Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

 Interpretacja utworu slogo

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO „TWOJA INTERPRETACJA BALLADY ROMANTYCZNOŚĆ ADAMA MICKIEWICZA”

Jesteśmy szkołą noszącą imię polskiego wieszcza – Adama Mickiewicza. Chcielibyśmy uczcić rocznicę jego urodzin (24 grudnia). Poeta urodził się 222 lata temu, a pamięć o nim jest ciągle żywa. Zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim, w którym przedstawicie własną interpretację ballady „Romantyczność”.

Konkurs jest organizowany pod patronatem:
Prezydenta Miasta Częstochowa Pana Krzysztofa Matyjaszczyka
Prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Wspólnota Polska mgr Dariusza Bonisławskiego
Prezesa oddziału częstochowskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska mgr Rafała Piotrowskiego

1. Organizator:
Organizatorami konkursu są:
V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, ul. Krakowska 29.
Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Częstochowa

2. Uczestnicy
Konkurs organizowany jest dla uczniów w dwóch kategoriach wiekowych:
- Junior – uczniowie 13-15 lat
- Senior – uczniowie 16-20 lat
Konkurs adresowany jest do szkół polskich i polonijnych współpracujących ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska.

3. Cele konkursu
-Zainteresowanie młodzieży poezją Adama Mickiewicza
-Ukazanie piękna mowy ojczystej Polaków i jej różnorodności w intonacji, akcencie, melodyce
-Kształtowanie wrażliwości na piękno poezji ojczystej poprzez sztukę recytacji
-Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za mowę ojczystą
-Rozwijanie zdolności recytatorskich
-Wspieranie działań twórczych i prezentowanie talentu młodzieży
-Umożliwienie uczniom własnej prezentacji utworu wieszcza
-Kultywowanie języka polskiego za granicą
-Podnoszenie świadomości językowej

4. Jury konkursu
Przewodnicząca jury mgr Małgorzata Witek – Dyrektor V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
Członkowie jury:
• mgr Rafał Piotrowski – Prezes oddziału częstochowskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska
• mgr Robert Dorosławski – Dyrektor Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie
• mgr Beata Wołowiec – nauczyciel V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
• mgr Dorota Magacz – nauczyciel V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
• mgr Iwona Karlak – nauczyciel V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

5. Zasady konkursu:

Uczestnik przesyła nagranie video własnej interpretacji utworu Adama Mickiewicza - ballady Romantyczność. Prezentację można wzbogacić, wykorzystując rekwizyty nawiązujące do stylu i klimatu epoki.

Konkurs składa się z dwóch etapów:
- etap szkolny
- etap międzyszkolny.

Etap szkolny:
Uczniowie nagrywają recytację utworu. Przekazują nagranie do nauczyciela – szkolnego koordynatora konkursu. Komisja szkolna wybiera jedną pracę.

Etap międzyszkolny:
Nauczyciel – szkolny koordynator konkursu przesyła wybraną pracę do organizatora poprzez link: https://numbes.pl:5001/sharing/zXHoL77HI. Wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnika (załącznik) przesyła na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kryteria oceny:
-interpretacja utworu (wymowa, intonacja, modulacja głosu, akcentowanie, tempo, pauza)
-oryginalność prezentacji
-ogólny wyraz artystyczny (gesty sceniczne, elementy ruchu scenicznego, rekwizyty)

Jury konkursu wybiera trzy najlepsze prace.

Organizatorzy nie odpowiadają za brak możliwości odczytu danych z przesłanych plików.

6.Termin dostarczenia prac
Termin dostarczenia prac: 22.01.2021 r.
Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.
Rozstrzygnięcie konkursu: 15.02.2021 r.
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora: vmickiewicz.pl.

7. Nagrody:
Laureaci I-III miejsca otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

8. Uwagi końcowe:

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie przez uczestnika KARTY ZGŁOSZENIOWEJ UCZESTNIKA oraz podpisanie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (w przypadku uczestnika pełnoletniego) lub podpisanie zgody rodziców/prawnych opiekunówna przetwarzanie danych osobowych dziecka (w przypadku uczestnika niepełnoletniego) oraz w przypadku opieki merytorycznej również zgody na przetwarzanie danych osobowych opiekuna konkursu.

Prawidłowo wypełnioną kartę uczestnika i podpisane zgody (skanowane lub sfotografowane) należy przesłać na wskazany adres mailowy, natomiast zapis video przesłać poprzez podany link.

Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w treści regulaminu.

Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na prezentację nagrodzonych i wyróżnionych prac.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu podsumowania konkursu w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o nowym terminie podsumowania konkursu.

W sprawach nieujętych regulaminem decyduje organizator.

 interpretacja medium

Pobierz plakat

Załączniki do Konkursu:

 

/pieczątka szkoły/

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU RECYTATORSKIEGO „TWOJA INTERPRETACJA BALLADY ROMANTYCZNOŚĆ ADAMA MICKIEWICZA”

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………
Nazwa szkoły …………………………………………………………………………………
Uczeń klasy ……………………………………..……………………………………………..
Telefon kontaktowy do Uczestnika …………………………………………………….
Adres mailowy Uczestnika ………………………………………………………………..
Wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w w/w konkursie

…………………………………….
Podpis rodzica

Imię i nazwisko opiekuna merytorycznego Uczestnika konkursu…………..
Telefon kontaktowy do opiekuna merytorycznego……………………………………
Adres mailowy opiekuna merytorycznego…………………………………………….

Oświadczam, że zapoznałem się z REGULAMINEM KONKURSU RECYTATORSKIEGO „TWOJA INTERPRETACJA BALLADY ROMANTYCZNOŚĆ ADAMA MICKIEWICZA” i jestem autorem nadesłanej pracy na Konkurs i posiadam do niej pełnię praw autorskich.

…………………………………….
Podpis uczestnika

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………….........… (imię i nazwisko uczestnika)/ moich* w celu udziału w KONKURSIE RECYTATORSKIM TWOJA INTERPRETACJA BALLADY ROMANTYCZNOŚĆ ADAMA MICKIEWICZA”
organizowanym przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.

…………                ……………………..………..……………………..............................
(Data)                     (Czytelny podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego)
*Niewłaściwe skreślić

Klauzula informacyjna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, tel. (34)324-23-14 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu (34)362-51-05.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizacji i udziału w KONKURSIE RECYTATORSKIM „TWOJA INTERPRETACJA BALLADY ROMANTYCZNOŚĆ ADAMA MICKIEWICZA” zgodnie z Regulaminem Konkursu.
3. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. Udostępniane będą w szczególności:
• Na szkolnym profilu Facebook: V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie;
• Na stronie internetowej szkoły: www.vmickiewicz.pl
• W mediach częstochowskich i prasie pedagogicznej w celu udostępnienia informacji o przebiegu i wynikach finału konkursu.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pomocą formularza dostępnego w sekretariacie Szkoły.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela-opiekuna merytorycznego

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: ………………………………………………………………………………………….……..
(imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna) (telefon kontaktowy oraz adres e-mail) oraz wizerunku przez Organizatorów KONKURSU RECYTATORSKIEGO „TWOJA INTERPRETACJA BALLADY ROMANTYCZNOŚĆ ADAMA MICKIEWICZA”; V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz publikowania informacji w serwisach internetowych prowadzonych przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie i w przestrzeni publicznej.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej poniżej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania.

………….……….                ………………………                       …………………………………………..
(Miejscowość)                               (Data)                                  (Czytelny podpis nauczyciela/opiekuna)

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, tel. (34)324-23-14 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu (34)362-51-05.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizacji i udziału w KONKURSIE RECYTATORSKIM „TWOJA INTERPRETACJA BALLADY ROMANTYCZNOŚĆ ADAMA MICKIEWICZA” zgodnie z Regulaminem Konkursu.
4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. Udostępniane będą w szczególności:
• Na szkolnym profilu Facebook: V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie;
• Na stronie internetowej szkoły: www.vmickiewicz.pl
• W mediach częstochowskich i prasie pedagogicznej w celu udostępnienia informacji o przebiegu i wynikach finału konkursu.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pomocą formularza dostępnego w sekretariacie Szkoły.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

Organizatorzy

Logo konkursu autorstwa Agnieszki Maciejko

 

   

Gościmy  

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.

   
   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


AMickiewiczProcent

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


ico covid19


vulcan 1


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie