Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

 mat obiektyw2021

V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie zaprasza do udziału w Konkursie Matematyczno-Fotograficznym: MATEMATYKA FOTOGRAFIĄ PISANA.

Regulamin konkursu

Cele konkursu:

 • zainteresowanie jak największej grupy uczniów klas IV-VIII różnymi obliczami matematyki,

 • spojrzenie na matematykę oczyma wyobraźni i uwiecznienie myśli na fotografii,

 • rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych oraz fotograficznych,

 • rozwijanie kreatywności,

 • inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie matematyki i fotografii,

 • możliwość obejrzenia prac na wernisażu pokonkursowym.

Uczestnicy konkursu:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII wszystkich typów szkół podstawowych z Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego, którzy łączą zainteresowania matematyczne z zamiłowaniem do fotografii.

Konkurs polega na
wykonaniu zdjęcia dowolnego obiektu lub zagadnienia matematycznego i jego opisu.

Zasady uczestnictwa w konkursie:
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 zdjęcia, wykonane samodzielnie przez uczestnika, które nie były nigdzie publikowane ani nie brały udziału w innych konkursach. Do każdego zdjęcia uczestnik jest zobowiązany dołączyć: kartę zgłoszeniową, akceptację regulaminu konkursu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zał. 1 i zał. 2).

Przy obróbce zdjęć konkursowych dopuszcza się zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, konwersje do czerni-bieli, kadrowanie oraz drobny retusz.

Pracę konkursową (zdjęcie) należy zapisać jako obraz z rozszerzeniem .jpg i przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule MATEMATYKA FOTOGRAFIĄ PISANA.

Praca przesłana bez karty zgłoszeniowej, załącznika 1 i załącznika 2 nie weźmie udziału w konkursie! Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie prac, przetwarzanie danych osobowych i wizerunku. Prace pozostają własnością organizatora.

Kryteria oceniania:
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria I - klasy IV-VI
Kategoria II - klasy VII-VIII

Jury konkursu oceniać będzie zgodność z tematyką, walory estetyczne, pomysłowość, oryginalność, ciekawe ujęcie i nawiązanie do tematu.
Laureaci konkursu za zajęcie I, II i III miejsca oraz zdobycie wyróżnienia, otrzymają dyplomy i nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania miejsc lub wyróżnień równorzędnych.

Termin przesyłania prac:
Prace konkursowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do
25.03.2022 r.

Ogłoszenie wyników:
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie
www.vmickiewicz.pl w terminie do 01.04.2022 r.
Dyplomy i nagrody nieodebrane do dnia 27.05.2022 r. przechodzą na własność organizatora.

Postanowienia końcowe:
1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w prasie, Internecie i katalogu w celach promocji konkursu.
5. Wszystkie dostarczone prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów.
6. Dostarczenie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez autorów lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów.
7. Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanych prac i posiada do nich pełne prawa autorskie.
8.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu podsumowania konkursu w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych lub do odwołania konkursu bez przyczyny.
9. Wszystkie pytania dotyczące spraw niewyszczególnionych w Regulaminie a związanych z organizacją konkursu należy kierować na adres e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA w Konkursie Matematyczno-Fotograficznym: MATEMATYKA FOTOGRAFIĄ PISANA organizowanym przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Imię i nazwisko autora pracy ..............................................................................................
Klasa/wiek ..........................................................................................................................
Nazwa szkoły lub placówki .................................................................................................
adres ...................................................................................................................................
numer telefonu ....................................................................................................................
Imię i nazwisko szkolnego opiekuna ...................................................................................

TYTUŁ PRACY ...................................................................................................................
Opis obiektu lub zagadnienia matematycznego ..................................................................

Załącznik nr 1

Akceptacja regulaminu konkursu przez uczestnika.

Oświadczenie

Ja …………………………………...........................……………….. (imię i nazwisko) niżej podpisany/a oświadczam, iż zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu Matematyczno-Fotograficznego MATEMATYKA FOTOGRAFIĄ PISANA i akceptuję jego postanowienia. Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej i posiadam do niej pełnię praw autorskich.
…………………………………….………………………………………
(miejscowość, data i podpis)

Załącznik nr 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/moich* ………………………........…………….. (imię i nazwisko uczestnika) w celu udziału w Konkursie Matematyczno-Fotograficznym MATEMATYKA FOTOGRAFIĄ PISANA organizowanym przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Zapoznałem/-łam się z treścią klauzuli informacyjnej.
………………………………..……………………....................................
(Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
*Niewłaściwe skreślić

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, tel. (34)324-23-14, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu (34)362-51-05.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizacji i udziału w Konkursie Matematyczno-Fotograficznym MATEMATYKA FOTOGRAFIĄ PISANA zgodnie z regulaminem konkursu.
4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. Udostępniane będą w szczególności: na stronie internetowej szkoły: www.vmickiewicz.pl; w prasie lokalnej: "Życie Częstochowy i Powiatu".
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pomocą formularza dostępnego w sekretariacie szkoły.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

mgr Ewelina Aleksandrowicz

   
   

Gościmy  

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.

   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


AMickiewiczProcent

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


POLITYKA

PRYWATNOŚCI


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie