Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 mis.jpg

Zapraszamy do udziału w IV edycji SZKOLNEGO KONKURSU WALENTYNKOWEGO „Miłość, ach to Ty...”. Organizatorem konkursu jest Amatorski Teatr Szkolny „PÓŁ żartem, pół serio” V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Zobacz regulamin!!!

Regulamin konkursu

Cele konkursu:
- rozwijanie pasji, zainteresowań muzycznych, plastycznych, recytatorskich, aktorskich, tanecznych i ekspresji ruchowej,
- uświadomienie uczestnikom ich potencjału twórczego,
- rozwijanie wyobraźni,
- prezentacja i popularyzacja twórczości.

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas I, II, III V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Konkurs polega na:
- zaśpiewaniu piosenki o tematyce miłosnej na poważnie lub na wesoło,
- recytacji wiersza lub odegraniu scenki-skeczu. Skecz może być adaptacją kabaretową, monologiem, dramą. Mile widziane teksty autorskie,
- zaprezentowaniu układu tanecznego (autorskiego) lub TIK-TOKA do wybranej piosenki zgodnej z tematem konkursu,
- stworzeniu pracy plastycznej płaskiej zgodnej z tematem konkursu (ołówek, węgiel, akwarela, pastel itp. lub grafiki komputerowej).

Zasady uczestnictwa w konkursie:
Pracę konkursową należy nagrać lub sfotografować, a następnie opisać podając: tytuł, imię, nazwisko i klasę. Akceptację regulaminu konkursu (Załącznik 1) i zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 2) należy dołączyć do pracy konkursowej i drogą mailową przesłać do organizatora konkursu. Praca nie opisana lub bez Załącznika 1 i Załącznika 2 nie weźmie udziału w konkursie!

Kryteria oceniania:
Jury konkursu oceniać będzie oryginalne podejście do tematu, dobór repertuaru, kreatywność, twórczość, grę aktorską.

Laureaci konkursu za zajęcie I, II i III miejsca oraz zdobycie wyróżnienia, otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania miejsc lub wyróżnień równorzędnych.

Miejsce i termin przesyłania prac:
Prace konkursowe należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do 22.02.2022 r.

Ogłoszenie wyników:
Wyniki konkursu zostaną przesłane do uczestników drogą mailową oraz zamieszczone na stronie www.vmickiewicz.pl w terminie do 1.03. 2022 r.

Opiekunowie ATS - Ewelina Aleksandrowicz, Danuta Zielińska

 

Załącznik nr 1

Akceptacja regulaminu konkursu przez uczestnika.

Oświadczenie

Ja ………………………………………………….. (imię i nazwisko) niżej podpisany/a oświadczam, iż zapoznałem/łam się z regulaminem Szkolnego Konkursu Walentynkowego "Miłość, ach to Ty…" i akceptuję jego postanowienia. Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej i posiadam do niej pełnię praw autorskich.

…………………………………….…………………………………
(miejscowość, data i podpis)

 

Załącznik nr 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w Szkolnym Konkursie Walentynkowym "Miłość, ach to Ty…” Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/moich* …………………………………….. (imię i nazwisko uczestnika) w celu udziału w Szkolnym Konkursie Walentynkowym organizowanym przez Amatorski Teatr Szkolny „PÓŁ żartem, pół serio” V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Zapoznałem/-łam się z treścią klauzuli informacyjnej.
……………………………….. ……………………....................................
(Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
*Niewłaściwe skreślić

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
w Częstochowie, tel. (34)324-23-14 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu (34)362-51-05.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizacji i udziału w Szkolnym Konkursie Walentynkowym "Miłość, ach to Ty…” zgodnie z regulaminem konkursu.
4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. Udostępniane będą w szczególności: na stronie internetowej szkoły: www.vmickiewicz.pl; w prasie lokalnej: "Życie Częstochowy i Powiatu".
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pomocą formularza dostępnego w sekretariacie szkoły.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

   
   

Gościmy  

Odwiedza nas 82 gości oraz 0 użytkowników.

   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


AMickiewiczProcent

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie