaświadczenie o zajęciu I, II lub III miejsca.
3. Wszyscy uczestnicy powiatowego etapu konkursu otrzymają Dyplom Uczestnictwa, a nauczyciele uczący podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.

§ 9. Obowiązki uczestnika Konkursu
1. Każdy uczestnik konkursu na etapie powiatowym zobowiązany jest do przedłożenia swojemu nauczycielowi zgody rodziców na udział oraz publikację swoich danych na stronie internetowej V Liceum Ogólnokształcącego im Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz do posiadania przy sobie ważnej legitymacji szkolnej.
2. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do samodzielnego wypełniania testu i niezakłócania przebiegu konkursu innym uczestnikom.

§10. Zmiany w regulaminie
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu, terminie przeprowadzenia konkursu oraz odwołania konkursu z nowymi obostrzeniami związanymi z COVID-19.

§11. Postanowienia końcowe
1. Informacje o Konkursie, regulaminie oraz wyniki etapu powiatowego będą publikowane na stronie internetowej V Liceum Ogólnokształcącego im Adama Mickiewicza w Częstochowie.
2. Dane o zwycięzcach Konkursu na Etapie Powiatowym zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły www.vmickiewicz.pl w dniu 14 marca 2022r.
3. Uroczyste wręczenia nagród nastąpi w dniu 17 marca 2022r.


Autorzy:
mgr Kinga Michalik
mgr Karolina Wojtal

Załączniki:

1. Załącznik 1 Karta zgłoszenia

2. Załącznik 2a Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO

3. Załącznik 2b Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela-opiekuna

4. Załącznik 3 Lista idiomów

 

Pieczątka szkoły

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA do VI POWIATOWEGO KONKURSU

JĘZYKA ANGIELSKIEGO „SMART COOKIE”

1. Imię i nazwisko ucznia:

………………..………………………………………………………………………………

2. Pełna nazwa szkoły, adres, numer telefonu, e-mail:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3. Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna:

………………..………………………………………………………………………………

4. Kontakt do nauczyciela-opiekuna (e-mail i numer telefonu):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

5. Zgoda na udział dziecka w konkursie „Smart Cookie”.

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki w VI POWIATOWYM KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO „SMART COOKIE” organizowanym przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

………………………………………………………………

podpis rodzica/prawnego opiekuna ucznia

  

(miejscowość/data)                         (podpis i pieczątka dyrektora szkoły/placówki)

Załącznik nr 2 a

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w VI POWIATOWYM KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO „SMART COOKIE”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ………………………………………….. (imię i nazwisko uczestnika) w celu udziału w finale konkursu z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych: VI Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „Smart Cookie” organizowanym przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.

………………………………..                                                   ……………………..............................

(Data)                                                                      (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, tel.(34)324-23-14 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub nr telefonu (34)362-51-05.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizacji i udziału w VI Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego „Smart Cookie” zgodnie z Regulaminem Konkursu.

 4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. Udostępniane będą w szczególności:

 • Na szkolnym profilu Facebook: V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie;

 • Na stronie internetowej szkoły: www.vmickiewicz.pl;

 • W mediach częstochowskich i prasie pedagogicznej w celu udostępnienia informacji o przebiegu i wynikach finału konkursu.

 1. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.

 2. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.

 3. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pomocą formularza dostępnego w sekretariacie Szkoły.

 4. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

Załącznik nr 2 b

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela-opiekuna

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:    ……………………………………….… …………………………………………………….……….(imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, telefon kontaktowy, adres e-mail) oraz wizerunku przez Organizatorów VI Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego „Smart Cookie”: V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz publikowania informacji w serwisach internetowych prowadzonych przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie i w przestrzeni publicznej.

 1. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

 2. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej poniżej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania.

……………….       ………………………         ………………………………………………………..

(Miejscowość)          (Data)                        (Czytelny podpis nauczyciela/opiekuna)

Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych:

Klauzula informacyjna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, tel. (34)324-23-14 e-mail: lTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub nr telefonu (34)362-51-05.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizacji i udziału w VI Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego „Smart Cookie” zgodnie z Regulaminem Konkursu.

 4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. Udostępniane będą w szczególności:

 • Na szkolnym profilu Facebook: V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie;

 • Na stronie internetowej szkoły: www.vmickiewicz.pl;

 • W mediach częstochowskich i prasie pedagogicznej w celu udostępnienia informacji o przebiegu i wynikach finału konkursu.

 1. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.

 2. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.

 3. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pomocą formularza dostępnego w sekretariacie Szkoły.

 4. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

 Administratorem danych osobowych jest Dyrektor V LO im. A. Mickiewicza z siedzibą w Częstochowie.

 

Załącznik nr 3

LISTA IDIOMÓW:

 1. black and blue – poobijany, posiniaczony
 2. black and white – oczywiste, jasne
 3. black humor – czarny humor (makabryczny)
 4. black market – czarny rynek (nielegalny)
 5. black look- gniewne spojrzenie
 6. black out – stracić przytomność
 7. black sheep – czarna owca
 8. black tie – formalny, galowy (o ubiorze)
 9. blackball – zbojkotować, głosować przeciw
 10. as black as coal - czarny jak węgiel, kruczoczarny
 11. blacklist – czarna lista, dostać wilczy bilet
 12. blackout – brak światła, zaciemnienie, zanik pamięci, omdlenie
 13. blackmail – szantaż, szantażować
 14. in the black – być na plusie, wyjść z długu
 15. in black and white – czarno na białym                                                                             
 16. the pot calling the kettle black – przyganiał kocioł garnkowi
 17. as black as soot - czarny jak smoła
 18. not as black as one is painted - nie taki czarny jakim go malują
 19. a black mark against somebody  - być na czyjeś czarnej liście
 20. blue – smutny
 21. blue blood – błękitna krew
 22. blue funk – depresja
 23. bluepencil – edytować, poprawiać
 24. blue nose – świętoszek
 25. blue ribbon – pierwsza nagroda
 26. talk a blue streak - gadać jak najęty
 27. blue Monday – najgorszy dzień roku
 28. bluestocking –  wyemancypowana i wykształcona kobieta, interesująca się literaturą i polityką,
 29. blue-collar workers – pracownicy fizyczni
 30. scream blue murder - podnieść raban, drzeć się wniebogłosy
 31. a bolt from the blue - grom z jasnego nieba
 32. once in a blue moon – rzadko
 33. out of the blue – prosto z nieba
 34. true blue – wierny, lojalny
 35. till one is blue in the face - do utraty tchu, do upadłego
 36. blue-eyed boy - ulubieniec
 37. blue devils - dół psychiczny
 38. do it up brown – robić coś dokładnie
 39. brown nose – lizuch
 40. in a brown study – w stanie głębokiego zamyślenia
 41. brown as a berry – bardzo opalony
 42. brown somebody off - zdenerwować kogoś
 43. grey area – obszar, który jest wątpliwy, niezbadany
 44. grey matter – szare komórki
 45. steel-grey - stalowo szary
 46. green around the gills – wyglądać na chorego
 47. green with envy – zielony z zazdrości
 48. green-eyed monster – zazdrość
 49. the grass is greener on the other side – wszędzie dobrze gdzie nas nie ma
 50. having a green thumb – mieć dobrą rękę do uprawy roślin
 51. things start to green up around here – zieleni się (wiosna idzie)
 52. have green fingers - mieć rękę do roślin
 53. give somebody the green light/ get the green light  - otrzymać pozwolenie na coś, mieć zielone światło
 54. green-eyed - zazdrosny
 55. in the pink – cieszący się dobrym zdrowiem
 56. pink slip – zawiadomienie o zwolnieniu z pracy
 57. pink-collar workers – pracownicy biurowi (kobiety)
 58. pinkies – małe palce
 59. tickled pink – być wniebowziętym
 60. see pink elephants - widzieć białe myszki, mieć zwidy
 61. born to the purple – szlacheckie pochodzenie, błękitnej krwi
 62. have a purple patch - poszczęścić się
 63. in the red – zadłużony
 64. one red cent – bez wartości, nie wart złamanego grosza
 65. red eye – lot nocny
 66. red flag – sygnał niebezpieczeństwa
 67. red herring – temat, który ma na celu rozproszyć uwagę
 68. red tape – praca papierkowa (biurokracja)
 69. red-faced – zawstydzony
 70. red-handed – na gorącym uczynku
 71. red-letter day – ważny dzień
 72. roll out the red carpet – gorąco powitać
 73. to see red – wściec się
 74. like a red rag to a bull – jak czerwona płachta na byka
 75. as red as a beetroot - czerwony jak burak
 76. to be red hot - rozgrzany do czerwoności
 77. red ink - strata
 78. paint the town red - zaszaleć na mieście
 79. rose-colored glasses – różowe okulary (optymistycznie)
 80. rosy – sielankowo, optymistycznie
 81. white as a sheet – blady jak ściana
 82. white elephant – coś rzekomo wartościowego ale zbędnego
 83. white flag – biała flaga, kapitulacja
 84. white lie – nieszkodliwe kłamstwo
 85. white paper – raport rządowy
 86. white-collar workers – pracownicy umysłowi
 87. white-van man - agresywny kierowca
 88. go white - zblednąć
 89. white as a ghost - blady jak ściana, przerażony
 90. whiter than white – chodzący ideał, nieskazitelny
 91. yellow journalism – dziennikarstwo cechujące się pogonią za sensacją i skandalami
 92. yellow-dog – tchórz
 93. yellow jacket - osa
 94. to have a yellow streak down one’s back – mieć cykora
 95. yellow-bellied - tchórzliwy
 96. every cloud has a silver lining -  po każdej burzy wychodzi słońce
 97. hand something to somebody on a silver plater- podać coś komuś jak na tacy
 98. to be born with a silver spoon - urodzić się w czepku
 99. silver bullet - cudowny środek
 100. the silver screen - srebrny ekran
 101. a golden opportunity - złota okazja
 102. as good as gold - złoty człowiek
 103. golden years - złote lata (czas życia po przejściu na emeryturę)
 104. to be golden - mieć wielkie szanse na sukces
 105. golden handshake - wysoka odprawa
 106. with flying colours – na piątkę, śpiewająco
 107. show true colours – pokazać swoje prawdziwe oblicze
 108. sail under false colours - stroić się w cudze piórka, pozorować coś
 109. to be colourless - być bezbarwnym, nudnym
 110. give colours to the story - koloryzować
 111. nail one’s colours to the mast - obnosić się ze swoimi poglądami
 112. serve with the colours - służyć w wojsku
 113. be a riot of colours - mienić się wszystkimi kolorami
 114. truth needs no colours - fakt jest faktem
 115. see the colour of somebody money - upewnić się, że ktoś ma pieniądze i zapłaci

   
   

Gościmy  

Odwiedza nas 79 gości oraz 0 użytkowników.

   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


AMickiewiczProcent

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


POLITYKA

PRYWATNOŚCI


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie