Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

 

wielcy polacy slogo

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU MULTIMEDIALNEGO I FILMOWEGO "WIELCY POLACY NA KRESACH"

Konkurs jest organizowany pod honorowym patronatem:

Prezydenta Miasta Częstochowy Pana Krzysztofa Matyjaszczyka

Śląskiego Kuratora Oświaty Pani Urszuli Bauer

Prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Pana Dariusza Bonisławskiego

 

1. Organizator:
Organizatorami konkursu są:
V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, ul. Krakowska 29
Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Częstochowa

2. Uczestnicy:
Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół polonijnych (13 - 20 lat).

3. Cele konkursu:
- Propagowanie oraz pogłębienie wiedzy o Polakach żyjących i działających na Kresach.
- Odkrywanie i rozpowszechnianie miejsc związanych z Polakami żyjącymi na Kresach.
- Zachęcanie do tworzenia prezentacji i filmu z wykorzystaniem różnych źródeł informacji jako formy zdobywania wiedzy i sposobu wyrabiania umiejętności selekcji wiadomości.
- Pobudzanie aktywności twórczej.
- Rozwijanie kreatywności uczniów.

4. Jury konkursu
Przewodnicząca jury mgr Małgorzata Witek – Dyrektor V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
Członkowie jury:

 • mgr Rafał Piotrowski – Prezes oddziału częstochowskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska
 • dr hab. Jerzy Piwowarski – wykładowca – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im Jana Długosza w Częstochowie, artysta fotografik
 • mgr Jarosław Sobkowski – nauczyciel V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
 • mgr Dorota Magacz – nauczyciel V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
 • mgr Iwona Karlak – nauczyciel V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
 • mgr Beata Wołowiec – nauczyciel V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
 • Arkadiusz Hampel – fotograf, właściciel Studia Fotograficznego Arka

5. Zasady konkursu:

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Realizacja zadań konkursowych może mieć formę:

a) multimedialną (prezentacja)
Uczestnik tworzy prezentację multimedialną przedstawiającą osoby wielkich Polaków związanych z Kresami, ich życie, działalność i twórczość. Prezentacja powinna zawierać od 15 do 20 slajdów, a w przypadku automatycznego odtwarzania czas projekcji nie może przekroczyć 5 minut. 

Pracę konkursową należy przygotować w wybranym programie do tworzenia prezentacji, a następnie zapisać ją w dwóch plikach:
1. pliku źródłowym (*.ppt, *.pptx lub *.odp)
2. pliku PDF. 

Pracę zapisaną w pliku PDF należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W tytule wiadomości należy zapisać: Międzynarodowy Konkurs Multimedialny i Filmowy „Wielcy Polacy na Kresach” kategoria prezentacja.

Prezentacja multimedialna oznacza potrzebę wykorzystania innych elementów niż tylko tekst (tj. zdjęcia, filmy, grafika, dźwięk, animacje itp.). Użyte w prezentacji materiały nie mogą naruszać praw autorskich. W prezentacji muszą być zapisane informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych. 

Każda praca powinna zawierać metrykę umieszczoną na ostatnim slajdzie w prezentacji: imię i nazwisko autora pracy, nazwę szkoły, opiekun merytoryczny.

Kryteria oceny:
- zgodność prezentacji z tematem
- wartość merytoryczna
- przejrzysty układ prezentacji
- sposób zaprezentowania
- kreatywność.

b) film
Uczestnik wykonuje autorski film przybliżający postać i miejsca związane z Polakami na Kresach. Forma realizacji dowolna. Maksymalny czas emisji filmu 10 minut.

Kryteria oceny:
- zgodność z tematem,
- technika realizacji filmu (montaż, dźwięk, sposoby ujęć, np. wykorzystanie różnych planów)

Pracę filmową należy przesłać poprzez linkhttps://numbes.pl:5001/sharing/WHnuIrQyh

Prawidłowo wypełnioną kartę uczestnika i podpisane zgody (skanowane lub sfotografowane) należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zdobywcy I, II i III miejsca zostają laureatami konkursu. Jury może przyznać miejsca ex aequo. Przewidziane są również wyróżnienia.

Organizatorzy nie odpowiadają za brak możliwości odczytu danych z przesłanych plików.

6. Termin dostarczenia prac:

Termin dostarczenia prac: 05.03.2022 r.
Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.
Rozstrzygnięcie konkursu: 18.03. 2022 r.
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora: www.vmickiewicz.pl

7. Nagrody:
Laureaci I - III miejsca oraz osoby wyróżnione otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a ich opiekunowie podziękowania.

8. Uwagi końcowe:

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie przez uczestnika KARTY ZGŁOSZENIOWEJ UCZESTNIKA oraz podpisanie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (w przypadku uczestnika pełnoletniego) lub podpisanie zgody rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych dziecka (w przypadku uczestnika niepełnoletniego) oraz w przypadku opieki merytorycznej również zgody na przetwarzanie danych osobowych opiekuna konkursu.

- W kategorii prezentacja, prawidłowo wypełnioną kartę, podpisane zgody (skanowane lub sfotografowane) i prezentację multimedialną przesłać na wskazany adres mailowy.

- W kategorii film, prawidłowo wypełnioną kartę uczestnika i podpisane zgody (skanowane lub sfotografowane) należy przesłać na wskazany adres mailowy, natomiast zapis video przesłać poprzez podany link.

Każda osoba może przesłać do konkursu jedną pracę wykonaną przez ucznia samodzielnie i która nie brała udziału w żadnym innym konkursie.

Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w treści regulaminu.

Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na prezentację nagrodzonych i wyróżnionych prac.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu podsumowania konkursu w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o nowym terminie podsumowania konkursu.

W sprawach nieujętych regulaminem decyduje organizator.

 

 

Załączniki do Konkursu:

/pieczątka szkoły/

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

Międzynarodowego Konkursu Multimedialnego i Filmowego „WIELCY POLACY NA KRESACH”

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………
Nazwa szkoły …………………………………………………………………………………
Uczeń klasy ……………………………………..……………………………………………..
Telefon kontaktowy do Uczestnika …………………………………………………….
Adres mailowy Uczestnika ………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w w/w konkursie

…………………………………….
Podpis rodzica

Imię i nazwisko opiekuna merytorycznego Uczestnika konkursu…………..
Telefon kontaktowy do opiekuna merytorycznego……………………………………
Adres mailowy opiekuna merytorycznego…………………………………………….

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Międzynarodowego Konkursu Multimedialnego i Filmowego „WIELCY POLACY NA KRESACH” i jestem autorem nadesłanej pracy na Konkurs i posiadam do niej pełnię praw autorskich.

…………………………………….
Podpis uczestnika

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………….........… (imię i nazwisko uczestnika)/ moich* w celu udziału w Międzynarodowym Konkursie Multimedialnym i Filmowym „WIELCY POLACY NA KRESACH” organizowanym przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.

……….......                   ………………………..………………………………..............................
(Data)                         (Czytelny podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego)

 

*Niewłaściwe skreślić

Klauzula informacyjna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, tel. (34)324-23-14 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu (34)362-51-05. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizacji i udziału w Międzynarodowym Konkursie Multimedialnym i Filmowym „WIELCY POLACY NA KRESACH” zgodnie z Regulaminem Konkursu.
3. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. Udostępniane będą w szczególności:
• Na szkolnym profilu Facebook: V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie;
• Na stronie internetowej szkoły: www.vmickiewicz.pl
• W mediach częstochowskich i prasie pedagogicznej w celu udostępnienia informacji o przebiegu i wynikach finału konkursu.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pomocą formularza dostępnego w sekretariacie Szkoły.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela-opiekuna merytorycznego

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: ………………………………………………………………………………………….…
(imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna) (telefon kontaktowy oraz adres e-mail) oraz wizerunku przez Organizatorów Międzynarodowego Konkursu Multimedialnego i Filmowego „WIELCY POLACY NA KRESACH”; V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz publikowania informacji w serwisach internetowych prowadzonych przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie i w przestrzeni publicznej.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej poniżej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania.
……………….           ………………………                 ………………………………………………
(Miejscowość)                (Data)                                   (Czytelny podpis nauczyciela/opiekuna)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, tel. (34)324-23-14 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu (34)362-51-05.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizacji i udziału w Międzynarodowym Konkursie Multimedialnym i Filmowym „WIELCY POLACY NA KRESACH” zgodnie z Regulaminem Konkursu.
4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. Udostępniane będą w szczególności:
• Na szkolnym profilu Facebook: V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie;
• Na stronie internetowej szkoły: www.vmickiewicz.pl
• W mediach częstochowskich i prasie pedagogicznej w celu udostępnienia informacji o przebiegu i wynikach finału konkursu.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pomocą formularza dostępnego w sekretariacie Szkoły.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych (tj.: wizerunek, imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły) mojego dziecka/ moich*   …..………………………...................................

(imię i nazwisko dziecka/ucznia )

w postaci zdjęć i materiałów filmowych wykonanych podczas zajęć i uroczystości szkolnych, w szczególności z uczestnictwa w programach, projektach, konkursach  oraz sesjach zdjęciowych przez V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza ul. Krakowska 29 w Częstochowie w celach informacyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez szkołę za pośrednictwem:

 • gazetki szkolnej
 • strony internetowej szkoły pod adresem www.vmickiewicz.pl
 • na portalu społecznościowym szkoły pod adresem facebook.com
 • telewizji szkolnej
 • kroniki szkolnej
 • gablot na korytarzu szkolnym.

……………………………………………..........................................

(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia pełnoletniego)

* niepotrzebne skreślić

 

Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych:

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W naszej szkole gromadzimy, wykorzystujemy i archiwizujemy wiele danych osobowych. Celem ich przetwarzania jest w szczególności realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych. W większości przypadków dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Obowiązki te wynikają z ustaw i innych przepisów powszechnie obowiązujących jakie mają zastosowanie dla jednostek systemu oświaty.

 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 1. przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. realizacja zadań wykonywanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 4. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. ważny interes publiczny na podstawie prawa unii lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 2 lit. g).

Przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w zakresie szerszym niż jest on określony w przepisach prawa odbywa się na podstawie oddzielnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a).

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez szkołę są:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, Biuro Finansów Oświaty, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie, Bursa Miejska w Częstochowie, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Gmina Miasto Częstochowa / Miasto Częstochowa na prawach powiatu, ośrodki pomocy społecznej, organy wymiaru sprawiedliwości i ścigania, kuratorzy sądowi, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje wspierające rodzinę i system pieczy zastępczej.
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Administratora danych pełnią wsparcie administracyjne, w szczególności Vulcan Sp. z o.o., jako dostawca m.in. e-dziennika, firma Trustnet zapewniająca hosting strony internetowej.

   
   

Gościmy  

Odwiedza nas 120 gości oraz 0 użytkowników.

   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


AMickiewiczProcent

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


POLITYKA

PRYWATNOŚCI


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie